Angle down Atgal

Baž­ny­čios liks at­ver­tos ti­kin­tie­siems

Rea­guo­da­mi į su­si­klos­čiu­sią epi­de­mio­lo­ginę pa­dėtį, Lie­tu­vos vys­ku­pai, pe­rim­da­mi kai­my­ni­nių ša­lių pa­tirtį bei at­si­žvelg­da­mi į svarbų ti­kin­čiųjų po­reikį da­ly­vau­ti šv. Mi­šio­se bei priim­ti sak­ra­men­tus ir į LR Vy­riau­sybės spren­dimą skelb­ti ka­ran­tiną vi­so­je ša­ly­je, nu­sprendė, kad nuo lapk­ri­čio 7 d. iki tol, kol ga­lios Vy­riau­sybės pa­skelb­tas ka­ran­ti­nas, šv. Mi­šios bus au­ko­ja­mos, ri­bo­jant ti­kin­čiųjų skai­čių.

Tikintieji įleidžiami į bažnyčią su burną ir nosį dengiančiomis kaukėmis, išlaikomas saugus atstumas tarp pamaldų dalyvių (10 kv. m ploto vienam žmogui ir laikantis ne mažesnio kaip 2 m atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių (iki 5 asmenų ar šeimos narių). Besimeldžiantys lauke tikintieji turi laikytis 2 m atstumo vienas nuo kito.

Jaučiant simptomus, būdingus peršalimo ligoms, verčiau susilaikyti nuo Eucharistijos šventimo bažnyčioje, o šv. Mišiose dalyvauti likus namie ir naudojantis šiuolaikinėmis komunikacijomis.

Kaip ir pirmojo karantino metu, Lietuvos vyskupai ir toliau artimai bendradarbiauja su kompetentingomis valstybės institucijomis, priimdami prevencijos priemones, adekvačias besikeičiančiam pandemijos lygiui Lietuvoje.

Kviečiame nesiliauti nuoširdžiai Dievui užtarti vieniems kitus: palaikyti malda ligonius, prašyti stiprybės medikams, slaugytojams ir visiems, kurie valstybėje priima sprendimus bei užtikrina sklandų mūsų visuomenės gyvenimą. Išlaikykime pasitikėjimą Dievu ir pagarbą bei veiklią meilę vieni kitiems!

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija

 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite