Angle down Atgal

Vi­si Plun­gė­je ir Rie­ta­ve sir­gu­sie­ji ko­ro­na­vi­ru­su – pa­svei­ko

Re­gist­rų cen­tro vir­tu­a­laus že­mė­la­pio apie ko­ro­na­vi­ru­so (COVID-19) Lie­tu­vo­je su­sir­gi­mus duo­me­ni­mis, vi­si mū­sų ra­jo­ne sir­gu­sie­ji yra pa­svei­kę. 36 678 gy­ven­to­jų tu­rin­čio­je Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo už­fik­suo­ti 7 su­sir­gi­mai.

To­kia pat si­tu­a­ci­ja yra ir 8 140 gy­ven­to­jų tu­rin­čio­je Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je: vi­si 6 sir­gu­sie­ji taip pat yra pa­svei­kę.
Liūd­nes­nė pa­dė­tis Tel­šiuo­se: 44 199 gy­ven­to­jų tu­rin­čio­je sa­vi­val­dy­bė­je už­fik­suo­ta 10 su­sir­gi­mų, iš ku­rių du yra mi­rę, vie­nas te­be­ser­ga, 7 pa­svei­ko.
56 661 gy­ven­to­jų tu­rin­čio­je Ma­žei­kių sa­vi­val­dy­bė­je, kaip ir Plun­gės, bu­vo už­fik­suo­ti 7 ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jai. Iš jų 5 pa­svei­ko, 2 te­be­ser­ga.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite