REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kultūra2024 m. Vasario 18 d. 18:12

Seimas ėmėsi siūlymo leisti bibliotekoms dovanoti nurašytas knygas

Lietuva

Pexels.com nuotr.

Etaplius.ltŠaltinis: BNS


292315

Seimas ėmėsi Kultūros ministerijos pataisų, kurios leistų bibliotekoms dovanoti nurašytas knygas.

Pasak kultūros ministro Simono Kairio, šiuo metu įstatymai tokios galimybės nenumato, o nebereikalingas knygas bibliotekoms tampa paprasčiau tiesiog išmesti nei ieškoti naujo savininko.

„Pa­grin­di­nis tiks­las yra re­a­guo­ti į vi­suo­me­nės lū­kes­tį. Pri­minsiu, bu­vo si­tu­a­ci­ja, kai vie­nas uni­ver­si­te­tas Kau­ne nu­ra­šė di­de­lį kie­kį kny­gų ir tai pa­ma­čiu­si vi­suo­me­nė pasipiktino. Iš­ana­li­za­vus si­tu­a­ci­ją ma­tė­si, kad yra tei­si­nių spra­gų, kal­bant apie bib­lio­te­kų fon­duose esan­čių kny­gų, lei­di­nių nurašymą“, – šią savaitę Seime pristatydamas projektą sakė ministras.

Pagal pataisas, Lie­tu­vos bib­lio­te­kų fon­dų nu­ra­šy­tas kny­gas, prieš jas lik­vi­duo­jant ar ati­duo­dant per­dirb­ti, būtų galima ne­at­ly­gin­ti­nai per­duo­ti fi­zi­nių ir ju­ri­di­nių as­me­nų nuosavybėn. Ministras pažymėjo, kad tai negalėtų būti seni, vertingi, reti leidiniai.

Pataisoms buvo vienbalsiai 96 balsais „už“ pritarta po pateikimo, toliau jos bus svarstomos pavasario sesijoje.

„Yra tvarka, kaip iš prin­ci­po kny­gos ar ki­ti lei­di­niai nu­ra­šo­mi, bet es­mė ta, kad nors ir ga­li bib­lio­te­kos or­ga­ni­zuo­ti vie­šus auk­cio­nus nu­ra­šy­da­mos vie­ną ar ki­tą kny­gą, bet ka­dan­gi ta kai­na yra ne­di­de­lė, tai tie­siog tos pro­ce­dū­ros ne­ap­si­mo­ka da­ry­ti. O ati­duo­ti ne­at­ly­gin­ti­nai ben­druo­me­nėms, se­ne­lių na­mams, kitoms įstaigoms, to­kio mechanizmo nebuvo“, – kalbėjo S. Kairys.

Pagal siūlomas nuostatas, Seimui priėmus įstatymo pakeitimus kultūros ministras turėtų patvirtinti tvarką, kaip būtų vykdomas nurašytų knygų perdavimas.

Kultūros ministerijos pateikiamais duomenimis, per 2022 metus bibliotekos nurašė per 2,1 mln. knygų, kurios neatitinka vartotojų poreikių ir yra pripažintos nereikalingomis arba netinkamomis naudoti.

Visuomenės dėmesio prieš porą metų buvo sulaukusi situacija, kai prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto bendrabučio kieme statybiniame konteineryje rasta išmesta daugybė senovinių knygų, apie įvykį kauniečiai informavo policiją ir Kultūros paveldo departamentą.

Paaiškėjo, kad knygos buvo nurašytos kaip nepataisomai sugadintos, pažeistos grybelio, o prieš išmetant jos dar buvo pasiūlytos Nacionalinei Martyno Mažvydo ir Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoms, bet šios knygų nepriėmė dėl egzempliorių dubliavimo.

Naudotos knygosREDAKCIJA REKOMENDUOJA