Notice: Undefined index: etapliusAdmin in /home/alfa/subdomains/etaplius/straipsnisDESKTOP.php on line 3
ETAPLIUS - Teismas: Ignalinos rajono taryba viršijo kompetenciją,  nusprendusi mokėti atlyginimą posėdžius praleidusiems nariams
REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aktualijos2024 m. Kovo 19 d. 08:33

Teismas: Ignalinos rajono taryba viršijo kompetenciją,  nusprendusi mokėti atlyginimą posėdžius praleidusiems nariams

Ignalina

Ignalinos rajono savivaldybės nuotr.

Ingrida SteniulienėŠaltinis: ELTA


295294

Ignalinos rajono savivaldybės taryba, veiklos reglamente įtvirtindama sąlygas, kuriomis tarybos nariui, praleidusiam posėdžius, mokamas tarybos nario atlyginimas, viršijo kompetenciją, paskelbė Regionų administracinis teismas.

Pirmadienį jis išnagrinėjo Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Panevėžio ir Utenos apskrityse pareiškimą atsakovei Ignalinos rajono savivaldybės tarybai dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo.

Teismas konstatavo, kad Ignalinos rajono savivaldybės tarybos patvirtinto Ignalinos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento (Reglamentas) 168 punktas tiek, kiek jame nustatyta, kad „nedalyvavimo Tarybos posėdyje, taip pat nedalyvavimo komiteto ar Kolegijos, ar nuolatinių komisijų posėdyje svarbiomis pateisinamomis priežastimis laikomas tarybos nario laikinasis nedarbingumas, komandiruotė ir artimųjų giminaičių mirtis. Tarybos narys, negalėsiantis ar negalėjęs dalyvauti Tarybos, komiteto, nuolatinės komisijos ar Kolegijos posėdyje, esant galimybei, apie nedalyvavimą praneša tarybos sekretoriui ir pateikia nedalyvavimą pateisinantį dokumentą, jo nepateikus – laikoma, kad posėdis praleistas be svarbios priežasties“, prieštarauja Vietos savivaldos įstatymui, jame įtvirtintiems teisėtumo ir sistemiškumo principams.

Vyriausybės atstovas Panevėžio ir Utenos apskrityse, suabejojęs Reglamento 168 punkto dalies, kurioje įvardytos svarbiomis pripažintinos tarybos nario nedalyvavimo posėdžiuose priežastys, teisėtumu, kreipėsi į teismą. Ignalinos rajono savivaldybės taryba teigė, kad, priimdama ginčijamą sprendimą, vadovavosi galiojančiais teisės aktais.

Teismas, išnagrinėjęs bylos aplinkybes, nurodė, kad savivaldybė yra viešasis juridinis asmuo, todėl nagrinėjamos bylos kontekste aktualus viešosios teisės principas, jog viešojo administravimo subjektui leidžiama tik tai, kas tiesiogiai nustatyta ir įtvirtinta įstatymu. Vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad savivaldybės tarybos nario atlyginimas mažinamas reglamente nustatyta tvarka proporcingai savivaldybės tarybos nario praleistų to mėnesio savivaldybės tarybos, komitetų, nuolatinių komisijų ir savivaldybės kolegijos, kurių narys savivaldybės tarybos narys yra, posėdžių skaičiui, ir šioje dalyje nėra įvardyta jokių sąlygų, išlygų, kai savivaldybės tarybos nariui atlyginimas galėtų būti nemažinamas šiam nedalyvavus savivaldybės tarybos, komitetų, nuolatinių komisijų ir savivaldybės kolegijos, kurių narys savivaldybės tarybos narys yra, posėdžiuose.

Minėtoje teisės normoje nėra įtvirtinta ir savivaldybės teisė nustatyti sąlygas (nagrinėjamu atveju svarbiomis pripažintinas posėdžių praleidimo priežastis), kai Vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 dalis neturėtų būti taikoma.

Kaip pranešė teismas, minėta įstatymo norma yra imperatyvaus pobūdžio, vadinasi, įstatyme įtvirtintų reikalavimų negalima aiškinti plečiamai ar jų įgyvendinimą sieti su kokiomis nors sąlygomis ar išimtimis.

Ignalinos rajono savivaldybės taryba, Reglamento 168 punkte nustatydama tarybos nario nedalyvavimo Tarybos posėdyje, taip pat nedalyvavimo komiteto ar kolegijos, ar nuolatinių komisijos posėdyje svarbias pateisinamas priežastis, įtvirtino sąlygas, kuriomis tarybos nariui, praleidusiam posėdžius, mokamas tarybos nario atlyginimas, t. y. nustatė išimtis iš Vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nustatyto teisinio reglamentavimo, įtvirtindama ir tokį teisinį reguliavimą, pagal kurį tarybos nariui atlyginimas turi būti mokamas ir už neatliktas jo tiesiogines Vietos savivaldos įstatyme nustatytas pareigas.

„Taigi taip atsakovė viršijo savo kompetencijos ribas, nustatė tokį teisinį reguliavimą, kuriam nustatyti aukštesnės teisinės galios teisės aktai jai kompetencijos nesuteikė“, – paskelbė teismas.

Šis sprendimas per 30 kalendorinių dienų gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.REDAKCIJA REKOMENDUOJA