Angle down Atgal

Parengtas 2021 metų Zarasų rajono savivaldybės biudžeto projektas

Zarasų rajono savivaldybės administracija informuoja, kad parengtas 2021 metų Zarasų rajono savivaldybės biudžeto projektas, kuris bus svarstomas ir tvirtinamas kovo 5 dieną vyksiančiame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje.

Zarasų rajono savivaldybės biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (toliau – Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas), Zarasų rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintomis programomis, rajono Savivaldybės asignavimų valdytojų pateiktais biudžeto sąmatų projektais.

Rajono Savivaldybės biudžeto einamųjų metų pajamos koreguojamos pridedant nepanaudotą pajamų dalį. Einamųjų metų savivaldybės biudžete turi būti numatyti asignavimai visiems trumpalaikiams įsipareigojimams, buvusiems praėjusių metų gruodžio 31 dieną, padengti. Kadangi praėję 2020 m. buvo neeiliniai, Lietuvą sukaustė pandemija. Buvo imtasi taupymo priemonių jau nuo pirmo pandemijos mėnesio. Administracijos direktorius atsižvelgdamas į paskelbtą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje karantiną bei prognozuojamą ekonomikos lėtėjimą biudžeto asignavimų valdytojus įpareigojo naudoti biudžeto asignavimus tik būtiniausiems poreikiams tenkinti. Finansų skyrius atliko nuolatinę stebėseną kaip asignavimų valdytojai laikosi taupymo rėžimo. Dalis asignavimų buvo sutaupyta, kita dalis dėl susiklosčiusios situacijos liko nepanaudota. Nors 2020 metų biudžeto pajamų planas įvykdytas tik 93,5 proc, tačiau biudžeto sąskaitoje metų pabaigoje liko 1436,1 tūkst. Eur likutis, kuris paskirstytas 2021 m. biudžete. Kaip ir prognozuota gyventojų pajamų mokesčio 2020 metais rajono Savivaldybės biudžetas negavo 590,4 tūkst Eur.

Rajono Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu 2020 m. spalio 21 d. Nr. I(6.6E)-670 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2021 metų strateginio veiklos plano ir biudžeto projekto rengimo“ patvirtino Zarasų rajono savivaldybės 2021 metų strateginio veiklos plano ir biudžeto rengimo darbų grafiką. Paskelbus karantiną Lietuvos teritorijoje šis įsakymas buvo pakoreguotas. Vadovautis patvirtintu biudžeto rengimo planu asignavimų valdytojai pateikė biudžeto sąmatų projektus su paskaičiavimais. Finansų skyrius patikrinęs pateiktų duomenų pagrįstumą bei įvertino biudžeto finansines galimybes finansuoti numatytas išlaidas parengė maksimalius asignavimus asignavimų valdytojams. Administracijos direktorius 2021 vasario 8 d. įsakymu Nr. I(6.6E)-69 ,,Dėl rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų 2021 metų maksimalių asignavimų nustatymo“ biudžeto asignavimų valdytojams nustatė maksimalius asignavimus. Administracijos direktorius organizavo maksimalių asignavimų aptarimą su kiekvienu rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytoju. Labai nedidele dalimi buvo pakoreguoti paskirstyti asignavimai.

Pajamos

Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos rajono Savivaldybės biudžeto prognozuojamos pajamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti 11265 tūkst. Eur, kuriomis rajono Savivaldybė turi vadovautis rengdama 2021 m. rajono Savivaldybės biudžeto projektą. Pajamos už prekes ir paslaugas planuojamos pagal rajono Savivaldybės biudžetinių įstaigų pateiktus pervedimus rajono Savivaldybės biudžetui. Daugiausia pajamų planuojama gauti iš gyventojų pajamų mokesčio. Taip pat planuojama gauti apie 200,0 tūkst. Eur negautoms 2020 m. pajamoms padengti. Prognozuojamos pajamos lyginant su 2020 metais sumažėjo 55,0 tūkst. Eur. Taip pat į 2021 m. prognozuojamas pajamas įtraukta papildomos sumos susijusios su priimtais naujais teisės aktais reguliuojančiais darbo užmokestį, tai:
- valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymui laipsniškai įgyvendinti – 58,0 tūkst. Eur;
- pareiginės algos (atlyginimo) baziniam dydžiui padidinti – 30,0 Tūkst. Eur;
- minimaliajai mėnesinei algai padidinti – 51,0 tūkst. Eur;
- mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programas, darbui apmokėti 34,0 Tūkst. Eur;
- transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 straipsnio pakeitimo įstatymui įgyvendinti- 4,0 tūkst. Eur.

Planuojamos 2021 m. biudžeto pajamos tūkst. Eur:
- iš mokesčių – 11109,0 tūkst. Eur;
- kitų pajamų – 1177,8 tūkst. Eur;
- dotacijų iš valstybės biudžeto 7214,9 tūkst. Eur;
- skolintų lėšų 284,9 tūkst. Eur investicijų projektams finansuoti ir 505,6 tūkst. Eur ankstesniems skoliniams įsipareigojimams vykdyti.

Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymu pajamų planas koreguojamas praėjusių metų pajamų dalimi, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus 1436,1 tūkst. Eur.

Savivaldybės, laikydamosi Seimo patvirtintų skolos, skolinimosi ir garantijų limitų, Vyriausybės nustatyta tvarka gali skolintis iš vidaus ir užsienio kreditorių. Rajono Savivaldybės skolinių įsipareigojimų likutis 2021 m. sausio 1 d. sudaro – 4560,7 tūkst. Eur, iš jų :
- ilgalaikės paskolos 3060,7 tūkst. Eur;
- trumpalaikė paskola iš valstybės biudžeto laikinam pajamų trūkumui dengti 1500,0 tūkst. Eur;
- paskolų įsipareigojimai pagal DNMP5 ir pagal ETPT6 modelį 127,1 tūkst. Eur.
2021 metais rajono Savivaldybė planuoja skolintis 505,6 tūkst. Eur ankstesniems įsipareigojimams vykdyti ir 284,9 tūkst. Eur investicijų projektų įgyvendinimui.

Asignavimai

Planuojami rajono Savivaldybės biudžeto asignavimai 21222,7 tūkst. Eur, darbo užmokesčiui - 11201,8 tūkst. Eur. Darbo užmokestis sudaro 52,8 procentus. Turtui įsigyti 2317,4 tūkst. Eur. Paskolų grąžinimui – 505,6 tūkst. Eur. Šių metų biudžeto prioritetai – švietimas, socialinė apsauga, investicijos, poilsis ir kultūra.

Plačiau su biudžeto projektu nuo vasario 24 d galima bus susipažinti Zarasų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.zarasai.lt  bei rajono Savivaldybės administracijos Finansų skyriuje. Kreiptis į Finansų skyriaus vedėją Laima Tuzikienę tel. 8 385 37176 arba el. paštu finansai@zarasai.lt

Kviečiame teikti pasiūlymus ir pastabas, išsakyti savo nuomonę dėl 2021 metų biudžeto projekto. Pastabas ir pasiūlymus galima teikti iki kovo 3 d. tel. 8 38537176 arba el. paštu finansai@zarasai.lt. Pasiūlymus ir pastabas taip pat galima pateikti raštu Zarasų rajono savivaldybės administracijos Priimamajame.

Finansų skyriaus informacija

comment Skaitytojų komentarai (0)

Sponsored video

Taip pat skaitykite