REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Laisvalaikis2020 m. Vasario 22 d. 21:53

7 da­ly­kai, ku­riuos da­ro iš­min­tin­gi žmonės, kai bend­rau­ja su ne­ga­ty­viais žmonė­mis

Šiauliai

Rawpixel.com nuotr.

Jurgita KastėnėŠaltinis: Etaplius.lt


118726

„Ap­gau­si ma­ne vieną kartą – gėda tau. Ap­gau­si ma­ne ant­rą kartą – gėda man“, – ži­no iš­min­tin­gi žmonės. O ar ga­li­te sa­ve pa­va­din­ti iš­min­tin­gu?

  1. Jie sąmo­nin­gi ir budrūs. Iš­min­tin­gas žmo­gus ati­džiai ren­ka­si drau­giją ir tiks­liai ži­no, kaip bend­rau­ti su tok­siš­kais žmonė­mis. Svar­biau­sia – jis nie­ka­da ne­pri­si­leid­žia ar­tyn ne­ga­ty­vių žmo­nių.
  2. Jie at­leid­žia, bet ne­pa­mirš­ta. Iš­min­tin­gas žmo­gus ne­si­ne­šios sa­vy­je pyk­čio skriau­di­kui, bet nie­ka­da ne­pa­mirš, ką šis jam pa­darė. Iš­min­tin­gas žmo­gus ant­rą kartą ant to pa­ties grėblio ne­lips.
  3. Jie nu­kal­din­ti iš tik­rai tvir­tos med­žia­gos. Iš­min­tin­gas žmo­gus ne tik pro­tin­gas, bet ir išt­ver­min­gas. Jis ži­no, kad nie­kam ne­pa­vyks iš­muš­ti jo iš vėžių. Jo­kie nuo­dai jo dva­sios ne­su­silp­nins.
  4. Jie aiš­kiai nu­brėžia as­me­ni­nes ri­bas. Iš­min­tin­gas žmo­gus nie­kam ne­leid­žia oku­puo­ti jo as­me­ninės erdvės. Ypač jei ten­ka bend­rau­ti su ne­ga­ty­viu žmo­gu­mi.
  5. Jie sau­go sa­vo ener­giją. Iš­min­tin­gas žmo­gus ne­ko­vo­ja su nuo­din­gais žmonė­mis. Ener­giją jis nau­do­ja kūry­bai. Nes su­pran­ta, kad ko­vo­ti su tok­siš­ku žmo­gu­mi – ne­gerb­ti savęs.
  6. Jie ger­bia sa­vo laiką. Tok­siš­kus žmo­nes iš­min­tin­gas žmo­gus lai­ko tik dėmesį ati­trau­kian­čio­mis kliū­ti­mis, ne dau­giau. Vi­sa­da ven­gia to­kių su­si­ti­kimų. Nie­kams jis ne­tu­ri lai­ko. Net nea­na­li­zuo­ja, kodėl žmo­gus yra tok­siš­kas.
  7. Vie­nos už­da­ry­tos du­rys pa­ro­do daug kitų ke­lių. Iš­min­tin­go žmo­gaus ki­šenė­je vi­sa­da yra da­lykų, ku­rie pa­de­da spręsti pro­ble­mas. Tai ir mal­da, de­vi­zas, įkve­pian­tis po­sa­kis, dai­na – kas tik no­ri. Tai pa­de­da išsk­lai­dy­ti tamsą, ku­ri užs­lin­ko. Jis pa­da­rys kažką pa­pras­to, bet ste­buk­lin­go, o tok­siš­kas žmo­gus liks pri­blokš­tas ir su­trikęs.

„Etap­lius“ in­for­ma­ci­jaREDAKCIJA REKOMENDUOJA