Angle down Atgal

Vik­to­ro Hu­go ci­ta­tos, ku­rios pri­vers su­si­mąsty­ti

Vik­to­ras Hu­go (Vic­tor Hu­go) – prancūzų ra­šy­to­jas, ro­man­ti­kas, vie­nas iš žy­miau­sių XIX a. prancūzų ro­man­tikų, poetų, dra­ma­turgų, vals­tybės veikėjų bei me­ni­ninkų. Kai ra­šy­to­jas mirė, Prancū­zi­jo­je bu­vo pa­skelb­tas na­cio­na­li­nis ge­du­las, o lai­do­tu­vių ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­va­vo apie šimtą tūkstan­čių žmo­nių. Pa­tei­kia­me V. Hu­go ci­ta­tas, ku­rios pri­vers su­si­mąsty­ti.

1. Išdidumas – visų herojų Achilo kulnas.

2. Tolerancija – geriausia religija.

3. Įsižiūrėkite į liaudies gelmes ir pamatysite tiesą.

4. Šeima – tai visuomenės kristalas.

5. Dorybė turi šydą, yda – kaukę.

6. Tiems, kuriems nesvetimas pykčio jausmas, nesvetimas ir meilės jausmas.

7. Mirtis yra didžioji lygybė ir kartu didžioji laisvė.

8. Svarbu nenustoti kelti klausimų.

9. Niekas taip nesidomi kitų veiksmais kaip tie, kuriems tai turėtų visai nerūpėti.

10. Kai kurie žmonės padaro daug pikta vien dėl savo poreikio paplepėti.

11. Nelaimingas tas, kuris niekuo netiki.

12. Tas, kuris matė vyro neturtą, nematė nieko – reikia matyti moters neturtą; tas, kuris matė moters neturtą, taip pat nieko nematė – reikia matyti vaiko neturtą.

13. Visi žmonės eina tais pačiais gyvenimo keliais, bet ne visi vienodai įmina pėdas.

14. Kaltas ne tas, kuris nusideda, bet tas, kuris nedavė nusidėjusiajam šviesos.

15. Juokas – tarsi saulė: jis išveja žiemą iš žmogaus širdies.

16. Teisės kova su faktu tęsiasi nuo visuomenės atsiradimo laikų. Užbaigti dvikovą, sulydyti tyrą idėją su žmogaus gyvenimo realybe, priversti teisę taikingai įsiskverbti į fakto sritį ir faktą į teisės sritį – štai išminčių darbas.

17. Kiekvienas žmogus turi tris charakterius: tą, kuris jam priskiriamas, tą, kurį jis pats sau priskiria, ir pagaliau išties esamą.

18. Žmogaus protas turi tris visrakčius: žinias, mintis ir vaizduotę.

19. Visa, kas didinga pasaulyje, nublanksta prieš kūdikių didingumą.

20. Mirti – niekis, baisu negyventi.

21. Negandoms lengviau atsispirti negu geram gyvenimui.

22. Meilė – nelyginant medis: ji išauga pati, giliai suleidžia šaknis į mūsų būtybę ir neretai žaliuoja ir žydi net mūsų širdies griuvėsiuose.

23. Vyras savo namuose gali būti karalius tik tuomet, kai moteris karalienė.

24. Tikra meilė niekados nepersisotina. Ji negali atšalti, nes yra grynai dvasinė.

25. Kas gali būti maloniau, kaip saugoti tą, kuris tave myli. Teikti viską, kas reikalinga tam, kuris tau atveria kelią į žvaigždes.

26. Nulipdyti gražią statulą ir įkvėpti jai gyvybę – kilnu, bet išugdyti jauną protą, savaip nulipdyti jauną sielą ir įkvėpti jai tiesos jausmą – dar kilniau.

27. Patriotizmas yra padugnių ir niekšų prieglobstis.

28. Atkaklūs žmonės yra kilnūs.

29. Mintis – tai amžinybės suteikta laisvė.

Etaplius“ informacija

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite