Angle down Atgal

JCI kviečia jaunimą veikti kartu  ir kurti Šiaulių regionui

Jau­ni­mo ir su jau­ni­mu dir­ban­čios or­ga­ni­za­ci­jos bei ini­cia­ty­vinės grupės iš vi­so Šiau­lių re­gio­no kvie­čia­mos jung­tis prie gruodį star­ta­vu­sio vi­suo­me­ni­nio pro­jek­to „Pa­tir­ties per­da­vi­mo ir ly­de­rystės įgūdžių ug­dy­mo pro­gra­ma re­gio­nams: Ak­ty­vaus pi­lie­tiš­ku­mo mo­de­lio plėtra“. Pro­jektą įgy­ven­di­na JCI Sos­tinė kar­tu su par­tne­riu JCI Šiau­liai.

„Atlikti tyrimai rodo, jog Šiaulių regione žmonės, ypač jauni, yra linkę dalyvauti tik trumpalaikiuose projektuose ir neprisiimti ilgalaikių įsipareigojimų, mažai savanoriaujančiųjų. Norisi stabilumo, tęstinumo, taip pat stiprių, visuomenei atskaitingų, savanorišku pagrindu veikiančių organizacijų. Tik tai duos tvarių pokyčių miesto, regiono ir visos šalies mastu“, – projekto esmę aiškina JCI Šiauliai prezidentė Aušra Paulauskienė.

Projekte gali dalyvauti jaunimo ir su jaunimu (14–29 metų) dirbančių organizacijų bei iniciatyvinių grupių nariai. Pasak A. Paulauskienės, svarbu, kad dalyviai būtų motyvuoti, degtų noru kurti savo miestui.

Projekto trukmė – 30 mėnesių. Bus suorganizuota 15 interaktyvių mokymų ir 5 mentorystės sesijos. Pirmieji mokymai, kurių metu buvo gilinamasi į projektų rašymo subtilybes, įvyko sausį. Tąkart sulaukta didesnio dalyvių skaičiaus, nei tikėtasi. „Džiaugiamės, kad dalyviai atstovavo įvairiems Šiaulių regiono kampeliams. Pasigedome tik radviliškiečių ir kelmiškių – jų labai lauksime tolesnėse veiklose“, – pastebi A. Paulauskienė. Pirmoji mentorystės sesija „Naujų narių (savanorių) pritraukimas ir išlaikymas“ vyks kovo 20 d.

Šiuo metu mokymai vyksta nuotoliniu būdu, tačiau, pasibaigus karantinui, jie bus organizuojami gyvai. Mokymai nemokami, tiesa, projekto dalyviai įsipareigoja dalyvauti projekto programoje. Projektui pasibaigus, dalyviams bus įteikti mokymų programos baigimo pažymėjimai. Projektas baigsis vienos dienos tarptautine lyderystės konferencija Šiauliuose.

Prisijungti prie projekto galima iki kovo vidurio. Detalesnė informacija: www.aktyvuspilietis.lt.

Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.

Reklama

comment Skaitytojų komentarai (1)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite