Angle down Atgal

Vieš­to­vė­nų kai­me ne­blai­vus vy­ras švais­tė­si pei­liu

Kai deg­ti­nė lie­ja­si lais­vai, ne­re­tai pra­de­da lie­tis ir krau­jas. Pra­ėju­sio šeš­ta­die­nio po­pie­tę ke­liu Plungė–Vėžaičiai va­žia­vę žmo­nės vie­no­je Vieš­to­vė­nų kai­mo so­dy­bo­je ma­tė ir po­li­ci­jos, ir me­di­kų eki­pa­žus. Kaip pa­aiš­kė­jo, vie­nas vy­ras iš ten bu­vo iš­vež­tas į areš­ti­nę, o ki­tas – į li­go­ni­nę.

Į Nau­so­džio se­niū­ni­jos Vieš­to­vė­nų kai­mą, Vieš­to­vės gat­vė­je esan­čią so­dy­bą, Plun­gės grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba (GMP) bu­vo iš­kvies­ta 14.30 va­lan­dą. Kaip sa­kė šios tar­ny­bos di­rek­to­rė Ra­sa Mon­čie­nė, bu­vo gau­tas pra­ne­ši­mas, kad ten įvyk­dy­tas smur­ti­nis už­puo­li­mas ir vy­ras per­dur­tas pei­liu.
Nu­vy­kus nu­ro­dy­ton vie­ton, pa­gal­bos rei­kė­jo 1964 m. gi­mu­siam vy­rui – jam nu­sta­ty­tas krū­ti­nės da­lies su­ža­lo­ji­mas. Nu­ken­tė­ju­sy­sis bu­vo at­vež­tas į Plun­gės li­go­ni­nę ir per­duo­tas Pri­ėmi­mo–s­ku­bios pa­gal­bos sky­riaus me­di­kams. Pa­sak Plun­gės GMP di­rek­to­rės, pa­vo­jus žmo­gaus gy­vy­bei ne­grė­sė.
Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kė Lo­re­ta Ta­ma­liū­nai­tė pa­tvir­ti­no, kad nu­ken­tė­ju­sy­sis bu­vo puo­la­mas pei­liu ir kad gir­tas įta­ria­ma­sis, gi­męs 1962 m., bu­vo su­lai­ky­tas dviem pa­roms.
Vis­kas įvy­ko anks­ti ry­tą – apie 6 va­lan­dą, tik me­di­kai bu­vo iš­kvies­ti ge­ro­kai vė­liau.
Tu­ri­mais duo­me­ni­mis, na­me, kur įvy­ko smur­ti­nis nu­si­kal­ti­mas, gy­ve­na mo­te­ris su su­gy­ven­ti­niu ir mo­ters bro­lis. Ki­lus kon­flik­tui, pei­lio grie­bė­si šei­mi­nin­kės su­gy­ven­ti­nis prieš va­di­na­mą­jį svai­nį ir dū­rė jam į šo­ną. Įta­ria­ma­jam smur­tau­to­jui nu­sta­ty­tas 2,6 prom. gir­tu­mas, o nu­ken­tė­ju­sia­jam – 1,47 prom.
Pa­sak L. Ta­ma­liū­nai­tės, dėl šio įvy­kio pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal 140 str. 1 da­lį (Fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mas ar ne­žy­mus svei­ka­tos su­trik­dy­mas, už ką gre­sia vie­šie­ji dar­bai ar­ba lais­vės ap­ri­bo­ji­mas, ar­ba areš­tas, ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki 1 m.) ir 145 str. 1 da­lį (Gra­si­ni­mas nu­žu­dy­ti ar sun­kiai su­trik­dy­ti žmo­gaus svei­ka­tą, už ką gre­sia pa­na­šios mi­nė­tos baus­mės ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki 2 me­tų). Be­je, gra­si­ni­mų iš su­gy­ven­ti­nio su­lau­kė ir ten gy­ve­nan­ti mo­te­ris.
Va­sa­rio 11 die­ną po­li­ci­ja iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me nu­ro­dė, jog nu­ken­tė­ju­sy­sis po me­di­kų ap­žiū­ros iš li­go­ni­nės iš­leis­tas gy­dy­tis am­bu­la­to­riš­kai.
Tarp kit­ko, ta­me pa­čia­me vien­kie­my­je ne­lai­mė jau yra bu­vu­si: 2017 m. rug­pjū­čio 29 die­ną, apie 17 va­lan­dą, ša­lia na­mų esan­čiuo­se lau­kuo­se, ras­tas ant nu­ga­ros gu­lin­tis ne­gy­vas tos so­dy­bos šei­mi­nin­kas A. D. (gim. 1957 m.). Svai­nį be gy­vy­bės žen­klų ap­ti­ko jau mi­nė­tas nu­ken­tė­ju­sy­sis, ten gy­ve­nan­čios mo­ters bro­lis. Mi­ru­sio vieš­to­vė­niš­kio vei­das bu­vo kru­vi­nas, ta­čiau smur­to žy­mių po­li­ci­ja ta­da sa­kė ne­ap­ti­ku­si ir nu­si­kal­ti­mo ne­įžvel­gė – ma­ny­ta, kad tau­re­lės ne­ven­gęs vy­ras ga­lė­jo su­si­ža­lo­ti griū­da­mas.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite