REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aktualijos2023 m. Rugpjūčio 8 d. 11:30

Nuo rugsėjo visiems Raseinių rajono pirmokams bus skiriami nauji mokymosi priemonių rinkiniai

Raseiniai

Etaplius.LTŠaltinis: Raseinių rajono savivaldybė


274982

Prieš keletą savaičių Raseinių rajono savivaldybės taryba vienbalsiai pritarė siūlymui dėl mokyklinių priemonių rinkinio „Pirmoko krepšelis“ skyrimo visiems vaikams, nuo šio rugsėjo pradedantiems lankyti pirmą klasę. Šio projekto tikslas – kiekvienam bendrojo ugdymo mokyklos pirmokui, nepriklausomai nuo jo šeimos finansinės padėties, iš rajono Savivaldybės biudžeto skirti mokyklinių priemonių rinkinį „Pirmoko krepšelis“, kurio vertė – 50,00 Eur.

Jį sudarys mokymosi priemonės, reikalingos pirmokui, pavyzdžiui, są­siu­vi­niai, par­ke­riai, pieštukai, pie­ši­mo ir spal­vi­ni­mo prie­mo­nės ir t.t. At­sa­kin­gai ap­gal­vo­tas ir krep­še­lių su­pa­ka­vi­mas. Pa­si­rink­tas praktiš­kas spren­di­mas – vi­sos priemonės bus su­dė­tos į sportinės aprangos krepšius, ku­riuos pir­mo­kai pra­smin­gai galės nau­doti vi­sus moks­lo me­tus.

„Vaiko paruošimas naujiems mokslo metams iš tiesų yra brangiai kainuojantis procesas, ypač jei šeimoje yra du ir daugiau vaikų. Todėl džiaugiamės galėdami palengvinti bent jau pirmokų tėvelių pasiruošimą – pa­si­rū­pi­no­me būtiniausiomis jiems pre­kė­mis įsteig­da­mi „Pir­mo­ko krep­še­lį“ ir pasistengsime, kad jis vaikus pasiektų pirmosiomis rugsėjo savaitėmis“, – apie naujovę rajono mokyklose kalbėjo Raseinių rajono savivaldybės tarybos ir LSDP frakcijos narys bei šio projekto iniciatorius Airinas Jermolajevas.

Minėtas krepšelis bus komplektuojamas, apklausus pradinių klasių mokytojus, kurie geriausiai žino, kas yra reikalinga, pradedant lankyti mokyklą, ir vadovaujantis Individualiųjų mokymosi priemonių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-622 „Dėl individualiųjų mokymosi priemonių sąrašo patvirtinimo“, todėl priemonės tikrai bus kokybiškos ir reikalingos mokykloje kasdien.

Liepą vykusio Tarybos posėdžio metu buvo patvirtinti šio projekto nuostatai, kurie numato, kokiu būdu bus organizuojamas „Pirmoko krepšelio“ dalinimas. Vėliau Tarybai dar reikės apsispręsti ir dėl lėšų skyrimo šiam projektui iš Savivaldybės biudžeto. Tačiau projekto rengėjai – LSDP frakcija – jau yra numatę tam lėšas, todėl artėjant rugsėjui liks išspręsti tik organizacinius dalinimo klausimus.

„Rajono Savivaldybės mokyklose 2023-2024 m. m. planuojama, kad į pirmas klases ateis 250 pirmokų, o iš viso ra­jo­ne nuo rug­sė­jo 1 d. ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklas planuoja lankyti 4125 mokiniai. Tai iš tiesų reikšmingi skaičiai, todėl labai svarbu, jog šiam LSDP frakcijos pasiūlymui pritarė ir visi koalicijos partneriai – LVŽS ir „Tau, kraštieti!“ frakcijos. Tai rodo, jog einame vieninga kryptimi ir visi kartu stengiamės siekti bendrų tikslų“, – apie šio projekto įgyvendinimą kalbėjo švietimo sritį kuruojantis Raseinių rajono savivaldybės vicemeras Matas Skamarakas.

Artėjančiam rudeniui ruošiasi ir pačios mokyklos. Daugelis jų jau spė­jo at­lik­ti ar­ba už­bai­gi­a ne­ma­žai re­mon­to dar­bų tiek vi­daus patalpose, tiek ge­ri­ndami įstai­gų ap­lin­ką (kie­mai, ta­ke­liai). Pavyzdžiui, Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijoje įrengtas relaksacijos kambarys ir sutvarkytas vestibiulis, jame įrengta mokinių poilsio erdvė; Raseinių Šaltinio progimnazija baigė įgyvendinti projekto „Kokybės krepšelis“ veiklas ir ruošiasi įgyvendinti projektą „Tūkstantmečio mokykla“; Raseinių r. Betygalos pagrindinėje mokykloje baigiamas dalinis remontas penkiuose kabinetuose ir bus įsigyjami nešiojamieji kompiuteriai bei interaktyvus ekranas; ant Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos pastatų stogų įrengta 90 kW galios saulės fotovoltinė elektrinė, atliktas valgyklos maisto ruošimo patalpos remontas, o gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje atnaujinta lauko žaidimų aikštelės įranga, įrengta mažųjų laboratorija ir atliktas geltonųjų autobusų einamasis remontas.

Raseinių Viktoro Petkaus progimnazija spėjo įsigyti lauko klasės (kupolo) baldus ir naujus mokyklinius suolus, dalyje klasių atnaujintos knygų spintos, penkiose klasėse perdažytos grindys, dviejose klasėse perdažytos sienos; Raseinių r. Šiluvos gimnazijoje atnaujintos pradinių klasių erdvės, atlikti kosmetiniai remonto darbai; Raseinių specialioji mokykla įsigijo 2 ausines, į žemę įleidžiamą batutą, 2 smėlio dėžes, čiuožynę ir balansines sūpynes; Raseinių r. Ariogalos gimnazijoje buvo nupirktas naujas mokyklinių suolų komplektas muzikos kabinetui, 4 mokyklinės spintos, atnaujintas mokyklos holas ir biblioteka; Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokykla atnaujino dailės kabinetą, o Prezidento Jono Žemaičio gimnazija kapitališkai suremontavo fizikos kabinetą ir atnaujino tris užsienio kalbų kabinetus.

Taip pat praėjusiais moks­lo me­tais buvo pra­dėta stip­rin­ti ug­dy­mo kar­je­rai, pro­fe­si­nio in­for­ma­vi­mo ir konsul­ta­vi­mo sri­tis. Pro­fe­si­nio orien­ta­vi­mo pro­gra­ma buvo pra­de­da­ma vyk­dy­ti nuo pir­mos kla­sės ir tę­sia­ma iki pat mo­kyk­los bai­gi­mo. Tuo tiks­lu buvo įdar­bi­na­mi kar­je­ros spe­cia­lis­tai, ku­rie pa­dėjo mo­ki­niams ap­si­spręs­ti dėl to­les­nio mo­ky­mo­si, stu­di­jų pa­si­rin­ki­mo ir kar­je­ros pla­no. Šiemet pokyčių tarp karjeros specialistų rajone nenumatoma. Dirbs tie patys specialistai, kurie yra išklausę specialius kursus, o į mažesnes mokyklas atvyks karjeros specialistas iš Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos.

Taip bus užtikrinama, kad visi mokiniai gautų konsultacijas karjeros klausimais. Tiesa, šiais mokslo metais Raseinių Šaltinio progimnazijoje pradės dirbti nauja, ką tik studijas baigusi matematikos mokytoja. Tad naujiesiems mokslo metams Raseinių rajone jau pasiruošta visose srityse, laukiama tik nuskambėsiančio pirmojo skambučio, kviečiančio visus į klases.REDAKCIJA REKOMENDUOJA