REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aktualijos2017 m. Gegužės 19 d. 13:25

De­šimt­me­tį – dul­kių ir triukš­mo spąs­tuo­se

Šiauliai

Gabrielė PastaukaitėŠaltinis: Etaplius.lt


3505

Ša­lia Alek­sand­ri­jos mo­tok­ro­so tra­sos gy­ve­nan­tys šiau­lie­čiai de­vy­ne­rius me­tus ken­čia nuo mo­to­ri­nių transporto prie­mo­nių ke­lia­mų dul­kių. Moterys ne­bes­pė­ja va­ly­ti lan­gų, o so­de nu­skin­tą obuo­lį ar­ba sa­lo­tos la­pą ten­ka plau­ti ko­ne de­šimt kar­tų. Pa­si­tai­ko ir to­kių die­nų, kai dėl dul­kių neį­ma­no­ma bū­ti lau­ke: trūks­ta oro, nė­ra kuo kvė­puo­ti. Ir Sa­vi­val­dy­bės, ir šią tra­są pri­žiū­rin­čio mo­tok­lu­bo at­sto­vai apie to­kią gy­ven­to­jų pro­ble­mą gir­di pir­mą kar­tą.

Spe­cia­lis­tai ma­ta­vo dul­kė­tu­mą

Ša­lia tra­sos gy­ve­nan­čių An­ge­lės ir Al­gio kie­me ai­di va­rik­lių gaus­mas. „Vyks­ta tre­ni­ruo­tė, – paaiš­ki­na Al­gis ir iš da­lies ap­gai­les­tau­ja, kad va­kar li­jo. – Dėl lie­taus ne­ky­la dul­kės, bet at­va­žiuo­tu­mė­te pas mus ki­tą die­ną, pa­ma­ty­tu­mė­te, kaip „sma­giai“ mes čia gy­ve­na­me.“ Prob­le­ma dėl dul­kių pra­si­dė­jo prieš maž­daug de­vy­ne­rius me­tus. Gy­ven­to­jai tuo­met krei­pė­si į Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją ir bu­vo iš­girs­ti. „At­va­žia­vo spe­cia­lis­tai, iš­ma­ta­vo gar­so ly­gį, dul­kė­tu­mą. Priė­mė spren­di­mą, kad tra­sa tu­ri bū­ti ap­žel­din­ta eg­lu­tė­mis ir ją kiek­vie­nų var­žy­bų, tre­ni­ruo­čių me­tu rei­kia pa­lais­ty­ti“, – pa­sa­ko­ja An­ge­lė.

Tre­ne­riai ne­krei­pė dė­me­sio
Anot mo­ters, eg­lu­tės pa­so­din­tos taip ir ne­bu­vo, o tra­sa lais­to­ma tik per var­žy­bas, nors tre­ni­ruo­tės vyks­ta kur kas daž­niau. „Prob­le­ma dar ir ta, kad at­si­ran­da pa­vie­niai mo­to­cik­li­nin­kai, ke­tur­ra­čių mė­gė­jai. Kai jie pra­de­da ra­tais duo­tis, mes skęs­ta­me dul­kė­se. Ypač šeš­ta­die­niais ir sek­ma­die­niais“, – sa­ko An­ge­lė.

Be­je, su įsi­sma­gi­nu­siais vai­ruo­to­jais su­si­kal­bė­ti nė­ra pa­pras­ta. „Per­nai bu­vo toks mo­men­tas, kad čia trū­ko oro, ne­bu­vo kuo kvė­puo­ti. Tai nu­si­lei­dau į tra­są ir ban­džiau pa­si­kal­bė­ti su tre­ne­riais. O tre­ne­riai ne­krei­pė dė­me­sio: ran­ka nu­mo­jo ir nuė­jo to­liau. Nors pa­tys dul­kė­se sto­vė­jo. Aiš­ki­nau, kad bu­vo priim­tas nu­ta­ri­mas iš Vil­niaus. Jie pa­sa­kė, kad tre­ni­ruo­tė svar­biau“, – pri­si­me­na Al­gis. Nuo mo­to­ri­nių prie­mo­nių ke­lia­mų dul­kių ap­lin­ki­niai gy­ven­to­jai pail­si tik žie­mą ir vė­lų ru­de­nį. „Pa­va­sa­rį jie ir vėl „ati­da­ro“ se­zo­ną, o va­sa­ra, jei gra­žus oras, be­veik kas­dien va­ži­nė­ja“, – sa­ko An­ge­lė.

Sa­vi­val­dy­bė im­sis prie­mo­nių

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Ci­vi­li­nės sau­gos, vie­šo­sios tvar­kos ir sa­ni­ta­ri­jos sky­riaus ve­dė­ja Vi­ta­li­ja Pe­le­nie­nė tei­gia apie to­kią Alek­sand­ri­jos gy­ven­to­jų pro­ble­mą gir­din­ti pir­mą kar­tą. „Už vi­są Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją at­sa­ky­ti ne­ga­liu, bet mes sa­vo sky­riu­je tik­rai ne­tu­rė­jo­me to­kio krei­pi­mo­si“, – ste­bi­si ji.

Ve­dė­ja taip pat sa­ko jau ban­džiu­si aiš­kin­tis si­tua­ci­ja ir krei­pu­sis į mo­tok­lu­bo „Šau­liai“ va­do­vy­bę: „Jiems yra su­teik­ta tei­sė nau­do­tis tra­sa, pri­žiū­rė­ti ją. Jie tik­rai sa­kė, kad ren­gi­nių me­tu lais­to tra­są, tre­ni­ruo­tės vyks­ta tik nu­sta­ty­to­mis die­no­mis ir va­lan­do­mis. Bet ko­kiu at­ve­ju mes im­si­mės prie­mo­nių. Jau tu­ri­me pa­si­sky­rę bu­dė­ji­mo gra­fi­ką, bū­ti­nai tik­rin­si­me, kas ten da­ro­si ir kas nau­do­ja­si ta tra­sa.“

Nuo chu­li­ga­nų ap­gins spy­na

Im­tis prie­mo­nių pa­ža­da ir mi­nė­to­jo mo­tok­lu­bo val­dy­bos pir­mi­nin­kas Da­rius Bal­čiū­nas. „La­bai įdo­mi si­tua­ci­ja, nes šiuo me­tu tre­ni­ruo­čių to­je tra­so­je net neor­ga­ni­zuo­ja­me. Jei­gu kas nors ten at­va­žiuo­ja, va­di­na­si, be mū­sų ži­nios, sa­va­va­liš­kai. Mes už­ra­kin­si­me var­tus ir pa­ka­bin­si­me įspė­ji­mą, kad tre­ni­ruo­tis drau­džia­ma“, – pa­ti­ki­na jis.

Pak­laus­tas, ar jo ko­le­gos taip at­sai­niai bend­ra­vo su nuo dul­kių ken­čian­čiu Al­giu, D. Bal­čiū­nas pur­to gal­vą. „Sa­kė­te, kad tai vy­ko per­nai, o per­nai mes tre­ni­ruo­čių neor­ga­ni­zuo­da­vo­me. Pas­ku­ti­nį­kart or­ga­ni­za­vo­me prieš dve­jus me­tus. Tuo­met bu­vo pa­skir­tas tre­ni­ruo­čių lai­kas du­kart per sa­vai­tę, nu­sta­ty­to­mis va­lan­do­mis, o tra­są prieš tai pa­lie­da­vo­me, to­dėl jo­kių pro­ble­mų dėl dul­kių su gy­ven­to­jais ne­tu­rė­jo­me“, – aiš­ki­na D. Bal­čiū­nas ir dėl vis­ko kal­ti­na chu­li­ga­nus.

„Jei­gu jūs sa­va­va­liš­kai te­ri­to­ri­jo­je bū­tu­mė­te, ir­gi vis­ko pri­kal­bė­tu­mė­te. Ge­rai, kad su­ži­no­jo­me apie šią pro­ble­mą. Pa­ka­bin­si­me spy­ną ir bus vis­kas“, – pa­ža­da jis.REDAKCIJA REKOMENDUOJA