Angle down Atgal

Su­teik­ti nau­ją gy­ve­ni­mą vai­kams: ko­dėl lie­tu­viai bi­jo tap­ti glo­bė­jais?

Apie 1,5 tūkst. įvai­raus am­žiaus Lie­tu­vos vai­kų, ne­tu­rin­čių ga­li­my­bės aug­ti sa­vo bio­lo­gi­nė­je šei­mo­je, šiuo me­tu gy­ve­na glo­bos ins­ti­tu­ci­jo­se. To­kio­je si­tua­ci­jo­je at­si­dū­ręs vai­kas yra itin pa­žei­džia­mas, to­dėl la­bai svar­bu su­teik­ti jam šei­mos ap­lin­ką ir sau­gu­mo jaus­mą.
 

Žmonių, norinčių tapti globėjais, mūsų šalyje yra gerokai per mažai. Problema ta, kad vaikų globa iki šiol apaugusi įvairiais nepagrįstais mitais. Ypač nenoriai imamasi globoti vyresnius vaikus nuo 9–10 metų. Vyrauja požiūris, jog tokių vaikų asmenybė jau susiformavusi, jie seks tėvų pėdomis, turės elgesio problemų ir, įsileidus juos į savo namus, laukia vien bėdos. Kitas stereotipas, daugelį atbaidantis nuo minties priimti globoti vaiką, – įsitikinimas, kad teks užpildyti krūvą popierių ir praeiti galybę biurokratinių procesų.

Siekiant sugriauti mitus ir šviesti visuomenę vaikų globos klausimais, ateinantį ketvirtadienį, spalio 28-ąją, vyks nuotolinis informacinis renginys „Vaikai yra vaikai. Kelias link globos“. Renginio programoje – pokalbis su filmo „Čia buvo Saša“ prodiusere Gabija Siurbyte apie aktualius klausimus tėvams, auginantiems vaikus, svajojantiems apie juos, ir tiems, kurie bijo tėviškos atsakomybės.

Projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ vadovė Rugilė Ladauskienė kalbės apie jau ketverius metus vykdomas veiklas, siekiant įveiklinti globos centrus visoje Lietuvoje.

Apie vaikų globą Šiaulių mieste pasakos Savivaldybės socialinių paslaugų centro Globos centro valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuota specialistė Jurgita Žaliūkienė.

Renginys vyks nuotoliniu būdu „Zoom“ platformoje, pradžia – 19.00 val. Būtina išankstinė registracija elektroniniu paštu etaplius@gmail.com.

Renginys organizuojamas įgyvendinant projektą „Vaikų socialinės integracijos skatinimas Jelgavos ir Šiaulių miestuose“, RiskChildren, LLI-491.

Projekto pareiškėja – Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

Projekto partnerė – Jelgavos miesto savivaldybė.

Visas projekto biudžetas – 661,1 tūkst. Eur, iš jų bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 561,9 tūkst. Eur.

 

Informacija parengta nau­do­jant Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­si­nę pa­ra­mą. Už informacijos tu­ri­nį at­sa­ko Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja. Jo­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis ne­ga­li bū­ti lai­ko­ma, kad jis at­spin­di Eu­ro­pos Są­jun­gos nuo­mo­nę.
 

Reklama
Reklama
comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite