Angle down Atgal

Nuotoliniame Savivaldybės tarybos posėdyje

Spalio 22 d. po kelių mėnesių pertraukos Prienų rajono savivaldybės tarybos nariai vėl sugrįžo prie nuotolinės posėdžio vedimo tvarkos. Posėdyje svarstyti ir patvirtinti 23 sprendimų projektai.

Patikslintas biudžetas, garantuota parama krepšinio klubui
Tarybos nariai pritarė rajono Savivaldybės 2020 m. biudžeto patvirtinimo pakeitimams, nors svarstymo metu jiems kilo nemažai klausimų, reikalingų paaiškinimo. Biudžetas patikslintas Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis, tikslinėmis dotacijomis ir praeitų metų biudžeto lėšų likučiais. Lėšos paskirstytos ugdymosi kokybės gerinimui, mokyklų ir darželių, visuomenės sveikatos specialistų darbo užmokesčiui ir kitoms reikmėms, socialinei paramai, sporto projektų finansavimui, taip pat prisidėjimui prie įgyvendinamų projektų finansavimo.
A.Narvydas domėjosi, kodėl buvo „nubrauktos“ lėšos (apie 30 tūkst. eurų), skirtos turizmo veikos skatinimui. Meras A.Vaicekauskas paaiškino, kad lėšos buvo numatytos Verslo ir turizmo informacijos centrui steigti, tačiau dėl pandemijos to buvo atsisakyta.
Daugiausia neaiškumų kilo dėl 60- ties tūkst. eurų sumos, kuri buvo surinkta iš kitų biudžeto eilučių. Ji paskirta „Prienų“ krepšinio sporto klubui, kuris susiduria su netolygaus finansavimo problemomis. Prašymą Tarybai pateikęs klubo direktorius Adomas Kubilius prašė dalį Savivaldybės lėšų klubui skirti dar šiais metais, t. y. visą sumą išmokėti per du kartus (pagal ankstesnę praktiką, Savivaldybė su klubu atsiskaitydavo patvirtinus naują biudžetą). Pasak jo, nors pasirašytos finansavimo sutartys su privačiais rėmėjais (suma siekia 289 500 eurų be Savivaldybės 250 tūkst. eurų paramos), jų lėšos klubą pasiekia ne iš karto, o dalimis per visus metus. Paankstinta Savivaldybės parama leistų laiku sumokėti pralaimėtos arbitražo bylos ir kitas einamąsias išlaidas.

Daug dėmesio – su nekilnojamuoju turtu susijusiems klausimams
Nemažai laiko posėdyje skirta su nekilnojamuoju turtu susijusių klausimų svarstymui. Uždarius Naujosios Ūtos pagrindinę mokyklą ir nutraukus panaudos sutartį, jos pastate liko nemažai laisvų patalpų. Taryba jas perdavė Prienų KLC ir „Ąžuolo“ progimnazijai.
Pritarta turto panaudos sutarties nutraukimui su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, kuri šiuo metu įsikūrusi Savivaldybės administraciniame pastate. Tarnyba persikels į naujai paskirtas patalpas Kauno g. 2, kurias pagal sutartį anksčiau naudojo prokuratūra, ir įsikurs geresnėse sąlygose.
Iškėlus lopšelį – darželį, „Saulutės“ buvusios patalpos J.Basanavičiaus g.16 neliko tuščios – sudarę panaudos sutartis jose įsikūrė įvairios visuomeninės, socialinės, verslo įstaigos. Vienas iš paskutiniųjų patenkintas asociacijos „Iš idėjos“ prašymas – ji patalpas naudos ne komercinei veiklai vykdyti.
Taryba davė leidimą nurašyti pripažintą nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą: autopaviljoną, kitus kiemo statinius, esančius Vytauto g. 44, Jiezne, bei ūkio pastatą Šilavoto A. Radušio g. 11, Balbieriškio pagrindinės mokyklos ūkinį pastatą, Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ kiemo statinius. Vieni statiniai yra nugriauti, kiti avarinės būklės ar tapę nereikalingais.
Tarybos narys A.Narvydas suabejojo, ar tikslinga nugriauti Jiezno stoties paviljoną. Į tai meras A.Vaicekauskas atsakė, jog apleistam pastatui buvo ieškoma nuomininkų, kurie galėtų jį sutvarkyti, tačiau norinčiųjų investuoti neatsirado. Be to, pastatas neatlieka stoties funkcijų, todėl keleiviams pakaks dengto paviljono.
Taryba atleido VšĮ „Brunera“, MB „Skalseta“, Angelės Skinkienės IĮ nuo Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto (moksleivių maitinimui organizuoti švietimo įstaigose) nuomos mokesčio karantino laikotarpio metu, t. y. nuo kovo 16 iki birželio 16 d.
Audrius Narvydas išreiškė pastabą dėl to, kad karantino laikotarpiu nuostolių patyrusio verslo prašymai po vieną atskirai svarstomi tik dabar. Jo nuomone, jeigu žinoma, kad nuo karantino apribojimų nukentėjo 200 įmonių, paramą joms reikėjo patvirtinti pagal vieną sąrašą. Meras replikavo, kad ne visi verslininkai yra parašę prašymus, todėl sutarta juos dar kartą paraginti raštu kreiptis į Savivaldybę dėl atleidimo nuo mokesčio už Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų nuomą karantino metu.
Atsižvelgdama į šešiolikos Prienų rajono savivaldybės socialinio būsto nuomininkų prašymus, Prienų rajono savivaldybės taryba pagal įstatymų nuostatas leido nuomoti Prienų rajono savivaldybės socialinius būstus kaip savivaldybės būstus rinkos kainomis.
Tarybos nariai pritarė Prienų kultūros ir laisvalaikio centro ir UAB ,,Redokas“ prašymui nutraukti anksčiau termino Savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos sutartį bei KLC patikėjimo teise valdomas virtuvės ir kavinės patalpas leido išnuomoti viešo konkurso būdu 10 metų. Kaip sakė meras, Savivaldybė suinteresuota, kad KLC atsirastų reprezentacinė kavinė, todėl šios patalpos remontuojamos Savivaldybės biudžeto lėšomis, atsižvelgiant į higienos reikalavimus, derinant darbus su Savivaldybės architekte.
Taryba patvirtino naujos redakcijos 2020 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašą. Tarybos nariams, išsakiusiems priekaištų dėl to, kad parenkant objektus neatsižvelgiama į seniūnų nuomonę dėl pirmumo, buvo priminta, kad darbai atliekami pagal prioritetinį sąrašą, kurį vasario mėnesį patvirtino pati Taryba.
Dėl kito sprendimo – fizinių ir (ar) juridinių asmenų, pageidaujančių skirti lėšų Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir kelių statiniams projektuoti, remontuoti, taisyti, rekonstruoti, įrengti, pasiūlymų teikimo, vertinimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo – gan ilgai diskutuota. Ne vienas politikas pagyrė suteiktą galimybę suinteresuotoms įmonėms ir privatiems asmenims savo lėšomis prisidėti prie kelių, šaligatvių, automobilių stovėjimo aikštelių prie daugiabučių gyvenamųjų namų, apšvietimo tinklų remonto ir įrengimo. Jų nuomone, kooperuojant savivaldybės, privačias ir kitų šaltinių lėšas, bus greičiau sutvarkyti reikiami infrastruktūros objektai ir siūlė šią tvarką pritaikyti vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrai.
Kvietimas fiziniams ar juridiniams asmenims teikti pasiūlymus ateinantiems ataskaitiniams metams ir skirti lėšų bendro naudojimo kelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių remonto, rekonstravimo ar įrengimo darbams bus paskelbtas iki šių metų spalio 30 d. Savivaldybės administracijos sudaryta komisija gautus pasiūlymus įvertins iki gruodžio 31 d. Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšų dalis programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatoje metams bus numatyta atsižvelgiant į Prienų rajono savivaldybės biudžeto asignavimus.

Sugriežtintos želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės
Dauguma balsų Taryba patvirtino Prienų rajono savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos aprašą bei želdynų ir želdinių apsaugos taisykles. Taisyklės sugriežtėjo, jos yra privalomos visiems Savivaldybės teritorijoje esantiems želdynų ir želdinių savininkams ir valdytojams, želdynus ir želdinius prižiūrinčioms įmonėms, fiziniams ir juridiniams asmenims. Jos apibrėžia atsakomybę už želdynų ir želdinių apsaugą, tvarkymą ir priežiūrą; nurodo kriterijus, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miško žemėje, gali būti kertami, persodinami, genėjami; apima leidimų (ne)išdavimo tvarką, žalos atlyginimą už pažeidimus.
A.Narvydas siūlė šį sprendimą atidėti, pirmiau pateikiant jo projektą visuomenės svarstymui, bet jo siūlymas nesurinko balsų daugumos.

Dėl baseino veiklos padidintas pareigybių skaičius
Kadangi rangovai planuoja šiemet baigti baseino Prienuose įrengimo darbus, 15,5 pareigybės padidintas Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro pareigybių skaičius. Sporto centre valomų plotų bus daugiau, ilgės Sporto centro darbo laikas, todėl esama kasininko pareigybė padidinta 0,5 etato (nuo 2 iki 2,5), valytojo pareigybė – 8 etatais (nuo 4 iki 12).
Naujai planuojama įsteigti direktoriaus pavaduotojo sportui pareigybę, reikalingą siekiant užtikrinti Sporto centre vykdomos sportinės veiklos kokybę, nes įsteigus plaukimo sporto šaką, padidės ir sportinio ugdymo grupių, ir užsiėmimus Sporto centre lankančių asmenų skaičius. Taip pat bus įsteigtos plaukiko-gelbėtojo, vandens cheminio valymo įrenginių operatoriaus pareigybės.

Dėl Kauno regiono plėtros tarybos steigimo
Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo nauja Regioninės plėtros įstatymo redakcija ir įstatymu įtvirtinamas principas įgyvendinti regioninę politiką decentralizuotai daugiau galių suteikia regionų plėtros taryboms, Prienų rajono savivaldybės taryba sutiko steigti Kauno regiono plėtros tarybą kartu su Birštono ir Kauno miestų, Jonavos, Kaišiadorių, Kauno, Kėdainių ir Raseinių rajono savivaldybėmis. Į Kauno regiono plėtros tarybos kolegiją deleguotas Tarybos narys Gintautas Bartulis. 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite