Angle down Atgal

Grąžintas prašymas ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja su J. Miliaus atleidimu VMVT susijęs teisinis reguliavimas

Konstitucinis Teismas trečiadienį priimtu sprendimu grąžino Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (LVAT) prašymą ištirti, ar Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 28 d. nutarimas „Dėl J. Miliaus atleidimo iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pareigų“ savo turiniu neprieštarauja Konstitucijoje įtvirtintam teisės į teisminę gynybą principui, visų asmenų lygybės prieš įstatymą principui, nuostatai, kad piliečiai turi teisę <...> lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos valstybinę tarnybą principui.

LVAT į Konstitucinį Teismą kreipėsi sustabdęs administracinės bylos nagrinėjimą. Joje sprendžiamas ginčas kilo dėl Vyriausybės nutarimo atleisti J. Milių iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pareigų tuo pagrindu, kai Vyriausybės įstaigos vadovas atleidžiamas iš pareigų, jei Vyriausybė nepritaria jo veiklos ataskaitai, teisėtumo.

LVAT savo abejones dėl ginčijamos Vyriausybės įstatymo nuostatos grindė tuo, kad joje nėra numatyta jokių išlygų, susijusių su atleidžiamo iš pareigų asmens kalte, pažeidimo sunkumu, atsakomybę lengvinančiomis ar sunkinančiomis aplinkybėmis, nors kitiems asmenims, einantiems pareigas valstybės tarnyboje, netgi įstaigų vadovams, jeigu jie nėra Vyriausybės įstaigų vadovai, taikomos Valstybės tarnybos įstatymo, Vidaus tarnybos statuto ir kitų teisės aktų nuostatos. Pagal jas asmeniui taikant tarnybinę (drausminę) atsakomybę yra vertinamas pažeidimo sunkumas, jo sukeltos neigiamos pasekmės, asmens kaltės forma ir laipsnis, jo atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės, taip pat tiriama, ar visi pažeidimo elementai nustatyti. Be to, pasak LVAT, nepritarimo Vyriausybės įstaigos vadovo ataskaitai atveju yra įtvirtinta vienintelė tarnybinės atsakomybės rūšis – atleidimas iš pareigų. Dėl šių priežasčių, LVAT vertinimu, Vyriausybės įstaigų vadovai patenka į nepalankesnę padėtį negu kiti valstybės tarnautojai.

Taigi savo abejonę dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai pareiškėjas iš esmės grindė teiginiu, kad Vyriausybės įstaigų vadovai, palyginti su kitais valstybės tarnautojais, be kita ko, kitų, bet ne Vyriausybės įstaigų, įstaigų vadovais, atsiduria mažiau palankioje padėtyje, nes Vyriausybės įstaigų vadovams yra nustatytas specialus atleidimo iš pareigų pagrindas – nepritarimas tokios įstaigos vadovo veiklos ataskaitai.

Konstitucinio Teismo vertinimu, LVAT neatsižvelgė į oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatas dėl galimybės diferencijuotai reguliuoti tam tikrus valstybės tarnybos santykius ir dėl Vyriausybės įstaigų teisinio statuso. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad, atsižvelgiant į valstybės funkcijų, įgyvendinamų per atitinkamas institucijas, įvairovę, valstybės tarnybos sistemos vientisumas nepaneigia galimybės tam tikrus valstybės tarnybos santykius reguliuoti diferencijuotai. Konstitucinis Teismas taip pat yra konstatavęs, kad Konstitucijoje neatskleista, kokios įstaigos yra laikomos „Vyriausybės įstaigomis“, taip pat nenurodyta, koks yra šių įstaigų teisinis statusas. Tai nustatyti palikta įstatymų leidėjui, turinčiam šioje srityje diskreciją. Vyriausybė, įgyvendindama iš Konstitucijos 94 straipsnio 3 punkto kylančią kompetenciją, be kita ko, gali steigti Vyriausybės įstaigas, skirti į pareigas ir iš jų atleisti šių įstaigų vadovus, kontroliuoti, kaip Vyriausybės įstaigos įgyvendina valstybės politiką joms pavestose valdymo srityse.

Atsižvelgdamas į tai, Konstitucinis Teismas padarė išvadą, kad iš LVAT prašymo nėra aišku, kodėl įstatymų leidėjas, pagal Konstituciją turėdamas tam tikrą diskreciją diferencijuotai reguliuoti valstybės tarnybos santykius, negali atsižvelgti į Vyriausybės įstaigų ir jų vadovų teisinio statuso ypatumus, be kita ko, kylančius iš Vyriausybės įstaigų kompetencijos įgyvendinti valstybės politiką joms pavestose valdymo srityse, ir nustatyti tokio specialaus Vyriausybės įstaigų vadovų atleidimo iš pareigų pagrindo, kai Vyriausybė nepritaria Vyriausybės įstaigos vadovo pateiktai jo veiklos ataskaitai, t. y. neigiamai įvertina jo ir (ar) jo vadovaujamos įstaigos veiklą.

ELTA

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite