Angle down Atgal

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras – prasminga ir reikalinga vieta

Netrukus sueis 9 metai, kai Vilniaus rajone veikia Šeimos ir vaiko krizių centras. Tai socialinių paslaugų įstaiga, dirbanti šeimos ir vaiko gerovei ir teikianti socialines paslaugas. Centre visokeriopai stengiamasi padėti vaikui ir šeimai išlikti kartu, jei tai geriausiai atitinka vaiko interesus.

Krizių centre veikla organizuojama 5 padaliniuose:

  • Intensyvios krizių įveikimo pagalbos padalinys;
  • Vaikų dienos centras;
  • Pagalbos šeimai padalinys;
  • Bendruomeniniai vaikų globos namai;
  • Globos centras.

„Mūsų Centro veikla yra labai prasminga ir reikalinga gyventojams. Lyginant su veiklos pradžia, Centro paslaugų įvairovė ir gavėjų ratas labai pagausėjo ir išsiplėtė. Apie tai, kad įstaigos veikla plečiasi, byloja ir jos biudžetas. Vilniaus rajono savivaldybė kiekvienais metais didina Krizių centro finansavimą: nuo 134 000 eurų 2015 metais iki 326 000 eurų 2018 metais. Centre dirbančių specialistų skaičius išaugo nuo 16 steigimo metu iki 41 dabar“, – veiklos plėtra džiaugiasi centro vadovė Leokadija Pavtel.

Daug paslaugų

Krizių centras teikia platų socialinių paslaugų spektrą:

- bendrąsias socialines paslaugas: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo organizavimo, sociokultūrines, asmeninės higienos ir priežiūros, laisvalaikio užimtumo, transporto organizavimo ir t. t.;

- specialiąsias socialines paslaugas: socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, laikinas apnakvindinimas ir apgyvendinimas, intensyvi krizių įveikimo pagalba, psichosocialinė pagalba, pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams, trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa.

Krizių centro Intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir Bendruomeninių vaikų globos namų padaliniai veikia ištisą parą, 7 dienas per savaitę. Vaikų dienos centras, Pagalbos šeimai padalinys ir Globos centras dirba darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio.

Intensyvios krizių įveikimo pagalbos padalinyje teikiama kompleksinė pagalba asmeniui (šeimai), atsidūrusiam(-iems) krizinėje situacijoje, laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo paslaugos asmenims krizių atvejais ar dėl šeimoje iškilusių problemų, dėl kurių atsiranda grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.

Paslaugos šiame padalinyje teikiamos vaikams nuo 3 iki 18 metų, suaugusiems asmenims, motinoms su vaikais. Išimties atvejais (neskiriant brolių ir seserų) apgyvendinami jaunesni negu 3 metų amžiaus vaikai. Pagrindinis teikiamų socialinių paslaugų tikslas – teikti intensyvią krizių įveikimo pagalbą asmeniui (šeimai), įgalinti spręsti savo problemas, ieškoti būdų, kaip pagerinti nepalankią situaciją, užtikrinti laikinai Krizių centre apgyvendinamam suaugusiam ir vaikui priežiūros, ugdymo, socialines paslaugas, užtikrinti saugumą ir tinkamą, visus žmogaus poreikius atitinkančią aplinką, teikti psichologinę, teisinę pagalbą.

Vaikų dienos centras „Draugystės namai“ įkurtas 2014 m. Dienos centro veiklos sritis – socialinės priežiūros paslaugų mokyklinio amžiaus vaikams teikimas dienos metu. Dienos centras teikia šias paslaugas vaikams: neformalus ugdymas, maitinimas, higieninių, kultūrinių įgūdžių formavimas, savarankiškumo ugdymas, socialinė, psichologinė-pedagoginė pagalba, pamokų ruošos ir prasmingo užimtumo organizavimas, vasaros stovyklos ir t. t.

Atsižvelgiant į vaikų amžių ir poreikius vyksta grupiniai užsiėmimai, kurių metu ugdomos vaikų sociokultūrinės vertybės, komandinis darbas, bendradarbiavimo įgūdžiai, formuojami socialiniai ir higienos įgūdžiai. Dienos centre vaikams yra organizuojamas turiningas užimtumas, išvykos, ekskursijos. Vaikai dalyvauja konkursuose, šventėse, įvairiuose renginiuose ne tik įstaigoje, bet ir už jos ribų. Paslaugos Dienos centrą lankantiems vaikams yra nemokamos. Jį lanko 15 vaikų iš aplinkinių mokyklų bei gyvenantys Bendruomeniniuose vaikų globos namuose.

Pagalbos šeimai padalinyje teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos, sociokūlturinės paslaugos, socialinė-psichologinė pagalba socialinių įgūdžių stokojančioms šeimos bei asmenims siekiant grąžinti gebėjimą pasirūpinti savimi bei integruotis į šeimą ir visuomenę bei pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams.

Nuo 2017 m. rugsėjo veikia Bendruomeniniai vaikų globos namai, kuriuose teikiama trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa (rūpyba) vaikams, likusiems be tėvų globos, ir socialinės rizikos vaikams. Šiuo metu Kalveliuose įkurtuose 2 namuose gyvena 14 vaikų.

Vaikai maitinami namuose 5 kartus per dieną. Vaikai kasdien gauna subalansuotą maitinimą: mėsą, sriubas, pieno produktus, šviežius vaisius ir daržoves. Valgiaraštis sudaromas pasitarus, vaikai gali išsakyti savo pageidavimus dėl maitinimo ir dalyvauja maisto ruošimo procesuose, apsiperkant.

Namų aplinka užtikrina saugumą ir atitinka visus higienos normų reikalavimus. Atsižvelgiant į globotinių poreikius, Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas bei išvadas, vaikai, apgyvendinti Krizių centre, privalo lankyti ugdymo įstaigą, kuri geriausiai atitinka jų poreikius ir interesus. Vaikai rajono apylinkėse esančias mokyklas pasiekia pėsčiomis arba mokykliniais autobusais. Tuo tarpu Vilniuje besimokančių vaikų pavėžėjimą organizuoja Krizių centras jam priklausančiomis transporto priemonėmis. Ugdymo įstaigas lankantys vaikai yra visapusiškai aprūpinami visomis mokyklinėmis priemonėmis ir inventoriumi.

Didelis dėmesys skiriamas globojamų vaikų ir kitų paslaugų gavėjų užimtumui, turiningam laisvalaikio praleidimui, įgūdžių ugdymui. Galėdami laisvai rinktis veiklas pagal pomėgius, vaikai išsako savo nuomonę ir pageidavimus dėl užimtumo. Bendruomeniniuose vaikų globos namuose, Intensyvios krizių įveikimo pagalbos padalinyje vaikų užimtumas organizuojamas atsižvelgiant į vaikų amžių, pomėgius ir poreikius.

Ugdymo įstaigose vaikai lanko papildomus būrelius, dalyvauja kitoje popamokinėje veikloje. Esant palankiems orams vaikai naudojasi šiuolaikiškai įrengtu stadionu Kalvelių kaime, kuriame žaidžia krepšinį, futbolą, tinklinį. Savo kompiuterinį raštingumą tobulina Kalvelių kompiuterinio raštingumo centre, lanko Kalvelių kaimo biblioteką, meninio ugdymo būrelį Krizių centre. Bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyvenantiems vaikams yra organizuojamos išvykos į muziejus, koncertus, kino teatrus.

Globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.

Globos centras aptarnauja 13 seniūnijų, 104 globėjus, kurių šeimose gyvena 115 vaikų. 4 vaikai gyvena budinčio globėjo šeimoje, su kuriuo centras yra pasirašęs sutartį.

Centras veikia Kalveliuose

Leokadijos Pavtel vadovaujamas centras paslaugas teikia 3 pastatuose. Centras veikia Kalveliuose, jo paslaugomis gali naudotis visi asmenys, savo gyvenamąją vietą deklaravę Vilniaus rajone ir kuriems nustatytas įstaigos siūlomų paslaugų poreikis. Esant laisvoms vietoms, paslaugas Krizių centre gali gauti ir kitų miestų bei rajonų gyventojai.

Projektai

Centro bendruomenė aktyviai dalyvauja projektuose. Nuo 2014 m. centras dalyvauja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbiamame vaikų dienos centrų projektų konkurse. Šiemet centras įsitraukė į projektą „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“.

Nuo 2018 m. Krizių centras dalyvauja 2 ESFA finansuojamuose projektuose kaip partneris. Projekto „Esame veiklūs ir reikalingi“ tikslas – sukurti palankias sąlygas vyresnio darbingo amžiaus asmenims (54+) įsitraukti į savanorišką veiklą ir ilgiau išlikti aktyviems darbo rinkoje. Projekto dėka vyresnio amžiaus asmenys gali nemokamai konsultuotis pas psichologą, dalyvauti savanorystės, anglų kalbos, socialinių gebėjimų, kultūrinio sąmoningumo ir kituose mokymuose bei veiklose. Tuo tarpu į projekto „Socialinis aktyvinimas į darbo rinką“ veiklas įtraukiami socialinės rizikos vaikai, buvę vaikų socialinės globos namų, specialiųjų internatinių mokyklų auklėtiniai, socialinės rizikos šeimos. Projekto metu vykdomos individualios socialinio darbuotojo bei psichologo konsultacijos, rengiami kasdienio gyvenimo ir darbo įgūdžių formavimo užsiėmimai, socialinių įgūdžių stovykla suaugusiems, amatų dirbtuvės jaunimui.

Gausus draugų ir rėmėjų būrys

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras gali pasigirti dideliu draugų ir rėmėjų būriu. Šiemet Krizių centro teritorijoje, įgyvendinant projektą „Lietuvos vizija 2019“, buvo įkurtas šimtmečio sodas. Lietuvos nacionalinio dramos teatro grafikos dizainerė Lina Bastienė ir skulptorius, tapytojas Darius Bastys kartu su Britų taryba Krizių centro teritorijoje įgyvendino projektą „Lietuvos vizija 2019. Visą gegužę talkų metu Krizių centro, Dienos centro „Draugystės namai“ ir Kalvelių gyvenvietės bendruomenė sodino medelius ir krūmus, kuriuos padovanojo projekto iniciatoriai. Pasodinta keli šimtai įvairiausių medelių, krūmų ir kitų augalų, kuriuos prižiūri gyventojai ir darbuotojai.

Centro tradicijos

Kuriamos ir tradicijos. Tris metus iš eilės Krizių centro GIMK specialistai su bendruomene organizuoja renginį „Meilė kuria šeimą“, kurio dalyviai – globojančios ir įvaikinusios arba ketinančios įvaikinti šeimos, kurios gyvena Vilniaus rajone. Į šventę kviečiami Vilniaus r. savivaldybės administracijos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovai, rėmėjai, Kalvelių bendruomenės nariai, kaimynai. Šiemet į šventę sugūžėjo per 100 dalyvių.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovai iš gyvūnų sveikatingumo skyriaus Pasaulinės gyvūnų dienos proga organizuoja prasmingus užsiėmimus. Šiemet globojami ir dienos centrą lankantys vaikai vyko į veterinarijos gydyklą, susipažino su jos veikla bei arčiau pažvelgė į veterinarijos gydytojo profesiją. Buvo vaikai ir Bendorių žirgyne, organizavo nuotraukų parodas, kalbėjo apie gyvūnų gerovę bei apsaugą.

Kasmet vasarą globojami vaikai vyksta prie Baltijos jūros. Nuo 2011 metų vyksta pas rėmėjus – gaisrininkus savanorius iš Lenkijos, iš Lenartų vietovės prie Olecko. Rėmėjai užtikrina globotiniams įvairias pramogas, išvykas, vaikai bendravo su vietos gyventojais, sportavo, dalyvavo meniniuose užsiėmimuose, vyko į kiną, maudėsi baseine, vyko į safarį. Mirus Stanislavui Ciechanovičiui, pagrindiniam idėjos ir pagalbos vaikams iš centro organizatoriui, jo pagalbos idėją ir veiklą perėmė gaisrininkas savanoris Tomasz Skrocki. Jau metus padeda globos namuose gyvenantiems vaikams Juzef Slovinski, kuris atveža vaikams dovanas, maisto produktų, išpildo slaptas vaikų svajones.

Šių metų lapkritį Dienos centro ir Bendruomeninių vaikų globos namų vaikams buvo surengti užsiėmimai su garsiąja dailininke Sigute Ach. Menininkė mokė vaikus piešti akvarele, o užsiėmimų pabaigoje kiekvieno vaiko piešinyje „surado“ ir nupiešė kokį nors gyvūnėlį. Taip kiekvienas vaikas atminimui gavo piešinį, kurį piešė kartu su nuostabiąja dailininke.

Švenčių magija

„Artėjant Šv. Kalėdoms, dažniau galvojame apie įvairialypės pagalbos suteikimą tiems, kas nuskriaustas likimo, kam yra blogiau negu mums. Daugelio žmonių širdys yra jautrios meilei artimam, jie paskambina ir pasiūlo savo pagalbą, bet, deja, dažnai tai būna žaislai, daiktai, kurių, be abejo, irgi reikia, bet labai norėtume, kad jautrios žmonių širdys būtų ištisus metus, kad dovanotume dėmesį ir meilę be atlygio. Niekas, ką darai vaikui, nėra veltui, rašė Garrison Keillor.

Prieš kelias dienas mums paskambino Vilniaus vaikų darželio „Taškis“ atstovė Giedrė ir pasakė, kad darželio bendruomenė nori padovanoti žaislų. Tokių skambučių pagausėja prieš šv. Kalėdas ir Šv. Velykas. Šaunu, kad mažyliai jau mokomi jautrumo, būti neabejingais, dalintis. Visų globotinių vardu nuoširdžiai dėkoju už šv. Kalėdų stebuklą ir dovanas, kurios pralinksmina mūsų vaikų gyvenimą“, – pozityviu nusiteikimu dalijasi centro vadovė L. Pavtel.

Daugiau apie centro veiklą galima sužinoti http://www.seimoskc.lt/

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras
Vilniaus g. 13, Kalvelių k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav., LT-13148
Tel. (8 5) 2463156, faks. (8 5) 2463476
El. paštas: info@seimoskc.vilniausr.lm.lt

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite