REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aktualijos2021 m. Gruodžio 11 d. 17:17

Po­pie­žius Pran­ciš­kus no­ri iš­girs­ti ta­vo nuo­mo­nę apie Baž­ny­čią

Šiauliai

Pa­sak Šiau­lių vys­ku­po Eu­ge­ni­jaus Bar­tu­lio ir Šiau­lių vys­ku­pi­jos si­no­di­nės ko­man­dos koor­di­na­to­rės Da­nu­tės Kra­tu­kie­nės, si­no­das – iš­šū­kis ir di­džiu­lė do­va­na. Juk po­pie­žius Pran­ciš­kus no­ri vi­siš­kai priar­tė­ti prie žmo­nių, iš­girs­ti jų nuo­mo­nių apie Baž­ny­čią, apie ėji­mą kar­tu tik­ruo­ju mei­lės ir iš­ti­ki­my­bės ke­liu. (Aud­ro­nio Rut­kaus­ko nuo­tr.)

Monika ŠlekonytėŠaltinis: Etaplius.lt


196976

Prak­ti­kuo­jan­tys ka­ta­li­kai ir vi­siš­kai nie­ko bend­ra su Baž­ny­čia ne­tu­rin­tys žmo­nės iki ki­tų me­tų lie­pos pa­bai­gos ga­li su­lauk­ti ne­ti­kė­to klau­si­mo – ką gal­vo­ja apie Baž­ny­čią. Ne tik Lie­tu­vos, bet ir vi­so pa­sau­lio žmo­nių nuo­mo­nių, pa­siū­ly­mų, liu­di­ji­mų ir įžval­gų ti­ki­si su­lauk­ti po­pie­žius Pran­ciš­kus – spa­lį vi­so pa­sau­lio vie­tos baž­ny­čio­se pra­dė­tas pa­si­ren­gi­mų pro­ce­sas bū­si­mam Vys­ku­pų si­no­dui.
 

Pasilenkti prie kiekvieno, kiekvieną išgirsti

Spalio viduryje popiežius Pranciškus pradėjo dvejus metus truksiantį pasirengimų sinodui procesą. Pasirengimų procesas vietos bažnyčiose, vadovaujant vyskupams, jau prasidėjo spalio 17 d., o šio etapo tikslas – atsiklausti Dievo tautos nuomonės.

„Toks neįprastas dalykas – popiežius nori visiškai priartėti prie žmonių. Nori išgirsti žmonių nuomonių apie Bažnyčią, apie gyvenimą, ėjimą kartu tikruoju meilės ir ištikimybės keliu. Popiežius mato, kad yra daug nesusikalbėjimo, daug susvetimėjimo tarp žmonių ir Bažnyčios. Popiežius trokšta, kad kalbėjimasis priartintų žmones prie Dievo ir prie vienas kito, kad būtų bendruomenės parapijose, kad parapija jaustųsi viena šeima, kad ši šeima būtų draugiška, vieninga, džiugi. Viso to mums kartais labai stinga“, – sako JE Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Vyskupų sinodo generalinis sekretoriatas parengė vadovą, kuriame nurodomos gairės, kaip vyks konsultacijos ir susitikimai vyskupijose. Dar prieš šio proceso pradžią kiekvienas vyskupas privalėjo paskirti asmenį, atsakingą už sinodinio kelio vyskupijoje koordinavimą.

Šiaulių vyskupijoje toks asmuo – sinodinio kelio koordinatorė – Danutė Kratukienė, tikybos mokytoja ir Šiaulių vyskupijos Katechetikos centro vadovė.

„Sinodinio kelio pavadinimas yra „Dėl sinodinės Bažnyčios: bendrystė, dalyvavimas ir misija“. Popiežius Pranciškus, sušaukdamas šį sinodą, visą Bažnyčią kviečia apmąstyti temą, kuri iš esmės yra Bažnyčios šerdis. Sinodalumo kelias yra būtent tai, ko Dievas laukia iš Bažnyčios trečiajame tūkstantmetyje ir kviečia visus į bendrystę, priimant skirtingumus, dalyvauti visiems, kurie priklauso Dievo tautai. Pasauliečiai, vienuoliai ir dvasininkai – kviečiami visi atidžiai ir pagarbiai įsiklausyti vieni į kitus. Kviečiami ir tie asmenys, kurie galbūt retai užsuka į bažnyčią, bet jiems rūpi tikėjimo klausimai. Popiežius ragina nuoširdžiai stengtis, siekiant įtraukti marginalizuotuosius ar tuos, kurie jaučiasi atstumti, pikti, sužeisti“, – sako D. Kratukienė.

Mintys bus apibendrintos ir užrašytos

Sinodas yra ne tik vienkartinis įvykis, o keliavimas kartu. Juk Jėzaus mokiniai yra kelio mokiniai, pats Jėzus sako: „Esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas.“ „Tame kelyje ir norime pamatyti Bažnyčios misiją, kur ji žengia, kaip mes galime gyventi kartu ir sutarti“, – sako D. Kratukienė.

Popiežius šiam sinodiniam keliui yra pasiūlęs dešimt temų, kurios yra siūlomos įvairiose bendruomenėse, organizacijose, parapijose, įstaigose ar šeimose apsvarstyti. Šios temos: kelionės bendrakeleiviai, klausytis ir kalbėti, šventimas, atsakomybė už bendrą misiją, dialogas Bažnyčioje ir visuomenėje, ekumenizmas, autoritetas ir dalyvavimas, sprendimų priėmimas, sinodalumo ugdymas.

„Sinodiniai susitikimai gali būti organizuojami tarp parapijos įvairių grupių, tarp dalyvių turėtų būti žmonių, atstovaujančių įvairioms bendruomenėms, patirtims, kultūroms, amžiaus grupėms ir skirtingiems visuomenės sluoksniams. Tam reikalingi grupelių moderatoriai – žmonės, kurie prisiims atsakomybę rengti susitikimus parapijose ir bendruomenėse, išgirs ir klausysis įvairių žmonių nuomonių ir kurie apibendrins įžvalgas ir atsiliepimus“, – sako D. Kratukienė.

Kaip visa tai galėtų vykti? Maždaug prieš dvi ar tris savaites iki susirinkimo visi dalyviai kviečiami susipažinti su medžiaga maldai ir apmąstymui. „Tai galėtų būti vaizdo siužetas viena iš analizuojamų temų, pagrindinis klausimas ar klausimai apmąstymui, siūlomi maldos ir šių klausimų svarstymo būdai, rekomenduojami Šventojo Rašto tekstai. Labai dažnai būna vaisinga apmąstyti bendruomenės kelionę iki dabar. Kokia bendruomenės tikėjimo gyvenimo istorija? Kaip bendruomenė atkeliavo iki ten, kur yra dabar? Kokiu būdu reiškėsi Dievo artumas? Praeities prisiminimas labai dažnai padeda statydinti bendruomenę ir vesti ją pirmyn“, – sako D. Kratukienė.

Parengiamasis procesas vyskupijos mastu bus užbaigtas apibendrinančiu susitikimu, o suformuluoti rezultatai bus perduoti Lietuvos vyskupų konferencijai. Vyskupų konferencijos, apibendrinusios iš vyskupijų gautus rezultatus, savo parengtas ataskaitas perduos Vyskupų sinodo generaliniam sekretoriatui. Pagal iš vyskupų konferencijų gautas konsultacijų ataskaitas bus parengtas sinodo bendrųjų gairių dokumentas. Sinodo asamblėja vyks Vatikane 2023 m. spalį.

91613.png

Moderatoriai – gydytojai, verslininkai, parapijų aktyvistai

Šiaulių vyskupijoje jau suburta komanda, kuri sprendžia, kaip pakviesti žmones dalyvauti, kaip paruošti moderatorius, kad jie tinkamai vestų susitikimus. Gruodžio 12-ąją Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre įvyks pirmasis moderatorių susitikimas. Pradžia – šv. Mišios Šiaulių katedroje.

„Dalyvauti sinodiniame procese pakviesti visi pakrikštytieji nuo pasidalijimo savo požiūriu bei patirtimi – nesvarbu, kokia jų religinė priklausomybė, nevalia atstumti nė vieno, jei jis pageidauja padėti Bažnyčiai jos sinodinėje kelionėje, ieškant to, kas gera ir tikra. Labai džiaugiuosi, kad tai ne vien katechetai ar tikybos mokytojai, bet įvairių profesijų atstovai – gydytojai, kultūros centrų darbuotojai, verslininkai, bendruomenių vadovai, politikai. Jiems bus rengiami mokymai, pristatoma pasiruošimo medžiaga, moderavimo praktiniai patarimai. Tikime, kad Šventoji Dvasia prabils į žmones, kurie bylos, duos išminties įsiklausyti. Kiekvienas susitikimas turėtų prasidėti malda Šventajai Dvasiai, kuri yra pirmoji moderatorė ir vedlė“, – sako D. Kratukienė, pridurdama, kad popiežius ypač akcentuoja, jog susitikimai neturėtų mūsų suskaldyti, supriešinti, o mokytų išgirsti kitą, leistų išsisakyti. Kaip sako popiežius Pranciškus, lai drąsa kalbėti atitinka nuolankumą klausyti…

Svarbiausia mintis – išsikalbėjimas

Laukia įdomus laikas. „Bus sunku, bet čia svarbiausia mintis – išsikalbėjimas. Kai bendrauju su šeimomis grupelėse, jos turi namų darbą – per mėnesį vyras ir žmona turi surasti valandėlę ir išsikalbėti. Viską, kas yra „ant širdies“. Šie namų darbai būna sunkiausi, kartais vienas tyli, kitas klauso, bet, tik šiuo keliu eidami, galime kažko pasiekti. Žmonės nesikalba, neturi laiko atverti širdies. O išgirsti, ar tu esi patenkinta manimi, ar kažką ne taip darau, labai svarbu, nes tai yra šeima. Bažnyčia taip pat turi tapti šeima“, – sako JE E. Bartulis.

Pasak D. Kratukienės, bus tikrai aktyvių žmonių, lankančių susitikimus, tačiau neabejojama, kad bus sunkiausia pasiekti tuos, kurie nėra kiekvieno sekmadienio bažnyčioje žmonės arba itin užimti ir gal neturi dalijimosi patirties. Tokiems žmonėms bus parengtos anketos ir paprašyta atsakyti į keletą klausimų, pasidalyti įžvalgomis raštu.

„Žinoma, sinodinis procesas pirmiausia yra dvasinis procesas. Tai nėra mechaninis duomenų surinkimas ar susitikimų bei debatų serija. Sinodiniu įsiklausymu siekiama įžvalgos. Tam reikia išmokti asmeninės ir bendruomeninės įžvalgos meno. Vienas į kitą, į savo tikėjimo tradiciją ir į laiko ženklus įsiklausome tam, kad įžvelgtume, ką Dievas mums visiems sako“, – sako D. Kratukienė.

Nors siekiama susitikimų gyvai, popiežius Pranciškus siūlo neatmesti ir hibridinių susitikimų – realiai ir virtualiai, o kartais net ir telefoniniu skambučio. Todėl Šiaulių vyskupijos gyventojai turėtų nenustebti, jei tokio netikėto skambučio sulauks, pavyzdžiui, iš savo gydytojo.

Daugiau informacijos apie sinodą www.sinodas.katalikai.lt.REDAKCIJA REKOMENDUOJA