Angle down Atgal

Ka­ran­ti­no vi­ta­mi­nai

„Etap­lius“ pa­skel­bus kon­kursą „Ka­ran­ti­no vi­ta­mi­nai“ ir pa­pra­šius skai­ty­tojų siųs­ti re­dak­ci­jai sąmojų, šmaikš­čių po­sa­kių, su­laukė­me pir­mo­sios kregždės – eilė­raš­čio. Lin­ki­me ir ki­tiems būti ak­ty­viems bei pri­me­na­me – šmaikš­čiau­siai apie ka­ran­tiną pa­ra­šiu­sių skai­ty­tojų lau­kia re­dak­ci­jos įsteig­ti pri­zai.

Pra­keik­tas vi­ru­sas

Pra­keik­tas vi­ru­sas už­valdė,
Sug­riovė jis vi­sus pla­nus.
Kur pa­klau­sai – Ko­ro­na val­do,
Net ne­ži­nai, ar šaukt, ar bėgti į lau­kus.

Kur be­paž­velg­si – tuš­čios gatvės,
Nutrū­ko ma­šinų srau­tai.
Sėdžiu be jaus­mo dieną naktį,
Pa­bo­do kom­pas, kny­gos jau se­niai.

Aš nu­si­pirk­siu baltą kaukę
Ir dar du­jo­kaukę tik­rai.
Tik kur jų gau­ti, pa­sa­ky­kit?
Kad sau­got ir ta­ve la­bai la­bai.

Ti­kiu, kad ne­ri­mas per­dėtas,
Kad ne afe­ra čia tik­rai.
Gal čia tik gri­pas ne­tikė­tas?
Ir lais­ve džiaug­simės jau greit.

Nors lau­ke be­veik jau ma­ras,
Žiū­rim fil­mus apie karą.
Ga­lim mu­zi­kos klau­sy­tis,
Kas be­lie­ka gi da­ry­ti?

Te­le­fo­nai il­gai ty­li,
Baigės laimė – nieks ne­my­li.
Vi­si lau­kia tos ži­nios,
Kai mums laisvę do­va­nos.

Tai už ką gi ta bausmė?
Kad iš­ki­lo ši grėsmė.
Išp­rotė­jo šis pa­sau­lis,
Bet ateis, mes ti­kim, nau­jas.

Ne­be­keik­sim mes tų kinų,
Vėl mes ei­si­me į kiną.
Į kon­cer­tus, į ke­lio­nes mes va­žiuo­sim,
Bėgsim, šok­sim ir spor­tuo­sim.

Po­zi­ty­viai mes mąsty­kim,
Pro­to mankštą mes da­ry­kim.
Ir su­lauk­sim tos die­nos,
Kai mums laisvę do­va­nos.

2020-03-27
Leo­nas Ka­ra­liū­nas
Jo­niš­kis

 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite