Angle down Atgal

Nuo šiol die­giant trum­pas tie­ki­mo gran­di­nes – ga­li­my­bė steig­ti re­gio­ni­nius lo­gis­ti­kos cent­rus vi­so­je Lie­tu­vo­je

Šie­met kai ku­rių di­džių­jų mies­tų sa­vi­val­dy­bių – Kau­no mies­to ir Klai­pė­dos ra­jo­no – va­do­vai pra­kal­bo apie re­gio­ni­nių lo­gis­ti­kos cent­rų kū­ri­mą. De­ja, kol kas šios kal­bos lie­ka tik kal­bo­mis, o štai im­tis rea­lių veiks­mų to­kiems cent­rams kur­ti ir pa­si­nau­do­ti tam skir­ta pa­ra­ma jau įma­no­ma.

Nuo lapk­ri­čio 22 d. iki gruo­džio 23 d. prii­ma­mos pa­raiš­kos pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 m. pro­gra­mos (KPP) prie­mo­nės „Bend­ra­dar­bia­vi­mas“ veik­los sri­tį „Pa­ra­ma trum­poms tie­ki­mo gran­di­nėms ir vie­tos rin­koms ska­tin­ti vie­tos lyg­me­niu“. Ant­ra­jam šie­met pa­raiš­kų priė­mi­mo eta­pui įsi­ga­lio­jo tam tik­ri pa­kei­ti­mai, su­si­ję bū­tent su pa­ra­ma re­gio­ni­nio lyg­mens lo­gis­ti­kos cent­rams kur­ti.

Svei­kas mais­tas – ar­čiau var­to­to­jų

Kaip sa­kė Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos (ŽŪM) Eu­ro­pos Są­jun­gos rei­ka­lų ir pa­ra­mos po­li­ti­kos de­par­ta­men­to pro­gra­mos LEA­DER ir kai­mo plėt­ros sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė No­me­da Pad­vais­kai­tė, ga­li­my­bė steig­ti re­gio­ni­nio lyg­mens lo­gis­ti­kos cent­rą pa­reiš­kė­jams bu­vo su­teik­ta jau pir­ma­ja­me šios veik­los sri­ties pa­raiš­kų priė­mi­mo eta­pe va­sa­rą, bet tą­kart nė vie­no pa­reiš­kė­jo bū­tent to­kiam cent­rui kur­ti neat­si­ra­do.

Sie­kia­ma, kad į ra­jo­nuo­se ar re­gio­nuo­se pa­sta­ty­tus lo­gis­ti­kos cent­rus ūki­nin­kai ga­lė­tų su­vež­ti sa­vo au­gi­na­mą ar ga­mi­na­mą pro­duk­ci­ją ir jau iš čia bū­tų ga­li­ma tiek­ti ją vie­šą­sias pa­slau­gas tei­kian­čioms įstai­goms ar įmo­nėms – dar­že­liams, li­go­ni­nėms, slau­gos na­mams, mo­kyk­loms ir pa­na­šiai. „Lo­gis­ti­kos cent­re, kaip san­dė­ly­je, ga­li­ma su­rink­ti ir konk­re­čiai įstai­gai pa­rū­pin­ti rei­kia­mą krep­še­lį pro­duk­tų – dar­žo­vių, mė­sos, kiau­ši­nių ir t. t. – ir nuo­lat už­tik­rin­ti pa­kan­ka­mą jų kie­kį, – kal­bė­jo N. Pad­vais­kai­tė. – Da­bar, kai to­kių cent­rų dar nė­ra, vie­nas ūki­nin­kas su par­tne­riais ne­ga­li už­tik­rin­ti, kad vi­sus me­tus nuo­lat tieks ati­tin­ka­mą kie­kį rei­ka­lin­gos pro­duk­ci­jos. Jei bū­tų sta­to­mas lo­gis­ti­kos cent­ras, į jį pro­duk­ci­ja bū­tų ve­ža­ma se­zo­no me­tu, ta­da pa­kuo­ja­ma ar ki­taip ap­do­ro­ja­ma ir san­dė­liuo­ja­ma iki ki­to se­zo­no. Rei­kia­mą pro­duk­ci­jos kie­kį lo­gis­ti­kos cent­ras ga­lė­tų su­komp­lek­tuo­ti iš ke­lių trum­pa gran­di­nių veik­la už­sii­man­čių ūki­nin­kų, sie­kiant su­kur­ti ne­nutrūks­ta­mą tie­ki­mą ga­lu­ti­niams var­to­to­jams.“

Šių lo­gis­ti­kos cent­rų pa­grin­di­nis tiks­las ir yra ska­tin­ti trum­pų­jų gran­di­nių plėt­rą dar pla­tes­niu mas­tu, o bend­ra­dar­bia­vi­mas su vie­šo­sio­mis įstai­go­mis ir įmo­nė­mis duo­tų abi­pu­sę nau­dą, tuo la­biau kad da­bar vi­suo­me­nė vis la­biau ima do­mė­tis tuo, ką val­go, o ypač tė­vai rū­pi­na­si tuo, ką val­go jų vai­kai. „Nors pri­va­tūs dar­že­liai ga­li bū­ti lanks­tes­ni dėl švie­žio mais­to tie­ki­mo, bet jau yra ir vals­ty­bi­nių dar­že­lių Uk­mer­gė­je, Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne, mai­ti­nan­čių vai­kus eko­lo­giš­kai ir vie­to­je užau­gin­tais pro­duk­tais“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vė.

Svar­bu ži­no­ti – ke­lios nau­jo­vės

Šie­met (KPP) prie­mo­nės „Bend­ra­dar­bia­vi­mas“ veik­los sri­ties „Pa­ra­ma trum­poms tie­ki­mo gran­di­nėms ir vie­tos rin­koms ska­tin­ti vie­tos lyg­me­niu“ di­džiau­sia nau­jo­vė ir yra ga­li­my­bė pa­nau­do­jant pa­ra­mos lė­šas kur­ti lo­gis­ti­kos cent­rus. Šiam – ant­ra­jam – pa­raiš­kų priė­mi­mo kvie­ti­mui ga­lio­ja ir dar vie­nas pa­leng­vi­ni­mas – ne­lie­ka rei­ka­la­vi­mo lo­gis­ti­kos cent­rų kur­ti sa­vi­val­dy­bių, be­si­ri­bo­jan­čių su mies­tais, ku­riuo­se nuo­la­ti­nis gy­ven­to­jų skai­čius su­da­ro ne ma­žiau kaip 149 000 gy­ven­to­jų, te­ri­to­ri­jo­se.

Anot N. Pad­vais­kai­tės, rei­ka­la­vi­mas, kad lo­gis­ti­kos cent­ras veik­tų di­des­niu nei vie­nos sa­vi­val­dy­bės ly­giu, iš­lie­ka la­bai svar­bus – rea­li­zuo­ja­ma pro­duk­ci­ja tu­ri bū­ti tie­kia­ma ke­lioms sa­vi­val­dy­bės vie­šą­sias pa­slau­gas tei­kian­čioms įstai­goms, įmo­nėms, pir­kė­jams, šio rei­ka­la­vi­mo bus pri­va­lo­ma lai­ky­tis ir vi­su kont­ro­lės lai­ko­tar­piu, be to, pa­kei­tus įgy­ven­di­ni­mo tai­syk­les, kar­tu su už­baig­to pro­jek­to me­ti­nė­mis ata­skai­to­mis bus bū­ti­na Na­cio­na­li­nei mo­kė­ji­mo agen­tū­rai prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos teik­ti pro­duk­ci­jos tie­ki­mo su­tar­tis su vie­šą­sias pa­slau­gas tei­kian­čio­mis įstai­go­mis ar įmo­nė­mis. La­bai svar­bu ži­no­ti, kad jei pro­jek­to kont­ro­lės lai­ko­tar­piu bus nu­sta­ty­ta, jog įsi­pa­rei­go­ji­mas ne­vyk­do­mas, ga­li bū­ti tai­ko­ma san­kci­ja – pa­ra­mos lė­šų su­si­grą­ži­ni­mas už tuos me­tus, ku­riais ne­bu­vo už­tik­rin­tas nu­ma­ty­tas veik­los mas­tas.

Ga­li­mi tre­jo­pi pro­jek­tai

Anot pa­šne­ko­vės, ver­ta pri­min­ti, jog pa­reiš­kė­jais ir par­tne­riais ga­li bū­ti fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys, o pa­raiš­kos prii­ma­mos tik kar­tu su par­tne­riais, ku­rie kar­tu su pa­reiš­kė­ju da­ly­vau­ja pro­jek­te. Jų bend­ra­dar­bia­vi­mas pri­va­lo bū­ti įtvir­tin­tas jung­ti­ne veik­los su­tar­ti­mi.

Šie­met pa­ra­ma trum­poms tie­ki­mo gran­di­nėms ska­tin­ti yra su­skirs­ty­ta tri­mis lyg­me­ni­mis:

120 tūkst. eu­rų be PVM pa­ra­ma ski­ria­ma pro­jek­tams, ku­riuo­se da­ly­vau­ja vie­no ar­ba ke­lių že­mės ūkio sek­to­rių su­bjek­tai. Iki 30 tūkst. eu­rų ga­li bū­ti iš­mo­ka­ma vie­nam pro­jek­to gran­di­nės da­ly­viui, at­si­žvel­giant į pro­jek­to gran­di­nės da­ly­vių skai­čių, jei pro­jek­te da­ly­vau­ja skir­tin­gų že­mės ūkio sek­to­rių su­bjek­tai; iki 15 tūkst. eu­rų ski­ria­ma vie­nam pro­jek­to gran­di­nės da­ly­viui, at­si­žvel­giant į pro­jek­to gran­di­nės da­ly­vių skai­čių, jei pro­jek­te da­ly­vau­ja vie­no že­mės ūkio sek­to­riaus su­bjek­tai.

200 tūkst. eu­rų be PVM, ski­riant iki 50 tūkst. eu­rų vie­nam pro­jek­to gran­di­nės da­ly­viui bei at­si­žvel­giant į pro­jek­to gran­di­nės da­ly­vių skai­čių, fi­nan­suo­ja­ma to­kiems pro­jek­tams, ku­riuo­se nu­ma­ty­tos in­ves­ti­ci­jos, su­si­ju­sios su že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų tie­ki­mu į rea­li­za­vi­mo vie­tas, įskai­tant mais­to pro­duk­tų sau­go­ji­mo ir lai­ky­mo bū­ti­ną įran­gą, vie­šą­sias pa­slau­gas tei­kian­čioms įstai­goms ar įmo­nėms, ir tai su­da­ro ne ma­žiau 80 pro­c. vi­sų pro­jek­te nu­ma­ty­tų tin­ka­mų iš­lai­dų ver­tės.

700 tūkst. eu­rų be PVM pa­ra­ma ga­li­ma, jei pro­jek­te nu­ma­ty­tos in­ves­ti­ci­jos re­gio­ni­nio lyg­mens lo­gis­ti­kos cent­rui kur­ti ir (ar­ba) nau­do­ti esa­mos lo­gis­ti­kos inf­rast­ruk­tū­rą il­ga­lai­kės nuo­mos, pa­nau­dos ar pa­slau­gų su­tar­čių pa­grin­du ir tai su­da­ro ne ma­žiau 80 pro­c. vi­sų pro­jek­te nu­ma­ty­tų tin­ka­mų iš­lai­dų ver­tės. To­kio pro­jek­to da­ly­viams bū­ti­na tu­rė­ti trum­po­sios mais­to tie­ki­mo gran­di­nės pa­tir­tį.

Ri­bo­ji­mai vie­nam pro­jek­to gran­di­nės da­ly­viui, at­si­žvel­giant į pro­jek­to gran­di­nės da­ly­vių skai­čių, ne­tai­ko­mi že­mės ūkio koo­pe­ra­ty­vams.

Pa­ra­mos in­ten­sy­vu­mas (pa­ra­mos dy­dis skai­čiuo­ja­mas at­si­žvel­giant į tin­ka­mas fi­nan­suo­ti pro­jek­to iš­lai­das be PVM) – 60 pro­c. tin­ka­mų fi­nan­suo­ti vers­lo pla­no įgy­ven­di­ni­mo iš­lai­dų ir 100 pro­c. tin­ka­mų fi­nan­suo­ti pro­jek­to bend­rų­jų, ei­na­mų­jų bend­ra­dar­bia­vi­mo, ei­na­mų­jų pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo bei ska­ti­na­mo­sios veik­los, su­si­ju­sios su trum­po­sios tie­ki­mo gran­di­nės plėt­ra, iš­lai­dų.

Pa­ra­ma tei­kia­ma iš Eu­ro­pos že­mės ūkio fon­do kai­mo plėt­rai ir Lie­tu­vos vals­ty­bės biu­dže­to.

 

Užs. Nr. 95451
Užs. Nr. 95451
comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite