TAISYKLĖS


Informacijos rašymo ir publikavimo TAISYKLĖS

Reikalavimai informacijos turiniui

Reporteris įsipareigoja užtikrinti, kad jo informacijos turinys atitiks visus tokios informacijos turiniui keliamus reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose, etikos kodeksuose ir Europos Sąjungos taikytinuose teisės aktuose.

Reporteris įsipareigoja tinkamai įstatymų nustatyta tvarka gauti visas autoriaus turtines teises, reikalingas partnerio informacijos turinį sudarantiems kūriniams paskelbti portale neapibrėžtam terminui.

Reporteris įsipareigoja užtikrinti, kad jo informacijos turinys nepažeis trečiųjų asmenų tiek turtinių, tiek neturtinių teisių, tokių kaip garbės ir orumo, teisės į privatumą, teisės į atvaizdą, vardą ir kitų. Reporteris įsipareigoja užtikrinti, kad jo informacijos turinys nepažeis jokių autorių teisių ir (arba) gretutinių teisių turėtojų teisių ir teisėtų interesų, taip pat jokių kitų intelektinės nuosavybės teisių turėtojų teisių.

Reporteris pareiškia ir patvirtina, kad tik jis išimtinai bus atsakingas už savo informacijos turinio, skelbiamo portale, atitiktį visiems ir bet kokiems taikytiniems reikalavimams, todėl visos ir bet kokios pretenzijos iš trečiųjų asmenų dėl reporterio informacijos turinio ar su juo susijusios, bus sprendžiamos reporterio savarankiškai ir siunčiamos tiesiogiai reporteriui.

Reporteris patvirtina, kad portalo valdytojas turi teisę atskleisti partnerio kontaktinius duomenis tretiesiems asmenims, kurie kreipiasi į portalo valdytoją dėl partnerio informacijos turinio. Atitinkamai portalo valdytojas patvirtina, kad gavęs bet kokius reikalavimus dėl reporterio informacijos turinio iš trečiųjų asmenų nedelsiant tokius reikalavimus persiųs reporteriui.

Reporterio informacijos turinio paskelbimas portale

Reporteriui portale bus sukurta speciali paskyra – reporterio paskyra, kurioje reporteris įsipareigoja skelbti savo informaciją.

Reporterio paskelbta informacija yra archyvuojama reporterio paskyroje neribotą laiką.

Reporterio paskyra yra valdoma išimtinai paties reporterio, atitinkamai portalo valdytojas gali tikrinti, prižiūrėti ir kontroliuoti reporterio informacijos turinį, jo paskelbimą ar pašalinimą iš portalo.

Šalys (reporteris, portalo valdytojas) aiškiai susitaria, kad portalo valdytojas turi teisę pasiūlyti keisti, modifikuoti reporterio paskyroje skelbiamą informaciją. Portalo valdytojas neturi teisės reporterio paskyroje skelbti jokių paneigimų, informacijos patikslinimų, atsiliepimų, atskirųjų nuomonių, replikų.

Reporteris neturi teisės reporterio paskyroje skelbti jokios komercinės informacijos, reklamos, tiek savo, tiek trečiųjų asmenų, jei ji nebuvo užsakyta ir suderinta su portalo valdytoju. Komercine informacija laikomi ir viešinami įstaigų projektai.

Reporterio paskyra bus pasiekiama tiesiogiai. Portalo valdytojas turi teisę savarankiškai, apie tai iš anksto informavęs reporterį, modifikuoti reporterio paskyros pasiekiamumo techninius sprendinius ir būdus.

Šalys susitaria, kad reporterio paskyra negali būti perleista jokiam trečiajam asmeniui.

2023-10-19