Angle down Atgal

Pa­rei­gū­nai ir vai­kus iš aikš­te­lių va­ro, ir sa­vi­i­zo­lia­ci­jos ne­si­lai­kan­čius as­me­nis draus­mi­na

Nuo­lat kar­to­ja­mos tai­syk­lės, jog ka­ran­ti­no ne­si­lai­kan­tys as­me­nys ir įmo­nės ga­li bū­ti bau­džia­mi įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka, jog esant ka­ran­ti­nui, drau­džia­ma bur­tis di­des­nė­mis nei 5 as­me­nų gru­pė­mis. Pa­si­do­mė­jo­me, ko­kių pra­ne­ši­mų pas­ku­ti­niuo­ju me­tu dėl įves­to ka­ran­ti­no su­lau­kia Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai.

Kaip ant­ra­die­nį sa­kė mū­sų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Re­a­ga­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kė In­gri­da Juš­kai­tė, daž­niau­siai gau­na­mi pra­ne­ši­mai dėl sa­vi­i­zo­lia­ci­jos ne­si­lai­ky­mo. To­kiu at­ve­ju pa­rei­gū­nai pa­pras­tai skam­bi­na as­me­niui ir per­spė­ja, kad gau­ta skun­dų dėl jo sa­vi­i­zo­lia­ci­jos pa­žei­di­mų, pri­me­na, kad reikia bū­ti na­muo­se. Bū­na at­ve­jų, kai pa­rei­gū­nams ten­ka nu­va­žiuo­ti ir į vie­tą.
„Ta­čiau mes ne­sa­me kom­pe­ten­tin­gi už šiuos pa­žei­di­mus ra­šy­ti ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo pro­to­ko­lų. Tai ga­li da­ry­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja bei na­cio­na­li­nis vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tras. To­dėl abiem įstai­goms to­kie pra­ne­ši­mai iš po­li­ci­jos yra siun­čia­mi el. paš­tu. Ar jie ra­šo pro­to­ko­lus – ne­ži­nau, mū­sų ne­in­for­muo­ja“, – sa­kė I. Juš­kai­tė.
Pa­klau­sus apie ki­tus ka­ran­ti­no pa­žei­di­mus, pa­rei­gū­nė už­si­mi­nė, kad bu­vo gau­ta pra­ne­ši­mų, jog dir­ba par­duo­tu­vė „Li­tag­ra“ bei gė­lių sa­lo­nas „Or­chi­dė­ja“, nors jo­kios par­duo­tu­vės, iš­sky­rus mais­to ir vais­ti­nes, dirb­ti ne­ga­li. Taip pat bu­vo ke­le­tas pra­ne­ši­mų, kad aikš­te­lė­se žai­džia vai­kai, kad yra dau­giau nei 5 gru­pė­je, nors bū­riuo­tis ne­ga­li­ma. Nu­vy­kus ir per­spė­jus vai­kus, vi­si tuoj iš­si­skirs­tė.
Pa­sak pa­rei­gū­nės, per sa­vai­tę gau­ta maž­daug pus­šim­tis pra­ne­ši­mų dėl ka­ran­ti­no są­ly­gų ar sa­vi­i­zo­lia­ci­jos pa­žei­di­mų.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite