REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Namai2022 m. Birželio 3 d. 09:57

„At­sa­kin­gos tė­vys­tės ug­dy­mo mo­kyk­lė­lė“ – vi­siems

Šiauliai

Ge­gu­žės 10 d. VšĮ „Mo­ti­nos Te­re­sės šei­mų na­mai“ šven­tė 10 me­tų ju­bi­lie­jų. („Mo­ti­nos Te­re­sės šei­mų na­mų“ nuo­tr.)

Monika ŠlekonytėŠaltinis: Etaplius.lt


229690

Nuo 2014 m. Šiau­lių „Mo­ti­nos Te­re­sės šei­mų na­mai“ vyk­do pro­jek­tą „At­sa­kin­gos tė­vys­tės ug­dy­mo mo­kyk­lė­lė“. Na­mų di­rek­to­rė Re­gi­na Za­bie­lie­nė ak­cen­tuo­ja, kad „At­sa­kin­gos tė­vys­tės ug­dy­mo mo­kyk­lė­lės“ už­siė­mi­mus ga­li lan­ky­ti ne tik na­mų gy­ven­to­jai, bet ir vi­si no­rin­tie­ji. „Mo­te­rys, ne­bi­jo­ki­te kreip­tis pa­gal­bos, jei šei­mą iš­ti­ko kri­zė, ky­la pro­ble­mų“, – sa­ko ji.
 

Nuo 2012-ųjų metų Šiaulių „Motinos Teresės šeimų namai“ globoja tuos, kuriems labiausiai reikia pagalbos – nuo smurto kenčiančias moteris su vaikais, neįgaliuosius, socialinės rizikos grupės asmenis ir kt. Namų vadovė R. Zabielienė džiaugiasi vykdomo projekto „Atsakingos tėvystės ugdymo mokyklėlė“ nauda. Iš LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gavus finansavimą, socialinė darbuotoja ir psichologė gali ir toliau sėkmingai teikti paslaugas krizėse esančioms mamoms (tėvams) su kūdikiais ir vaikais bei nėščioms moterims, užsiimti labdara.

„Projektas ir sukurtas, kad atlieptų šeimų poreikius, o jei krizė ištiko, – kad tėvai gebėtų atsilaikyti, racionaliai spręsti problemas. Padedant socialinei darbuotojai, „Mamų klube“ moterys mokosi įvairių buities darbų, patiekalų gaminimo, sveikos gyvensenos, vaikų priežiūros. Psichologė teikia individualias ir grupių konsultacijas. Paskaitas-mokymus veda Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro darbuotojai, teisininkė. Socialinė pedagogė veda pozityvios tėvystės paskaitas-mokymus, Šiaulių apskrities policijos atstovai savanoriškais pagrindais veda smurto prevencijos paskaitas. Krizės šeimose dažniausiai ir kyla dėl buitinių įgūdžių stokos, smurto todėl nuoširdžiai dėkojame Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, kuri skiria finansavimą projektui įgyvendinti“, – sako R. Zabielienė.

Pozityvi tėvystė – požiūris į vaikų auklėjimą, kuris remiasi pagarba žmogui. Pagrindinė idėja vaiką užauginti sveiku ir savarankišku suaugusiuoju be sudavimo, pliaukštelėjimo, gąsdinimo, bauginimo, grasinimo, tyčiojimosi, menkinimo ar žeminimo. Pozityvus auklėjimas taip pat nėra nuolaidžiavimas ar vaiko įgeidžių tenkinimas. Tai aiški, bet kartu ir lanksti ribų, taisyklių bei susitarimų sistema šeimoje. Pozityvus auklėjimas – tai empatijos, savigarbos ir pagarbos kitam ugdymas, mokymas spręsti nesutarimus be prievartos. Daugiau sužinoti galima internete www.seimunamai.lt.

R. Zabielienė džiaugiasi istorijomis tų globojamų mamų, kurioms pavyko išsivaduoti iš skaudžių gyvenimo bėdų – skolų, smurto, prievartos – ir vėliau kurti savarankišką gyvenimą.

Šiemet rugpjūčio 5–7 d. vėl įvyks trijų dienų šeimų stovykla-mokymai Šventojoje „Ugdykime pagarbą šeimoje“. Dalyvauti kviečiamos bendruomenės mamos su vaikais, vyrais. Stovyklos metu rengiamos paskaitos, mokymai, pramogaujama, šeimoms organizuojama nakvynė, maitinimas.

Ypatingas renginys laukia liepos 24-ąją – tradicinė vaikų krikštynų šventė Šv. Jurgio bažnyčioje. Bendruomenės narių prašoma registruotis pas direktorę.

R. Zabielienė akcentuoja, kad „Atsakingos tėvystės ugdymo mokyklėlės“ užsiėmimus gali lankyti ne tik namų gyventojai, bet ir visi norintieji. „Motinos Teresės šeimų namai“ įsikūrę Šiauliuose, Žemaitės g. 71.

ReklamaREDAKCIJA REKOMENDUOJA