Angle down Atgal

Horos­ko­pas... pir­mo­kui!

Nenumaldomai artėja rugsėjis – naujų mokslo metų pradžia. Tačiau ar žinojote, kad tam tikras mokinuko savybes gali lemti ir jo Zodiako ženklas? Pavyzdžiui, Jautukai pasižymi pareigingumu ir stropumu, o štai mažosios Svarstyklės mokymąsi kur kas mieliau iškeistų į žaidimus su klasės draugais. Šios ir kitos vaikų savybės – pirmoko horoskope.

AVI­NAS. Ga­li bū­ti la­bai mo­ty­vuo­tas mo­ki­nys, bet tik ta­da, kai jam įdo­mi už­duo­tis, ku­rią at­lie­ka. Bū­tent to­dėl la­bai svar­bu, kad mo­ky­to­jas su­ge­bė­tų su­do­min­ti ne­nuo­ra­mą Avi­niu­ką. Tai – la­bai ener­gin­gas vai­kas, ku­ris no­riai pri­sii­ma at­sa­ko­my­bę, da­ly­vau­ja įvai­rio­se veik­lo­se. Tie­sa, dėl di­džiu­lio krū­vio ga­li per­varg­ti, to­dėl per­trau­kas tu­rė­tų iš­nau­do­ti poil­siui ir ma­lo­niam bend­ra­vi­mui su kla­sės drau­gais.

JAU­TIS. Tai – mo­ki­nys, ku­rio na­mų dar­bų nie­kuo­met ne­su­val­gys šuo. Yra stro­pus ir pa­rei­gin­gas. To­kį vai­ką daž­nai ga­li­ma ras­ti mo­kyk­los bib­lio­te­ko­je, nes jis mėgs­ta erd­ves, ku­rio­se ga­li su­si­kaup­ti, pa­bū­ti ty­lo­je. Bū­tent to­kia ap­lin­ka tu­rė­tų su­pti jį tuo­met, kai ruo­šia pa­mo­kas.

DVY­NIAI. Ko­mu­ni­ka­bi­lūs, žais­min­gi ir ža­vin­gi vai­kai. Juos mėgs­ta ir bend­rak­la­siai, ir mo­ky­to­jai, nors kar­tais ten­ka pa­bar­ti dėl ne­pak­lus­nu­mo. Dvy­niu­kams sun­ku il­gai iš­lai­ky­ti dė­me­sį, to­dėl pa­mo­kų metu ir ruo­šiant na­mų dar­bus tu­rė­tų ne­trūk­ti di­na­mi­kos, žai­di­mo ele­men­tų. To­kie vai­kai ypač džiaug­sis už­duo­ti­mis, ku­rias rei­kės at­lik­ti ne vie­niems, bet drau­ge su bend­rak­la­siais.

VĖ­ŽYS. Jei­gu kla­sė­je at­si­ras vai­kų, ne­sup­ran­tan­čių dau­gy­bos len­te­lės ar­ba ne­ski­rian­čių e ir ė rai­džių, Vė­žiu­kas vi­suo­met at­sku­bės į pa­gal­bą. Tai – pro­tin­gi ir jaut­rūs vai­kai. Jiems itin svar­bus tė­vų pa­lai­ky­mas ir pa­si­ti­kė­ji­mas, bend­rak­la­sių ge­ra­no­riš­ku­mas. Mėgs­ta pla­nuo­ti, tad ne­nus­teb­ki­te, jei­gu, li­kus po­rai sa­vai­čių iki Rug­sė­jo 1-osios, ra­si­te iš anks­to su­krau­tą kup­ri­nę.

LIŪ­TAS. Nea­be­jo­ti­nas kla­sės idė­ji­nis ly­de­ris. Net ir bū­da­mi ma­ži, Liū­tu­kai tu­ri tvir­tą nuo­mo­nę, yra tei­sin­gi ir są­ži­nin­gi, to­dėl re­tai nu­si­ra­ši­nė­ja, sto­ja gin­ti bend­rak­la­sių, jei­gu iš jų ty­čio­ja­ma­si. To­kie vai­kai ne­si­kon­cent­ruo­ja į smulk­me­nas, de­ta­les – jiems svar­biau ga­lu­ti­nis re­zul­ta­tas. Tai­gi, gal ir ne vi­suo­met kruopš­čiai pa­ruoš na­mų dar­bus, ta­čiau bend­ri moks­lo me­tų pa­sie­ki­mai bus jei ne pui­kūs, tai tik­rai ge­ri.

MER­GE­LĖ. Tai – mo­ki­nys, ku­ris mėgs­ta ana­li­zuo­ti, mąs­ty­ti, dis­ku­tuo­ti, o kar­tais ne­tgi gin­čy­tis su mo­ky­to­jais. Ne­pai­sant lo­giš­kos pri­gim­ties, yra sva­jok­lis, tu­ri pui­kią vaiz­duo­tę, to­dėl ne­re­tai pa­si­žy­mi me­ni­niais ga­bu­mais. To­kių vai­kų po­jū­čiai itin iš­la­vin­ti, ypač – klau­sa. Tad mo­kan­tis pra­var­tu pa­si­telk­ti au­diok­ny­gas, ki­tas gar­si­nes prie­mo­nes.

SVARS­TYK­LĖS. Vai­kai, ku­rių pil­na vi­sur. Pa­mo­ko­se jie daž­nai ke­lia ran­ką, per per­trau­kas sku­ba žais­ti su bū­riu drau­gų. Jie iš­kal­bin­gi, links­mi, tu­ri ge­rą hu­mo­ro jaus­mą. Ma­žo­sioms Svars­tyk­lėms la­bai svar­bu kuo anks­čiau iš­mok­ti sa­va­ran­kiš­ku­mo ir or­ga­ni­zuo­tu­mo. Ska­tin­ki­te to­kius vai­kus pa­čius iš­si­ruoš­ti į mo­kyk­lą, pa­ro­dy­ki­te jiems, kaip pla­nuo­ti lai­ką, skir­tą na­mų dar­bams ir žai­di­mams.

SKOR­PIO­NAS. To­kiam vai­kui na­mų dar­bus ge­riau­siai se­ka­si ruoš­ti vie­nam. Ne dėl to, kad bū­tų ne­drau­giš­kas ar ne­rei­kė­tų pa­gal­bos. Tie­siog sa­va­ran­kiš­kai iš­spręs­tas sun­kus už­da­vi­nys jam su­teiks di­džiu­lį džiaugs­mą ir pa­si­ten­ki­ni­mą – įvei­kiau! Skor­pio­nui bū­ti­na dis­cip­li­na ir griež­tas mo­ky­to­jas, nes jo nuo­tai­kos ir no­rai kei­čia­si pa­kan­ka­mai daž­nai. Vis tik tap­ti au­to­ri­te­tu Skor­pio­nui nė­ra pa­pras­ta – ir tė­vams, ir mo­ky­to­jams ten­ka pa­ko­vo­ti su šiais už­si­spy­ru­siais ir drą­siais vai­kais.

ŠAU­LYS. Šau­liu­kams pa­tin­ka mo­ky­tis nau­jų įdo­mių da­ly­kų, mat iš pri­gim­ties yra la­bai smal­sūs. Vi­suo­met tu­ri daug klau­si­mų, į ku­riuos at­sa­ky­mų ne­ži­no net mo­ky­to­jai. Tuo­met Šau­liai at­sa­ky­mų ima­si ieš­ko­ti pa­tys ir... pa­mirš­ta vis­ką ap­lin­kui. To­kiems vai­kams bū­ti­nas tvar­ka­raš­tis, pla­nas. Tie­sa, ne per daug griež­tas – rei­kia pa­lik­ti vie­tos lais­vei ir ieš­ko­ji­mams.

OŽIA­RA­GIS. Mo­ki­nys, ku­riam pa­tin­ka kon­ku­ruo­ti, var­žy­tis. Jis daž­nai tam­pa įvai­rių kon­kur­sų da­ly­viu ir nu­ga­lė­to­ju. Ma­žų­jų Ožia­ra­gių no­ras kon­ku­ruo­ti nė­ra pik­ty­bi­nis – jiems tie­siog sma­gu sa­ve ly­gin­ti su bend­rak­la­siais ir ban­dy­ti juos bent tru­pu­tė­lį pra­lenk­ti. Šie vai­kai la­bai tvar­kin­gi – jų kup­ri­nė­je nie­kuo­met ne­ra­si­te neap­lenk­to są­siu­vi­nio ar­ba ke­le­tą die­nų už­si­bu­vu­sio su­muš­ti­nio.

VAN­DE­NIS. Ne­nus­pė­ja­mi įkvė­pi­mo pliūps­niai Van­de­nius ska­ti­na im­tis tai tep­tu­ko, tai ma­te­ma­ti­kos už­da­vi­nių. Jie mėgs­ta ko­man­di­nes už­duo­tis, ta­čiau ge­ba mo­ky­tis ir vie­ni. Prob­le­mų ga­li kel­ti šių vai­kų ne­pak­lus­nu­mas, lais­vės troš­ki­mas, lai­mei, jie leng­vai lei­džia­si į komp­ro­mi­sus. Tai­gi, už lai­ku ir ge­rai pa­ruoš­tus na­mų dar­bus Van­de­niui ga­li tek­ti pa­siū­ly­ti sma­gią iš­vy­ką ar­ba ska­nų py­ra­go ga­ba­lė­lį.

ŽU­VYS. Tai – vai­kai, ku­rie gy­ve­na sa­vo sva­jo­nių ir fan­ta­zi­jų pa­sau­ly­je. Yra jaut­rūs – juos ga­li pra­virk­dy­ti gru­bes­nis mo­ky­to­jo ar bend­rak­la­sio iš­tar­tas žo­dis. Nei tė­vams, nei mo­ky­to­jams su to­kiais vai­kais nė­ra leng­va, už­tat įdo­mu. Jei mo­kyk­lo­je ir kla­sė­je at­mos­fe­ra ge­ra, Žu­vys ga­li tap­ti pir­mū­nė­mis. Jos ypač ga­bios hu­ma­ni­ta­ri­niams moks­lams, me­nams.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite