Tomo Andrijausko nuotr.
Angle down Atgal

Pirmasis šalyje veiklą pradedantis Šiaulių universiteto STEAM centras sieks tapti geriausiu regioniniu centru Lietuvoje

Spalio 28 d. Šiaulių universiteto STEAM centre vykusiame jo partnerių susirinkime buvo dar kartą išsamiai pristatyta STEAM centro idėja bei reikšmė Šiaulių miestui ir Šiaurės Lietuvos regionui, pateikta išsami SWOT analizė, pristatyta centro struktūra ir pagrindinės veiklos kryptys, aptarti artimiausi plėtros uždaviniai.

Susitikimo tikslas – pristatyti ir aptarti STEAM centro veiklos kryptis bei veiklos galimybes

Šiaulių universiteto STEAM centras pirmasis šalyje pradeda aktyvią veiklą, todėl į susitikimą sukviesti partneriai turėjo galimybę apžiūrėti jau įrengtas centro patalpas, laboratorijas, kurios šiuo metu pildosi naujausia laboratorine įranga, susipažinti su veiklos galimybėmis ir uždaviniais siekiant sudaryti sąlygas miesto ir regiono mokiniams plėtoti pažintinę ir potyriminę veiklą fizikos, chemijos, matematikos, gamtos mokslų srityse ar meno srityse.

Partnerių susitikimą moderavusi Šiaulių universiteto mokslo ir meno prorektorė prof. dr. Diana Cibulskienė, pažymėjo, jog svarbu visiems partneriams išsiaiškinti, kokia yra STEAM centro nauda ir galimybės papildyti formalųjį ugdymą, vykdomą pagal bendrąsias ugdymo programas, ir sudaryti galimybę mokiniams tobulinti savo praktinius gebėjimus, o mokytojams – tobulinti kompetencijas gamtamokslinio ugdymo srityje. Pasak prorektorės, STEAM centras pats savaime neegzistuos, jeigu visi partneriai – Šiaulių regiono savivaldybės, bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, verslo organizacijos nedirbs kartu. „Tai yra visų mūsų bendras darbas, bendra veikla, kad pasiektume tuos rezultatus, apie kuriuos kalbame, ir kurių mes tikimės ateityje. Centre turėtų būti tobulinami praktiniai mokinių gebėjimai, ypač tų mokyklų mokinių, kuriose nėra galimybių tai daryti. Manau, kad Šiaulių miesto ir regiono savivaldybių vadovams turėtų būti svarbu, kad jų mokiniai šiame centre turėtų praktines galimybes įtvirtinti teorines žinias“, – sako ŠU mokslo ir meno prorektorė prof. D. Cibulskienė.

Šiaulių universiteto STEAM centro direktorė doc. dr. Violeta Šlekienė papasakojo apie centro kūrimosi istoriją, jo paskirtį ir veiklos kryptis. „Šiuo metu Lietuvoje yra steigiami 7 regioniniai ir 3 metodiniai STEAM centrai, kuriuos visus sujungs nacionalinis STEAM centrų tinklas. Visuomenė dar nelabai žino, ką reiškia STEAM ugdymas, todėl yra svarbu populiarinti tokių centrų veiklą, juos kuo plačiau pristatyti. Pagal ŠMSM pateiktą formuluotę, STEAM (science, technology, engineering, arts, math) ugdymas – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menu ir matematikos kontekste. Mūsų misija – suteikti mokiniams praktika ir tyrimais grįstą mokymosi patirtį, aprūpinti juos aukštos kokybės įranga, sudaryti galimybę mokytis su aukštos kvalifikacijos specialistais“, – pažymėjo STEAM centro direktorė V. Šlekienė.

Numatyta, jog Šiaulių universiteto STEAM centre bus įkurtos keturios laboratorijos: biologijos ir chemijos, fizikos ir inžinerijos, robotikos ir informacinių technologijų bei sveikatos technologijų ir gyvenimo kokybės. Jose bus organizuojami 7–12 klasių mokinių formaliojo ugdymo užsiėmimai, o pagal neformaliojo ugdymo programas užsiėmimai vyks 1–12 klasių mokiniams. Mokiniams ir jų mokytojams čia bus sudarytos sąlygos atlikti tiriamuosius, brandos ir kt. darbus. Centre taip pat bus vykdomas nuolatinio mokytojų kvalifikacijos kėlimo procesas, vyks studijų proceso kai kurie elementai (pedagoginės praktikos, praktiniai, tiriamieji ir kt. darbai).

Prof. dr. R. Bilbokaitė: „Šiaulių regioninis STEAM centras – investicija į ateitį“

Šiaulių universiteto studijų prorektorė pristatė pagrindines STEAM centro vizijos gaires ir centro reikšmę regione besimokančių moksleivių ugdymuisi. Prof. dr. R. Bilbokaitė: „Viena iš mūsų centro vizijų – įtraukti jaunus žmones ir palaipsniui užauginti teisingus jų mentalinius modelius, kad vėliau šie vaikai nebijotų rinktis sudėtingų gamtamokslinių disciplinų. Šiai sričiai užpildyti mes pasitelkiame pačius geriausius Šiaulių universiteto mokslininkus, kurie jau dvidešimt metų dirba gamtamokslinės didaktikos srityje. Mes pirmieji Lietuvoje parengėme STEAM centro ikimokylinio ir pradinio gamtamokslinio ugdymo metodikas. Kita mūsų vizija, kurią norėtume įgyvendinti STEAM centre, – glaudus bendradarbiavimas su mokytojais praktikais. Žinoma, mūsų vizijos sėkmė priklausys nuo mūsų visų bendradarbiavimo“.

Profesorė, kreipdamasi į visus STEAM centro socialinius partnerius, pažymėjo, jog tik konkretūs mūsų visų darbai galės stiprinti centro reikšmę ir paveikti mokinių mąstymą bei jų gamtamokslinio raštingumo formavimąsį. „Esame atviri visoms jūsų idėjoms ir pasiryžę dirbti taip, kad Šiaulių universiteto STEAM centras būtų pažangus ir ryškiausiai matomas visoje Lietuvoje“, – kalbėjo ŠU studjų prorektorė.

Socialiniai partneriai – apie STEAM centrų galimybes ir grėsmes

UAB „Jupojos technika“ direktorius, Šiaulių pramonės, prekybos ir amatų rūmų Švietimo komiteto pirmininkas Raimundas Vaišvilas pristatė STEAM centro SWOT analizę, kurioje išsamiai apžvelgė STEAM centro galimybes mokiniams, verslui, savivaldybėms, bendrojo lavinimo mokykloms, aukštosioms ir profesinėms mokykloms, STEAM stiprybes ir silpnybes bei grėsmes. Jo nuomone, STEAM centras užtikrins aukštesnio lygio žinias iš geriausių ir įdomiausių lektorių, suteiks mokiniams prieigą prie regiono mokslo ir verslo laboratorijų, technologinių centrų ir aukščiausio lygio mokslo institucijų, ugdys mokytojų kompetencijas, didins mokinių susidomėjimą gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija, matematika, prisidės prie jų kūrybiškumo ugdymo, tuo pačiu verslo įmonėms ugdys būsimuosius darbuotojus. Pasak R. Vaišvilo, pagrindinės Šiaulių universiteto STEAM centro stiprybės – tai pirmasis toks centras Lietuvoje, kuris galės eksperimentuoti ir tapti pavyzdžiu kitiems. Be to, centras turi puikiai įrengtas patalpas, čia dirba entuzuastingi vadovai ir patyręs kolektyvas. Tuo pačiu pranešėjas pažymėjo, jog Lietuvoje nėra daug tokių centrų darbo patirties, trūksta finansinių išteklių, nes centras turės išsilaikyti pats, padedamas savivaldybių ir verslo.

Įdomų pranešimą „Kodėl Šiauliams svarbu turėti STEAM centrą?“ pristatėׅ Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos (LINPRA) direktorius Darius Lasionis. Jo nuomone, tiek viešasis sketorius, tiek mokslas ir švietimas, tiek verslas yra vienos nedidelės ekosistemos dalis. „Švietimas šiuo metu yra viena iš pagrindinių dalių, galinčių daryti poveikį verslo ateičiai. Viešasis sektorius nacionaliniu ir regioniniu mastu turi labai glaudžiai bendradarbiauti. Manau, negali būti konkurencijos tarp švietimo ir mokymo įstaigų regione. Čia turi veikti visa horizontali grandinė – bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio rengimo centrai, kolegijos ir universitetas, nes įmonėms reikia visų lygių specialistų. Šiaulių STEAM centras turi tapti traukos centru, kuriame vaikai atras motyvaciją mokytis tiksliųjų mokslų dalykus. Tuo pačiu, švietimo sektoriuje dirbantys žmonės turėtų būti labai motyvuojami atitinkamais atlyginimais, nes, jeigu to nebus, tai čia jie nedirbs ir bus parasta pati svarbiausia grandis – kompetentingi dėstytojai ir mokytojai“, – akcentavo D. Lasionis.

Šiaulių miesto savivaldybės Žmonių gerovės ir ugdymo departamento direktorė Asta Lesauskienė, pristačiusi pranešimą „STEAM tinklas Šiauliuose: įgalinančios iniciatyvos“, pažymėjo, jog Šiaulių mieste jau plačiai įgyvendinamos įvairios STEAM programos, skirtos tiek darželiams, tiek jaunesniojo amžiaus vaikams, tiek 5-12 klasių mokiniams. Jos nuomone, labai padeda tai, jog jau yra įkurtas STEAM partnerių tinklas, kurio pagrindinė ašis ir yra Šiaulių universitetas su Šiaulių valstybine kolegija bei Šiaulių jaunųjų technikų centru.

Šiaulių miesto meras Artūras Visockas pažymėjo, jog STEAM centro veikloje svarbiausia yra jo veiklos turinys. „Norėčiau tikėti, jog Šiaulių STEAM centras turės gyvastį, tikrą veiklą ir jos prasmę. Visi regiono socialiniai partneriai turime sujungti jėgas ir visokeriopai padėti, o pats universitetas ir centro darbuotojai turi užtikrinti veiksmingą turinį“, – kalbėjo Šiaulių meras A. Visockas.

comment Skaitytojų komentarai (1)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite