Angle down Atgal

Va­ka­rų Lie­tu­vos me­rai iš­reiš­kė pa­lai­ky­mą Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tui

Spa­lio 17 die­ną Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas su­ren­gė Va­ka­rų Lie­tu­vos me­rų su­si­ti­ki­mą-dis­ku­si­ją, ku­rios tiks­las bu­vo ap­tar­ti uni­ver­si­te­to ir re­gio­no sa­vi­val­dos ben­dra­dar­bia­vi­mo ga­li­my­bes bei lū­kes­čius.

Klai­pė­dos uni­ver­si­te­te tarp dešimties Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­no sa­vi­val­dy­bių merų ir vicemerų lankėsi ir Rietavo atstovai.
Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to rek­to­rius prof. ha­bil. dr. Ei­mu­tis Ju­ze­liū­nas, pri­sta­ty­da­mas uni­ver­si­te­to veik­las, ak­cen­ta­vo, kad bū­tų tiks­lin­ga, jei prie vie­nin­te­lio uni­ver­si­te­to Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ne val­dy­mo pri­si­dė­tų ir re­gio­no sa­vi­val­dy­bės. „Mes sie­kia­me, kad Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­no sa­vi­val­dy­bės ir ver­slas tap­tų ne tik uni­ver­si­te­to part­ne­riais ir in­ves­tuo­to­jais, bet da­ly­vau­tų ir jo val­dy­me“, – sakė rek­to­rius E. Ju­ze­liū­nas.
KU stu­di­jų pro­rek­to­rė prof. dr. Le­ta Dro­man­tie­nė Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­nų me­rams pri­sta­tė 2017 m. sto­ji­mo re­zul­ta­tus. Šiais me­tais Klai­pė­dos uni­ver­si­te­te pra­dė­jo stu­di­juo­ti apie 1 tūkst. stu­den­tų: 60 proc. – iš Klai­pė­dos, 15 proc. – iš Tel­šių ap­skri­ties.
Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis pasidžiau­gė­ Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to ab­sol­ven­tais, ku­rie dir­ba Rie­ta­ve. „Pas mus dir­ba pui­kūs kul­tū­ros, so­cia­li­niai dar­buo­to­jai, moks­lus bai­gę Klai­pė­dos uni­ver­si­te­te. Tai tik įro­do, kad uni­ver­si­te­tas re­gio­nui yra ypač svar­bus, tu­ri­me kal­bė­ti vie­nu bal­su, dirb­ti kar­tu dėl uni­ver­si­te­to iš­sau­go­ji­mo“, – kal­bė­jo Rie­ta­vo me­ras.
Šio su­si­ti­ki­mo me­tu Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to va­do­vy­bė ir Va­ka­rų Lie­tu­vos me­rai nu­spren­dė reng­ti me­mo­ran­du­mą, ku­ris bus pa­teik­tas Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bei. Šio me­mo­ran­du­mo tiks­las – iš­reikš­ti vi­sa­pu­siš­ką pa­lai­ky­mą ir įsi­pa­rei­go­ti ieš­ko­ti bū­dų, kaip pri­si­dė­ti prie Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to plėt­ros.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite