REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Politika2023 m. Birželio 18 d. 09:44

Ir derlingoje žemėje gali būti leista statyti saulės elektrines, bet sprendimas Seimo rankose

Lietuva

Unsplash.com nuotr.

Jadvyga BieliavskaŠaltinis: ELTA


270571

Seimas svarstys siūlymą leisti ir derlingoje žemėje statyti saulės elektrines ir hibridines elektrines.

Šią savaitę tai numatančias Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo pataisas parlamentui pateikęs Seimo narys socialdemokratas Linas Jonauskas sako, kad šiuo metu įsta­ty­me yra įra­šy­ti ap­ri­bo­ji­mai der­lin­gų že­mių ūki­nin­kams sa­vo že­mė­je įsi­reng­ti sau­lės elek­tri­nės.

„Todėl yra siū­lo­ma leis­ti įsi­reng­ti sau­lės elek­tri­nes ir to­se že­mės ūkio pa­skir­ties že­mė­se, ku­rių der­lin­gu­mo ba­las yra di­des­nis, aukš­tes­nis ne­gu vi­dur­kis. Tai to­kie ra­jo­nai kaip Pa­sva­lys, Pa­kruo­jis, Jo­niš­kis, Rad­vi­liš­kis, Pa­ne­vė­žio ra­jo­nas, Kė­dai­niai, Kau­no ra­jo­nas, Ma­ri­jam­po­lė, Vil­ka­viš­kis ir taip to­liau”,- sakė L. Jonauskas iš Seimo tribūnos pristatydamas įstatymo pataisas, kurias teikia kartu su Aplinkos ministru parlamentaru Simonu Gentvilu.

Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas V. Pranckietis: nesveikinu šito projekto

Projektą kritikavęs Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Viktoras Pranckietis priekaištavo kad „norima nai­kin­ti der­lin­gus Lie­tu­vos dir­vo­že­mius ati­duo­dant juos saulės elektrinių statybai”. Politikas nemano, kad toks būtų ūkininkų interesas.

„Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja tu­rė­tų rū­pin­tis, kad Lie­tu­vo­je der­lin­go dir­vo­že­mio ne­ma­žė­tų ir tu­ri to­kius įsi­pa­rei­go­ji­mus gin­ti. O da­bar žen­gia­me lyg prie­šin­gą žings­nį. (…) Mū­sų pa­siū­ly­mas bu­vo ir anks­čiau, kad ne­di­din­tu­me der­lin­gu­mo ri­bos, nau­do­ki­me tik ne­der­lin­gas že­mes. Su­tei­ki­me ga­li­my­bę žmo­nėms plė­to­ti saulės elektrines ant sa­vo sto­gų, su­tei­ki­me jiems ga­lin­gu­mą pri­si­jung­ti ir tų elek­tri­nių tik­rai už­teks. Tai ne­svei­ki­nu ši­to pro­jek­to ir agi­tuo­ju ne­pri­tar­ti jam ir pa­tei­ki­mo sta­di­jo­je”,- kvietė V. Pranckietis.

Seimo narė Laima Nagienė svarstė, kas mums užaugins duoną. „Kas mums už­au­gins duo­ną ir vi­sus kul­tū­ri­nius mais­to pro­duk­tus, jei­gu da­bar der­lin­go­se že­mė­se, der­lin­giau­sio­se, ku­rios vir­ši­ja vi­du­ti­nį ko­e­fi­cien­tą, lei­džia­me sta­ty­ti sau­lės elek­tri­nes? Ar yra nor­ma­lu šian­dien už­im­ti tą vi­są te­ri­to­ri­ją, kaip Pa­sva­lys, Jo­niš­kis?”,- svarstė ji.

Seimo Kaimo reikalų komiteto narys Juozas Baublys siūlė pirmiausia iš­spręsti problemą dėl šiuo metu galiojančių įvairių apribojimų saulės elektrinių statybai ir tik po to imtis derlingų žemių.

S. Gentvilas: ne­ieš­ko­ki­me dirb­ti­nio kon­flik­to tarp sau­lės ener­ge­ti­kos ir že­mės ūkio

Diskusijoje Seime Aplinkos ministras Seimo narys Simonas Gentvilas kvietė ne­ieš­ko­ti dirb­ti­nio kon­flik­to tarp sau­lės ener­ge­ti­kos ir že­mės ūkio. Jo nuomone, tai yra pa­čių ūki­nin­kų in­te­re­sas.

„Tik­rai čia nie­kas ne­su­val­gys tos der­lin­gos že­mės. Yra iš­skir­ti­niai at­ve­jai, kai ūki­nin­kai no­ri sau pa­si­sta­ty­ti, leis­ki­me jiems, nes ki­ti įsta­ty­mai tai lei­džia. Jei­gu da­bar sver­si­me vie­šą­jį in­te­re­są, ku­ris vie­ša­sis in­te­re­sas yra svar­bes­nis, tai, man at­ro­do, ener­ge­ti­nė ne­pri­klau­so­my­bė yra svar­bes­nis in­te­re­sas ne­gu že­mės der­lin­gu­mas”,- svarstė jis.

Seimo nario L. Jonausko nuomone, žmo­nės ne­kal­ti, kad jų kraš­te yra der­lin­gos že­mės. Pa­svė­rę eko­no­mi­nę nau­dą, anot parlamentaro, jie nutars, ar yra nau­din­giau įsi­reng­ti sau­lės elek­tri­nę ir tu­rės to­kią ga­li­my­bę. „Jo­kiu bū­du ši­tos įstatymo pa­tai­sos ne­reiš­kia, kad ūki­nin­kai, ku­riems bus su­teik­ta to­kia ga­li­my­bė,tą ir pa­da­rys. Jie tie­siog tu­rės to­kią ga­li­my­bę, kai kurie pa­si­nau­dos, ki­ti gal nepasinaudos”,- sakė jis.

Parlamentaras tvirtino, kad že­mė nie­kur ne­dings, iš­mon­ta­vus sau­lės elek­tri­nę ar at­si­sa­kius jos bus ga­li­ma dirb­ti že­mę.„Iš tik­rų­jų po­rei­kis ūki­nin­kams tu­rė­ti sa­vo at­si­nau­ji­nan­čios ener­ge­ti­kos šal­ti­nį yra tik­rai di­džiu­lis",- pastebėjo L. Jonauskas.

Projekto autorių teigimu, šiuo metu vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu ariamoji žemė, kurios dirvožemio našumas didesnis už vidutinį šalyje, taip pat žemė, kurioje yra eksploatuojamos melioracijos sistemos, turi būti naudojama taip, kad nesumažėtų jos plotas, kas iš esmės apriboja saulės energijos elektrinių statybas tokioje žemėje.

Spe­cia­lių­jų že­mės nau­do­ji­mo są­ly­gų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo projektą Seimas palaikė pateikimo stadijoje. Už balsavo 63 Seimo nariai, prieš – 16, su­si­lai­kė 23. Jo imsis Seimo Kaimo reikalų ir Aplinkos komitetai, o Seimo plenarinių posėdžių darbotvarkėje jis turėtų atsirasti rudens sesijoje.REDAKCIJA REKOMENDUOJA