Angle down Atgal

Geistas turtas tapo… nebereikalingas

Iš pa­ža­dų mai­šo li­ko tik šnipš­tas. Taip ga­li­ma įver­tin­ti Plun­giš­kių drau­gi­jos spren­di­mą at­si­sa­ky­ti pa­gal pa­nau­dą 10 me­tų gau­tą Plun­gės dva­ro so­dy­bos ad­vo­ka­to na­me­lį, esan­tį prie Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus. 2015 me­tais ki­lęs ažio­ta­žas dėl šio sta­ti­nio da­bar grį­žo į pra­di­nę sta­di­ją: jį ruo­šia­ma­si vėl grą­žin­ti bib­lio­te­kai.

O ką su re­mon­to lau­kian­čiu pa­sta­tu da­ry­ti to­liau – ne­aiš­ku. Kaip ir tai, iš kur gau­ti lė­šų. Be to, pa­aiš­kė­jo, jog vi­są tą lai­ką vi­suo­me­nė bu­vo mai­ti­na­ma pa­ža­dais.

Siū­lė pri­va­ti­zuo­ti

1910 m. Ma­ri­jos Ogins­kie­nės sta­ty­tas ad­vo­ka­to na­me­lis yra Plun­gės dva­ro so­dy­bos da­lis. Tai vie­nas se­niau­sių me­di­nių na­mų Plun­gė­je, įtrauk­tas į Kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų są­ra­šą.
Il­gą lai­ką šia­me pa­sta­te vei­kė Vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­rius. Daug lai­ko šis pa­sta­tas ne­ma­tė ir re­mon­to, ne­su­lau­kė ir re­konst­ruk­ci­jos… Ne­tu­rint lė­šų šio pa­sta­to re­mon­tui, 2015 m. Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu jis įra­šy­tas į vie­ša­me auk­cio­ne par­duo­da­mo tur­to są­ra­šą.
Tą­kart ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras A. Kli­šo­nis sa­kė, kad Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja ir Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas ke­lia di­de­lius rei­ka­la­vi­mus, bet lė­šų ob­jek­tams tvar­ky­ti ne­ski­ria. „Sto­gas pra­kiu­ręs, po ke­le­rių me­tų tas na­me­lis su­smuks. Vals­ty­bė jam tvar­ky­ti pi­ni­gų ne­duo­da, Sa­vi­val­dy­bė to­kių lė­šų ne­tu­ri, to­dėl pa­si­rin­ko­me ki­tą iš­ei­tį – par­duo­ti“, – tuomet sa­kė me­ras.

Pa­si­prie­ši­no klu­bas ir Vy­riau­sy­bės at­sto­vė

Ta­da ir pra­si­dė­jo: pir­ma or­ga­ni­za­ci­jų pro­tes­tai, vė­liau kai ku­rių as­me­nų auk­si­niai pa­ža­dai…
Pir­miau­sia to­kiam Ta­ry­bos spren­di­mui tvir­tai pa­si­prie­ši­no klu­bas „Ogins­kių dva­ro bi­čiu­liai“, pa­ža­dė­da­mas kreip­tis į Lie­tu­vos ir Eu­ro­pos pa­vel­dą sau­gan­čias ins­ti­tu­ci­jas ir im­tis gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są. Ak­ty­viai prie­ši­no­si ir tuo me­tu opo­zi­ci­jo­je bu­vę kon­ser­va­to­riai su vie­nu po­li­ti­niu da­ri­niu. Ne­tru­kus įsi­ki­šo ir Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Tel­šių ap­skri­ty­je Lo­re­ta Bag­do­na­vi­čie­nė, ku­ri, ga­vu­si da­lies opo­zi­ci­jo­je esan­čių Ta­ry­bos na­rių skun­dą, Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai pa­siū­lė pa­nai­kin­ti spren­di­mo punk­tą, ku­riuo bu­vęs Vai­kų bib­lio­te­kos pa­sta­tas įtrau­kia­mas į pri­va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šą ir par­duo­da­mas vie­ša­me auk­cio­ne. Mo­ty­vuo­ta tuo, kad ad­vo­ka­to na­me­lis yra M. Ogins­kio dva­ro so­dy­bos kom­plek­so sta­ti­nys, o kom­plek­sas Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mais įtrauk­tas į Ne­pri­va­ti­zuo­ja­mų bu­vu­sių dva­rų so­dy­bų-is­to­ri­jos ir kul­tū­ros pa­min­klų są­ra­šą bei pa­skelb­tas kul­tū­ros pa­min­klu. O Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mai yra vir­šes­ni nei Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mai.
Ne­tru­kus ad­vo­ka­to na­me­lis bu­vo iš­brauk­tas iš pri­va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šo.

At­si­ra­do „ge­ra­da­rių“ su auk­si­niais pa­ža­dais

Po to­kio spren­di­mo tą­kart Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas To­mas Rau­dys sa­kė, kad na­me­lis lie­ka Sa­vi­val­dy­bės ži­nio­je, bet lie­ka ir pro­ble­ma, nes pa­sta­tas ava­ri­nės būk­lės. Taip pat ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas pa­brė­žė, kad kai kas tuo (bu­vu­sie­ji opo­zi­ci­jo­je – aut. pa­sta­ba) yra „la­bai pa­ten­kin­tas“. Tuo tar­pu me­ras sa­kė, kad ki­lęs triukš­mas da­vė re­zul­ta­tų, nes pra­dė­ta do­mė­tis šiuo pa­sta­tu – at­si­ra­do ir no­rin­čių nuo­mo­tis…
Kaip ne­tru­kus pa­aiš­kė­jo, nuo­mi­nin­kais pa­reiš­kė no­rą bū­ti Plun­giš­kių drau­gi­ja, ku­ri gar­siai paskelbė, jog at­sta­tys šį na­me­lį ir įkurs ten drau­gi­jos būs­ti­nę. At­si­žvel­giant į tai, šiai drau­gi­jai na­me­lis pa­nau­dos tei­se per­duo­tas 10 me­tų.
Ta­čiau pa­ža­dai, kaip ma­ty­ti da­bar, ir li­ko pa­ža­dais.
2018 m. rug­pjū­tį į Plun­giš­kių drau­gi­jos su­ei­gą su­si­rin­kę jos na­riai klau­sė­si ne tik svei­ki­ni­mų, lin­kė­ji­mų, iš­var­din­tų nu­veik­tų dar­bų…

Pa­nau­do­ta… 100 tūkst. eu­rų?

Po su­ei­gos vie­nas ra­jo­no laik­raš­tis su­sku­bo vi­suo­me­nę „ap­švies­ti“, kad esą šio pa­sta­to būk­lei pa­ge­rin­ti jau iš­leis­ta… 100 tūkst. eu­rų.
„Su­ei­gos me­tu Plun­giš­kių drau­gi­jos na­rys Da­rius Leš­čins­kas pa­pa­sa­ko­jo apie or­ga­ni­zuo­ja­mus Ad­vo­ka­to na­me­lio re­mon­to dar­bus. Kaip ži­no­me, drau­gi­ja glau­džiai ben­dra­dar­biau­ja su Sa­vi­val­dy­be dėl šio ob­jek­to su­tvar­ky­mo. D. Leš­čins­kas pa­mi­nė­jo, kad tam tik­ras po­stū­mis yra, apie 100 tūks­tan­čių eu­rų jau yra pa­nau­do­ta ge­ri­nant Ad­vo­ka­to na­me­lio būk­lę, ti­ki­ma­si, kad pa­vyks ras­ti ir ki­tų rei­ka­lin­gų lė­šų. Pla­nuo­ja­ma, kad šis pa­sta­tas ga­lė­tų tap­ti Plun­giš­kių drau­gi­jos būs­ti­ne, kur vyk­tų įvai­rių su mū­sų mies­tu ir jo gy­ven­to­jais su­si­ju­sių eks­po­zi­ci­jų pri­sta­ty­mas ir pan., – ra­šė vie­nas ra­jo­no lei­di­nys, net ne­pa­si­do­mė­jęs, ar to­kios drau­gi­jos na­rio kal­bos nė­ra akių dū­mi­mas. Taip pat pri­dū­rė: Ad­vo­ka­to na­me­lio vi­dui su­re­mon­tuo­ti ke­ti­na­ma pra­šy­ti pa­ra­mos iš ki­tų fon­dų. Ir D. Leš­čins­kas, ir L. Skie­rus kal­bė­jo, kad bū­tų pui­ku per ki­tą suei­gą su­reng­ti ir su­re­mon­tuo­to na­me­lio ati­da­ry­mą. Ten ke­ti­na­ma įkur­din­ti eks­po­zi­ci­ją, pri­sta­ty­sian­čią gar­siau­sius plun­giš­kius. Už­si­min­ta, kad pla­nuo­ja­ma su­kur­ti fil­mą apie drau­gi­ją. Jį taip pat bū­tų ga­li­ma de­monst­ruo­ti į na­me­lį už­su­kan­tiems lan­ky­to­jams…“
Tai bu­vo 2018-ai­siais… Tie­sa to­kia, kad nei šis pa­sta­tas, nei kas nors ki­tas to­kių pi­ni­gų ne­ma­tė.
Da­bar pa­pra­šy­ta pa­ko­men­tuo­ti mi­nė­tus Plun­giš­kių drau­gi­jos na­rio žo­džius, Plun­gės vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė ne­no­rė­jo net ti­kė­ti, kad taip ga­lė­jo bū­ti pa­sa­ky­ta. „Jei to­kie pi­ni­gai bū­tų skir­ti, tik­rai ma­ty­tu­me vi­sai ki­to­kį pa­sta­to vaiz­dą, nei da­bar ma­to­me. Sa­vi­val­dy­bė pa­si­rū­pi­no lė­šo­mis, kad pa­sta­tas bū­tų pa­kel­tas nuo že­mės, o tai bū­tų vi­sai su­smu­kęs…“ – re­dak­ci­jai sa­kė V. Skie­rie­nė.

Lė­šo­mis pa­si­rū­pi­no pa­ti Sa­vi­val­dy­bė

2019 m. pa­va­sa­rį me­ras A. Kli­šo­nis Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu pa­sa­kė, kad Sa­vi­val­dy­bė ir Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja šio pa­sta­to gel­bė­ji­mui sky­rė apie 70 tūkst. eu­rų. Ne ko­kia drau­gi­ja, pa­si­ža­dė­ju­si iš­gel­bė­ti šį pa­sta­tą, o pa­ti Sa­vi­val­dy­bė.
Me­ras tą­kart po­sė­dy­je pik­ti­no­si drau­gi­jos el­ge­siu. „Sa­vi­val­dy­bė­je yra to­kia tvar­ka, kad kiek­vie­nas pa­nau­dos ga­vė­jas tu­ri pa­teik­ti ata­skai­tas apie nu­veik­tus dar­bus, iš­leis­tas lė­šas. Tad kiek lė­šų iš šios su­mos bu­vo skir­ta „Plun­giš­kių drau­gi­jai“, ir ką ji nu­vei­kė už tuos pi­ni­gus? Bū­tų ge­rai iš šios vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos gau­ti in­for­ma­ci­ją, ko­kius dar­bus at­li­ko per 2,5 me­tų, ir ją pa­teik­ti ki­to Ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu. Pa­nau­dos ga­vė­jai pri­va­lo pa­teik­ti ata­skai­tą Tur­to sky­riui, kiek iš­lei­do pi­ni­gų tvar­ky­da­mi ad­vo­ka­to na­me­lį bei kiek dar trūks­ta lė­šų, kad dar­bai bū­tų pa­baig­ti“, – kal­bė­jo me­ras…

Vėl pa­si­ža­dė­jo…

Pa­ža­dai apie pa­sta­to su­tvar­ky­mą lie­jo­si ir 2019-ai­siais. Į Plun­giš­kių drau­gi­jos su­ei­gą rug­pjū­čio 31 d. su­si­rin­kę jos na­riai vėl klau­sė­si svei­ki­ni­mų, lin­kė­ji­mų, kal­bų apie nu­veik­tus dar­bus bei… pa­ža­dų dėl Ad­vo­ka­to na­me­lio.
„Su­ei­go­je taip pat pa­gar­sin­ta, ko­kios būk­lės yra Ad­vo­ka­to na­me­lis. Šis ob­jek­tas, kaip ži­no­me, pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį per­duo­tas val­dy­ti bū­tent Plun­giš­kių drau­gi­jai. Or­ga­ni­za­ci­jos na­rys Da­rius Leš­čins­kas ap­gai­les­ta­vo, jog ne­pa­vy­ko iš­pil­dy­ti pa­ža­do per šių­me­tį fes­ti­va­lį vi­sus pa­kvies­ti į na­me­lio ati­da­ry­mą, ta­čiau vy­lė­si, jog at­ras­tos nau­jos ga­li­my­bės siek­ti fi­nan­sa­vi­mo rei­ka­lin­giems re­mon­to dar­bams leis si­tu­a­ci­jai pa­si­keis­ti iš es­mės. „Ne­tru­kus pra­si­dės pa­raiš­kų tei­ki­mas pa­gal Nor­ve­gi­jos pa­ra­mos pro­gra­mos fon­dus, tam ypa­tin­gai ruo­šia­mės“, – in­for­ma­vo D. Leš­čins­kas“. Tai ci­ta­ta iš vie­no ra­jo­ni­nio laik­raš­čio 2019 m. rug­sė­jo pra­džios straips­nio.

Pa­sta­to at­si­sa­kė…

Ty­liai, be jo­kio vie­šu­mo ir pa­aiš­ki­ni­mo prieš pat Ka­lė­das (2019-ai­siais) į Sa­vi­val­dy­bę at­ke­lia­vo Plun­giš­kių drau­gi­jos pra­šy­mas nu­trauk­ti pa­gal pa­nau­dą gau­to Ad­vo­ka­to na­me­lio su­tar­tį. Gra­žios vi­zi­jos ir pa­ža­dai iš­gel­bė­ti šį kul­tū­ros ob­jek­tą bai­gė­si tuo, kad geis­tas tur­tas ta­po ne­rei­ka­lin­gas pa­čiai drau­gi­jai. Kas to­liau?
Plun­gės vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė V. Skie­rie­nė sa­ko, kad pa­sta­tą vėl per­duos jų ži­nion, o ką da­ry­ti su juo – ne­ži­nia. Nė­ra lė­šų…

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite