Angle down Atgal

Nuo lapk­ri­čio 1 d. – di­des­nės bau­dos

LR vals­ty­bi­nė dar­bo ins­pek­ci­ja pri­me­na, kad pa­gal ak­tua­liau­sius Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so nuo­sta­tų pa­kei­ti­mus, nu­ma­tan­čius ad­mi­nist­ra­ci­nę at­sa­ko­my­bę už dar­buo­to­jų sau­gos ir svei­ka­tos bei dar­bo įsta­ty­mų pa­žei­di­mus, nuo šių me­tų lapk­ri­čio 1 d. di­dė­ja šios bau­dos:

Nuo lapkričio 1 d. darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtrauks baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 900 iki 1 400 Eur. Pakartotinis darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas, jeigu dėl to galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas darbe, avarija ar atsirasti kitų sunkių padarinių, užtrauks baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 1 000 iki 2 000 Eur.

Dvigubai – iki 60 Eur – padidinta minimali bauda darbuotojui už neblaivaus arba apsvaigusio buvimą darbo vietoje darbo metu arba pasibaigus darbo laikui, taip pat darbuotojo vengimą pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo.

Dvigubai – iki 300 Eur – padidinta minimali bauda už darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimus.

Dvigubai – iki 300 Eur – padidinta minimali bauda už darbo laiko apskaitos pažeidimus.

Numatyta administracinė atsakomybė ir fiziniam asmeniui už informacijos nepateikimą VDI apie atsiųstą laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką užsienietį. Nustačius, kad darbdavys ar kitas atsakingas asmuo pažeidė LR įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 62 str. 7 d. ir 103 str. 2 d. nustatytą pareigą pateikti informaciją apie atsiųstą laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką užsienietį (taip pat ir ES pilietį) VDI per SODROS informacinę sistemą, bus skiriama nuo 360 iki 660 Eur bauda. Pakartotinis administracinis nusižengimas užtrauks 720–1 320 Eur administracinę baudą.

Dvigubai – iki 780 Eur – padidinta minimali bauda už vertimąsi nedeklaruota savarankiška veikla (fizinio asmens veikla, atitinkanti individualios veiklos požymius, tačiau neįsiregistravus mokesčių įstatymų nustatyta tvarka arba įsiregistravus, bet nedeklaruojant pajamų arba deklaruojant mažesnes pajamas, negu faktiškai gavo iš tokios individualios veiklos).

VDI informacija

 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite