Angle down Atgal

Priminė apie ligų prevenciją: Šiaulių TLK darbuotojai organizavo dviračių žygį

Šiaulių teritorinės ligonių kasos (TLK) darbuotojai praėjusį šeštadienį, praleido gamtoje mindami dviračių pedalus. Žygį dviračiais, kaip laisvalaikio praleidimo formą, Šiaulių TLK darbuotojai pasirinko neatsitiktinai – savo asmeniniu pavyzdžiu siekė populiarinti fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenimo būdą. Ligų prevencija yra vienas iš sveikatos apsaugos uždavinių – tad ypač svarbu skatinti žmones daugiau judėti, rūpintis ligų prevencija ir taip užkirsti kelią sunkioms lėtinėms ligoms dar prieš joms atsirandant.

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) ragina įvairiais renginiais ir akcijomis skatinti piliečių fizinį aktyvumą, kaip vieną iš svarbiausių kovos su lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis priemonę. Daugelyje ekonomiškai išsivysčiusių pasaulio šalių šios ligos jau pasiekė epidemijos lygį. Tai lėmė itin spartūs gyvenimo pokyčiai, susiję su sėdimu gyvenimo būdu tiek namuose, tiek darbe, nuolat mažėjančiu fiziniu aktyvumu, nesveika ir nesaikinga mityba bei didėjančiu antsvoriu. Populiacijos senėjimas kartu su urbanizacija, modernizacija ir jas lydinčiais rizikos veiksniais bei gyvensenos pokyčiais padidino įvairių lėtinių ligų ir būklių paplitimą. Dažnėja širdies ir kraujagyslių, lėtinės obstrukcinės plaučių ligos, II tipo cukrinio diabeto, osteoporozės ir kai kurių kitų susirgimų. Todėl ekonomiškai išsivysčiusiame pasaulyje mokslininkai bei medicinos darbuotojai aktyviai ieško efektyvių, paprastų ir nebrangių sveikatos išsaugojimo būdų. Moksliniai įrodymai pagrindžia, kad vienas iš patikimų lėtinių neinfekcinių susirgimų prevencijos būdų yra fizinis aktyvumas.

Tad ilgai nesvarstę Šiaulių TLK darbuotojai šeštadienio rytą dviračiais pajudėjo iš Šiaulių miesto ir įveikę Lieporių ir Aukštelkės įkalnes netruko pasiekti Kurtuvėnų miestelį. Dviračių žygio dalyvius pasitikęs Kurtuvėnų regioninio parko ekologas Vidmantas Lopeta jiems pravedė įsimintiną ekskursiją. Pasak ekologo, parke pri­skai­čiuo­jamos 78 gam­tos įžy­my­bės, siū­lo­mos pa­žin­ti lan­ky­to­jams. Tai ir Bu­bių pi­lia­kal­nis, Zui­kiš­kės ąžuo­las, Juod­lės eže­ro ar­ba Vai­na­gių pa­žin­ti­niai ta­kai ir dau­gy­bė ki­tų gar­sių kraš­to vie­to­vių. Kur­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko priei­go­se ga­li­ma ap­tik­ti ger­vių, gul­bių, pa­ste­bė­ti jū­ri­nių ere­lių, nak­tį – šikš­nos­par­nių. O kur dar el­niai, stir­nos, ir dau­gy­bė ki­tų miš­ko gy­ven­to­jų? Kur­tu­vė­nų re­gio­ni­nia­me par­ke sau­go­ma apie 100 į Lie­tu­vos rau­do­ną­ją kny­gą įra­šy­tų rū­šių, tarp jų virš 30 paukš­čių, apie 30 au­ga­lų.

Senojoje Kurtuvėnų dvaro ratinėje dviračių žygio dalyviai pakviesti apžiūrėti naują ekspoziciją, kurioje vaizduojami mil­ži­nai. Šie galiūnai per­tei­kia is­to­ri­jas, kaip su­si­kū­rė Kur­tu­vė­nų par­kas ir ja­me sau­go­mi gam­tos ob­jek­tai. Ša­lia Kur­tu­vė­nų dva­ro yra iš­li­kę ir dau­giau uni­ka­lių sta­ti­nių – svir­nas, ofi­ci­na, baž­ny­čia, ūki­niai pa­sta­tai. Šio dva­ro an­samb­lio at­kū­ri­mo dar­bai šiuo me­tu jau yra beveik už­baig­ti, o di­džio­ji da­lis dva­ro sta­ti­nių eks­kur­si­jų me­tu – priei­na­mi lan­ky­to­jams.

Viena gražiausių Kurtuvėnų miestelio puošmenų – pačioje aukščiausioje vietoje iškilusi mūrinė Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia. Ekskursijos metu Šiaulių TLK darbuotojai turėjo galimybę nusileisti į bažnyčios požemius ir apžiūrėti kriptas, kur buvo rasti jos fundatoriaus, aštuoniolikto amžiaus antroje pusėje gyvenusio grafo Jokūbo Nagurskio ir kitų žmonių palaikai.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite