REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Jaunimas2023 m. Rugsėjo 13 d. 18:35

Kritikos sulaukusios gyvenimo įgūdžių pamokos mokyklose bus tęsiamos

Lietuva

Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Jurgita AndriejauskaitėŠaltinis: BNS


277890

Tėvų forumui ir kai kuriems politikams kritikuojant šį rudenį startavusią gyvenimo įgūdžių programą mokyklose, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) teigia pamokų atšaukti ar koreguoti neketinanti.

„Šiuo metu tokių planų nėra“, – BNS trečiadienį informavo ŠMSM.

Ministerijai antrina ir Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Artūras Žukauskas. Jis BNS teigė, jog dėl šį rudenį startavusių gyvenimo įgūdžių pamokų komitetą pasiekė Šeimų sąjūdžio laiškas, daugiau jokių kreipimųsi negauta.

„Jokių stabdymų. Mes, nemanau, kad bandysime kažką stabdyti. Visuomet yra politinių jėgų, kurios nieko nenori keisti, bet tai čia nėra priežastis stabdyti“, – sakė Laisvės partijos atstovas Seime.

Tėvų forumas kaltina Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, kad per pamokas bus skleidžiama LGBT propaganda, piktinasi, kad vaikai bus mokomi apie kontracepciją, o ne susilaikymą nuo lytinių santykių.

Advokatas Ignas Vėgėlė televizijos laidoje „Dėmesio centre“ teigė, kad vaikai šiose pamokose be kita ko bus mokomi „kaip tą kontraceptinę priemonę pasigaminti oraliniam seksui“.

Širvintų merė Živilė Pinskuvienė socialiniame tinkle skelbė, kad savivaldybės įstaigų gyvenimo įgūdžių pamokų objektu „nebus nei lytiniai santykiai tarp vienos lyties vaikų, nei oralinio sekso barjerinės plėvelės naudojimas“, tačiau bus koncentruojamasi į sveikos gyvensenos, higienos, žalingų įpročių ir smurto prevencijos problemas, mokiniams aktualius klausimus.

Tuo metu Prezidentūra ragina vengti politikavimo vertinant ugdymo programų turinį ir palikti tai specialistams, kartu siūlo nukelti programos pradžią, jei jai įgyvendinti šiuo metu nėra kompetentingų pedagogų.

Ministerija kritiką atmeta, sakydama, kad viešojoje erdvėje sklando klaidinanti informacija, o pedagogai šioms pamokoms yra pasirengę bei dar galės tobulintis.

Platinama neteisinga informacija

Anot A. Žukausko, antradienį apie gyvenimo įgūdžių pamokas ir platinamą iškreiptą informaciją politikams situaciją paaiškino švietimo ministras Gintautas Jakštas.

„Vienas dalykas, platinama kažkokia feikinė programa, kliedesiai apie oralinio sekso mokymus ir panašiai, ko visiškai nėra. Čia viena, kad daugelis nematęs, neskaitęs, tiki piktybiškai platinama propaganda. Įtariu, iš kur yra, nenoriu čia sakyt. Yra šalis, net Europos Tarybos atliktas tyrimas, kad bando rast plyšių ir kiršinti visuomenes Europoje, tik išgirsta ką nors apie lytiškumą ir pradeda generuoti feikus“, – sakė A. Žukauskas.

Jis teigė į programą žiūrintis pozityviai, nepastebėjęs „kažkokių baisių dalykų“, o iš šeimų, su kuriomis bendrauja, girdėjęs teigiamus atsiliepimus – tiek vaikų, tiek tėvų.

Antradienį Seime G. Jakštas politikams teigė, kad gy­ve­ni­mo įgū­džių pro­gra­ma bu­vo ren­gia­ma dau­giau nei dve­jus me­tus. Į jos ren­gi­mą įsi­trau­kė tos sri­ties moks­li­nin­kai, pe­da­go­gai, bu­vo kon­sul­tuo­ja­ma­si ir su tė­vais.

„Šei­ma yra la­bai svar­bi. Tai at­si­spin­di ir pa­čio­je pro­gra­mo­je, tai yra per ug­dy­mą. Nė­ra pro­pa­guo­ja­mos jo­kios sek­su­a­li­nės orien­ta­ci­jos (...). Kas yra svar­bu, tai su­pras­ti, kad esa­me skir­tin­gi, ir gerb­ti vi­sų mū­sų skir­tin­gumą. Tai yra vie­na iš ver­ty­bių, ku­rią mes vi­si tu­rė­tu­me tu­rė­ti. Ta­čiau ko­kio nors pro­pa­ga­vi­mo, kaip jūs įvar­di­jo­te, pro­gra­mo­se nė­ra“, – Seimo nariams antradienį sakė G. Jakštas.

Neramina lytiškumo temos

Kai kuriuos tėvus neramina lytiškumo temos, kurios integruotos į Gyvenimo įgūdžių pamoką.

Anot ŠMSM, 5-10 klasėse bus paliečiamos skirtingos su tuo susijusios temos. Pavyzdžiui, penktoje klasėje bus nagrinėjama, kas yra priekabiavimas lytiniu pagrindu, bus aptarinėjami paauglystėje vykstantys fiziologiniai – poliucijų ir menstruacijų atsiradimas.

Šeštoje klasėje numatyta nagrinėti, kas kas yra psichologinis, fizinis, ekonominis ir seksualinis smurtas ir prievarta, kokią žalą smurtas daro sveikatai, atpažinti lytinį priekabiavimą, prekybą žmonėmis ir kreiptis pagalbos. Bus aiškinamasi, kas yra lytinė sveikata, kaip asmens elgesys ir aplinkos veiksniai daro jai poveikį.

Septintokai analizuos, kaip nuostatos padeda arba trukdo priimti kitų žmonių nuomonę, kultūrinį tapatumą, lytinį tapatumą, analizuos abipusio sutikimo santykiuose principų laikymosi svarbą, diskutuos apie meilę ir lytinį potraukį, susipažins su kontracepcijos sąvoka, prieinamomis kontraceptinėmis priemonėmis, jų tikslingumu.

Aštuntoje klasėje numatyta dėstyti, kas yra seksualiniai nusikaltimai, kaip atpažinti situacijas, kuriose atsiranda grėsmė būti įtrauktiems į prekybos žmonėmis tinklą, tapti pornografijos pramonės dalyviu. Bus analizuojama, kas yra nėštumo planavimas, planuotas ir neplanuotas nėštumas. Aptariamos nėštumo nutrūkimo pasekmės.

Devintokai analizuos įvairius santykius ir išskirs jų ypatumus, santykių intymumą ir apibūdins, koks intymumas yra tinkamas skirtingiems santykiams. Taip pat bus nagrinėjama, kaip siejasi lytinis potraukis su hormonų kiekio svyravimais organizme, kokie yra lytinį potraukį stiprinantys veiksniai, aiškinsis lytiškai plintančios infekcijos sąvoką, lytiškai plintančių ligų simptomus, kaip išvengti šių ligų.

Gyvenimo įgūdžių programos dalyviai dešimtoje klasėje aiškinsis, kas yra ilgalaikių santykių planavimas, ankstyvųjų lytinių santykių poveikį fizinei, psichinei ir socialinei sveikatai. Palies nėštumo planavimo temas, kontracepcijos priemones. Moksleiviai taip pat aiškinsis, į ką kreiptis iškilus klausimams dėl lytinės ir reprodukcinės sveikatos.

Mokytojai rengiami universitete

Prezidentūra teigia, kad mokyklinės bendrojo ugdymo programos „neturi tapti politikavimo objektu“, o jei ugdymo programos turinys kelia abejonių, vertinti ir koreguoti jį turi atitinkamos srities specialistai, į šį procesą įtraukiant ir švietimo bei tėvų bendruomenes.

„Taip pat reikia įsiklausyti ir į specialistų argumentus – prievartos ir lytinių nusikaltimų prieš vaikus statistika primena, kad į prevenciją ir ugdymą investuojama nepakankamai“, – komentare BNS trečiadienį nurodė Prezidentūra.

Anot jos, prielaidos bet kurios ugdymo programos kokybei – ugdymo programų įgyvendinimui tinkamai pasirengę mokytojai.

„Jei neturime kompetentingų mokytojų Gyvenimo įgūdžių programai įgyvendinti, reikėtų vėlinti šios programos startą ir investuoti į mokytojų rengimą“, – pabrėžia Prezidentūra.

Ministras G. Jakštas Seimo nariams antradienį teigė, kad pamokas dėstyti mokytojai gali ir dabar, taip pat esama pedagogų, kurie tobulinasi.

„Mo­ky­to­jai ren­gia­mi, yra su­kur­ta uni­ver­si­te­tų pro­gra­ma, jau star­ta­vo Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­gra­ma Gy­ve­ni­mo įgū­džių pro­gra­mos mo­kan­tiems pe­da­go­gams, ne­tru­kus tu­rė­tų star­tuo­ti ir Vil­niaus uni­ver­si­te­te, – sakė G. Jakštas.

Pasak ministro, pas­ta­raisiais me­tais vy­ko kon­sul­ta­ci­jos ir mo­ky­to­jai bu­vo pa­reng­ti, nes tai „nė­ra kaž­kas vi­siš­kai nau­jo“, nes programos dalykai buvo integruoti į ugdymo procesą.

„Tie­siog da­bar jie yra su­kur­ti ir su­dė­ti į at­ski­rą pa­mo­ką, nes tam mo­kyk­lo­se iki šiol bu­vo ski­ria­ma ne­pa­kan­ka­mai dė­me­sio“, – tvirtino ministras.

Turinys nėra naujas

Kaip BNS informavo ŠMSM, gyvenimo įgūdžių pamoka yra nauja, bet jos turinys apima iki šiol mokyklose dėstytas aktualias moksleiviams temas, tokias kaip socialinis-emocinis ugdymas, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija, patyčių ir smurto prevencija, savižudybių prevencija, lytiškumo ugdymas, sveikatos ugdymas, pirmoji pagalba, žmogaus sauga, kurių įgyvendinimui mokyklose trūko nuoseklumo ir tam skiriamo laiko.

Ministerija tvirtina, kad, pavyzdžiui, žmogaus sauga kaip atskiras dalykas buvo įgyvendinama tik 5, 8, 10 klasėse. Integruotai nuo 2017 mokslo metų pradžios dėstytos sveikatos, rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo temos, tačiau tam nebuvo numatyta atskiro pamokų laiko.

„Mokytojai, kurie mokė žmogaus saugos dalyką, turėjo baigti atitinkamus kvalifikacinius kursus. Mokytojams, kurie dėstė Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programą mokyklose, buvo surengta daugybė kursų, konsultacijų, kitų kvalifikacijos tobulinimo renginių, pateikta nemažai metodinės medžiagos. Taigi, tokių parengtų specialistų mokyklose jau yra, ir reikia jais pasitikėti“, – sakoma ŠMSM komentare.

Pagal programoje konkrečioms klasėms pateiktas temas, anot ministerijos, mokytojai gali savarankiškai dėliotis pamokų turinį.

Programa įgyvendinama ne visa apimtimi: 1–4 klasėse ji bus dėstoma integruotai, 5, 7 klasėse vyks po vieną savaitinę, o 9 klasėje – po vieną pamoką kas antrą savaitę.

„Tai yra palaipsninis programos diegimas, tad šiemet ir mokytojų reikės mažiau“, – nurodo ŠMSM.REDAKCIJA REKOMENDUOJA