Angle down Atgal

Švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų bendradarbiavimo svarba ugdant skirtingų gebėjimų mokinius

2020 m. gruodžio 22 d. virtualioje Microsoft Teams aplinkoje vyko respublikinė metodinė-praktinė konferencija, kurioje buvo kalbama apie švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų bendradarbiavimo ugdant skirtingų gebėjimų (ypač mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių) svarbą. Renginį organizavo Šiaulių Dainų progimnazija, Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinių būrelių tarybų nariai ir Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras. Konferencijos ,,Švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų bendradarbiavimas ugdant skirtingų gebėjimų mokinius“ (ilgalaikės programos ,,Specialiosios pedagoginės pagalbos organizavimas švietimo įstaigoje“ II modulis) tikslas − pasidalyti gerąja švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų bendradarbiavimo patirtimi siekiant gerinti skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo(si) kokybę.

Džiugu, kad ši konferencija sulaukė didžiulio šalies pedagogų dėmesio ir joje nuotoliniu būdu dalyvavo daugiau nei 180 švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų iš 26 šalies miestų ir rajonų bei skirtingų ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams skirtų bendrojo ugdymo įstaigų. Su konferencijos dalyviais darbo su skirtingų gebėjimų mokiniais ypatumais bei ugdymo proceso dalyvių tarpusavio bendradarbiavimo svarbos įžvalgomis dalijosi ir Šiaulių universiteto Edukologijos instituto dėstytojos (dr. R. Geležinienė, dr. L. Tomėnienė, dr. M. Jurevičienė, ŠU doktorantė I. Dobrovolskytė), UAB ,,Mokymai ir konsultavimas“/Lietuvos Šiaurės kolegijos lektorė (E. Damonskienė), pedagoginių psichologinių tarnybų specialistės (R. Kielaitė, R. Paulauskienė). Sveikinimo žodžius konferencijos dalyviams tarė Šiaulių Dainų progimnazijos direktorė Asta Vaičiūnienė ir Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro metodininkė Lolita Lukoševičienė.

Plenariniame posėdyje ir darbo sekcijose buvo išklausyti 27 pranešimai. Probleminės sritys, kurios buvo pedagogų aptartos konferencijoje: ugdymo veiksmingumo ir gerovės praktika bei mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, nuotolinio mokymo(si)/ugdymo(si) iššūkiai ir galimybės; mokymo(si) metodai ir skaitmeninės, ugdomosios priemonės, mokomosios kompiuterinės programos, skatinančios skirtingų gebėjimų mokinių mokymosi motyvaciją ir įsitraukimą į ugdymo(si) procesą; metodai ir būdai, skatinantys efektyvų mokinių vertinimą ir įsivertinimą pamokoje; mokinių karjeros ugdymo, partnerystės ir bendradarbiavimo galimybių pasitelkimas organizuojant skirtingų gebėjimų mokinių ugdymą bei mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, profesijos pasirinkimo galimybės ir perspektyva.

Didžiulio klausytojų susidomėjimo sulaukė septyni plenariniame posėdyje pristatyti pranešimai apie darbo su elgesio ir emocijų sutrikimų ar sunkumų turinčiais mokiniais ypatumus (pranešėja - Šiaulių universiteto doc., dr. R. Geležinienė), mokytojo padėjėjo vaidmenį ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus (pranešėja - Šiaulių PPT specialioji pedagogė R.Kielaitė), skirtingų ugdymo(si) gebėjimų mokinių nuotolinio ugdymo(si) galimybes (pranešėja - Šiaulių Dainų progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja I. Kazymirkienė), skaitmeninės įtraukiojo ugdymo priemonės EduSensus (pranešėjas - Ukmergės Duksnynos pagrindinės mokyklos specialusis pedagogas, logopedas D. Mauricas) bei ugdymo priemonių ,,Mokausi paveikslėliais“ ir ,,Bendraukime paveikslėliais“ (pranešėjos - Šiaulių r. Šilėnų mokyklos specialioji pedagogė, logopedė T. Jokubaitienė ir Šiaulių ,,Ringuvos“ mokyklos specialiosios klasės mokytoja, Šiaulių universiteto Edukologijos instituto lektorė, dr M. Jurevičienė) panaudojimą dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, išorinių ir vidinių veiksnių įtaką ugdant skirtingų gebėjimų mokinius karjerai (pranešėja - Šiaulių Dainų progimnazijos profesinio orientavimo konsultantė, UAB ,,Mokymai ir konsultavimas“ lektorė E.Damonskienė), jaunuolių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, profesijos pasirinkimo galimybes Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre (pranešėja - Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro specialioji pedagogė, Šiaulių universiteto lektorė – I. Dobrovolskytė).

Konferencijos metu pradinio ugdymo mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai (Šiaulių Dainų progimnazijos pedagogės N. Vėlienė, B. Kasparienė, R. Lideikienė, I. Petrukonienė, D.Stonė ir L. Tomėnienė, Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos logopedė A. Kleinauskaitė Šiaulių ,,Sandoros“ progimnazijos logopedė, specialioji pedagogė A. Kairienė ir Šiaulių ,,Juventos“ specialioji pedagogė, logopedė R. Kasparienė) dalijosi savo patirtimi apie šiuolaikinių technologijų naudojimą mokymo procese, kas skatina skirtingų gebėjimų mokinius savarankiškai mokytis, norą bendrauti, bendradarbiauti bei padeda įsisavinti žinias, supažindino su vertinimo ir įsivertinimo galimybėmis naudojant IKT, aptarė mokymosi motyvacijos skatinimą pamokoje. Panevėžio Žemynos progimnazijos specialioji pedagogė S.Makačiūnė kalbėjo apie pedagoginės judesio pertraukėlės taikymą mokymui(si) bei elgesio ir emocijų valdymui. Aktualiai nuskambėjo Vilniaus ,,Atgajos“ specialiosios mokyklos specialiosios pedagogės D. Mikelėnaitės-Laukienės pranešimas apie patyriminio ugdymo bei pedagogių iš Šiaulių (Šiaulių S. Sondeckio menų gimnazijos pradinio ugdymo mokytojos J. Butenienės, Šiaulių V. Kudirkos progimnazijos logopedės J. Pintulienės ir priešmokyklinio ugdymo grupės mokytojos K. Dirmeikienės) mintys apie projekto metodo taikymo galimybes nuotoliniame ugdyme, taikomų IKT ugdymo priemonių įvairovę, tikslingumą bei svarbą jame. Šiaulių Dainų progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja V.Tamulienė pasidalijo sėkmės atveju ugdant įvairiapusį raidos sutrikimą turintį mokinį bendrojo ugdymo mokykloje, logopedės (Šiaulių Dainų progimnazijos logopedės E. Šmigelskienė ir A. Juozapaitienė, Ukmergės ,,Šilo“ progimnazijos logopedė D. Mauricienė) pasidalijo gerąja patirtimi taikant aktyviuosius ugdymo būdus ir metodus dirbant su mokiniais, turinčiais kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, o Alytaus ,,Vilties“ mokyklos-darželio specialusis pedagogas D. Moraza – su lavinamųjų klasių mokiniais nuotoliniu būdu. Mokymo(si) priemonių autorės (Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos logopedė R. Kirvėlienė, Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro, Pedagoginės psichologinės tarnybos skyriaus specialioji pedagogė R. Paulauskienė) pristatė specialiąsias mokymo priemones, skirtas ne tik specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų kalbai, komunikacijai ir pažintiniams procesams ugdyti, bet ir skatinančias visų mokinių mokymosi motyvaciją bei įsitraukimą į ugdymo procesą.

Konferencijos metu akcentuota partnerystės, bendradarbiavimo galimybių pasitelkimo svarba organizuojant skirtingų gebėjimų mokinių ugdymą. Pranešėjos (Kauno Milikonių progimnazijos socialinė pedagogė E. Petrauskienė, Šiaulių Medelyno progimnazijos specialioji pedagogė J. Pundzienė, Šiaulių V. Kudirkos progimnazijos socialinė pedagogė K. Petrauskė ir logopedė J. Pintulienė, Šiaulių ,,Rasos“ progimnazijos specialioji pedagogė F. Verpečinskienė ir Šiaulių Dainų progimnazijos specialioji pedagogė, Šiaulių universiteto lektorė, dr. L. Tomėnienė) kalbėjo apie partnerystės svarbą, tėvų į(si)traukimo galimybes į ugdymo procesą, šio proceso dalyvių bendradarbiavimą plėtojant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kompetencijas, organizuojant socialinio emocinio ugdymo stovyklas.

Respublikinės metodinės – praktinės konferencijos organizacinio komiteto nariai nuoširdžiai dėkoja visiems pranešėjams, klausytojams ir tiki, kad konferencijoje išgirstos žinios pravers švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų praktikoje ugdant skirtingų gebėjimų mokinius.

Informaciją parengė konferencijos organizacinio komiteto pirmininkė, specialioji pedagogė ekspertė, Šiaulių universiteto lektorė, dr. Laima Tomėnienė

comment Skaitytojų komentarai (0)

Sponsored video

Taip pat skaitykite