Angle down Atgal

Tikrino dujų balionus: pusėje jų - per mažas kiekis dujų

2019 metų III ketv. Lietuvos metrologijos inspekcijos (toliau – LMI) Šiaulių apskrities skyrius, vykdydamas teisinę metrologinę priežiūrą ir su ja susijusią rinkos priežiūrą teisinės metrologijos srityje, atliko 123 patikrinimus, 13 patikrinimų metu nustatė metrologijos srities teisės aktuose nustatytų reikalavimų pažeidimų (10,6 proc. nuo atliktų patikrinimų skaičiaus).

Palyginus LMI Šiaulių apskrities skyriaus 2019 metų III ketv. patikrinimų rezultatus su tuo pačiu 2018 metų laikotarpiu, pažeidimų padidėjo 2,3 proc. (naudojant matavimo priemones sumažėjo – 0,9 proc., o prekių kiekio srityje padidėjo – 15 proc.). Atliekant patikrinimus, LMI Šiaulių apskrities skyriaus inspektoriai kontroliavo ar gaminamos ir rinkai tiekiamos, ar parduodamos matavimo priemonės bei fasuotos prekės atitinka teisinės metrologijos reikalavimus: nustatant prekių (paslaugų) kiekį ir vertę tiesioginio pirkimo–pardavimo (paslaugų teikimo) sandoriuose tarp pirkėjo ir pardavėjo (kliento ir paslaugų teikėjo) ir atsiskaitant už įsigytas prekes (suteiktas paslaugas), kai nuo jų kiekio matavimo rezultatų priklauso prekių (paslaugų) kaina; veterinarijos, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos srityse.

Atliekant planinius patikrinimus įmonės prieš 10 darbo dienų raštu informuojamos apie planuojamą atlikti pas juos patikrinimą. Kartu su pranešimu siunčiamas ir kontrolinis klausimynas. Apie 81 proc. patikrinimų buvo atliekami naudojant kontrolinius klausimynus. Su minėtais klausimynais galima susipažinti LMI tinklalapyje: http://metrinsp.lrv.lt/lt/ukio-subjektu-prieziura/kontroliniai-klausimynai-1.

Didžioji dalis patikrinimų buvo atliekama matavimo priemonių (toliau – MP) naudojimo srityje, kur yra galimybė MP naudojantiems ūkio subjektams pašalinti pažeidimus per įspėjamąjį 10 darbo dienų laikotarpį apie planuojamą atlikti pas juos patikrinimą. 12 tikrintų ūkio subjektų (9,8 proc. įspėtų apie patikrinimą) pašalino pažeidimus per įspėjamąjį laikotarpį ir atliko 20 MP metrologines patikras.

Atlikti 98 MP naudotojų patikrinimai, kurių metu nustatyti 6 pažeidimai (6,1 proc. nuo atliktų patikrinimų skaičiaus). Pažeidimai nustatyti prekybos įmonėse, lauko prekybos prekeivių prekybos vietose, naftos produktų degalinėse atliekant matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolę. Minėtuose ūkio subjektuose MP (elektroninės svarstyklės, stikliniai termometrai, degalų įpylimo dozatoriai) buvo naudojamos be galiojančių patikros žymenų ar tai patvirtinančių dokumentų.

LMI Šiaulių apskrities skyrius atliko fasuotų maisto ir ne maisto prekių kiekio kontrolę pas gamintojus, fasuotojus ir prekybos įmonėse. Atlikus 25 patikrinimus, iš jų 7-iuose nustatyti prekių kiekio pažeidimai. Patikrintos 969 maisto ir ne maisto produktų fasuotės, iš jų 23-jų (2,4 proc.) neigiami kiekio nuokrypiai viršijo leistinus.

Daugiausia kiekio pažeidimų nustatyta tikrinant fasuotų ne maisto prekių (dujų buitiniuose dujų balionuose) kiekio atitikties kontrolę. Atlikti 6 patikrinimai, nustatyti 2 pažeidimai prekybos įmonėse (degalinių parduotuvėse), kurios prekiavo kiekio reikalavimų neatitinkančiais pripildytais buitiniais dujų balionais. Įmonėms buvo duoti nurodymai išimti iš prekybos kiekio reikalavimų neatitinkančius balionus.

Lietuvos metrologijos inspekcijos Alytaus, Panevėžio, Kauno, Šiaulių teritoriniams padaliniams atlikus parduodamų prekybos įmonėse pripildytų buitinių dujų balionų kiekio teisinės metrologijos reikalavimų atitikties kontrolę, nustatyti pažeidimai. Atlikus 78 vnt. pripildytų buitinių dujų balionų kiekio teisinės metrologijos reikalavimų atitikties kontrolę, nustatyta, kad iš jų 38 vnt. (21 kg) ir 3 vnt. (11 kg) balionų dujų masės nuokrypis viršijo leidžiamą neigiamą masės nuokrypį. Faktinis didžiausias neigiamas pripildyto buitinio dujų baliono (21 kg) nuokrypis – 3940 g (leistinas – 210 g), (11 kg) – 330 g (leistinas – 150 g). Balionų pildymo įmonei duotas nurodymas nedelsiant pašalinti nustatytus ir akte užfiksuotus pažeidimus. Sugriežtinti pripildytų parduodamų dujų balionų kiekio kontrolę.

Nustačius prekių kiekio pažeidimus prekyboje, buvo patikrintas ir balionų fasuotojas, kuris tiesiogiai atsako už jų rinkai tiekiamų fasuotų prekių atitiktį kiekio reikalavimams Atsakingam bendrovės asmeniui skirta bauda.

Už teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimus 6-iems atsakingiems asmenims surašyti administracinio nusižengimo protokolai, skirta 230 eurų baudų.

Nedidelį skirtų sankcijų skaičių už nustatytus pažeidimus lėmė ir tai, kad už teisingą fasuoto produkto kiekį fasuotėje yra atsakingi šių prekių gamintojai ar importuotojai, kuriems ir taikomos baudos, o pardavėjams nurodama išimti kiekio reikalavimų neatitinkančias prekes iš prekybos, jų nepardavinėti ar grąžinti gamintojams ir tik šių nurodymų nevykdantys pardavėjai yra baudžiami. Prekių kiekio pažeidimus daugeliu atvejų lėmė ūkio subjektų fasavimo proceso tinkamos kontrolės stoka.

Pažeidimus MP naudojimo srityje lėmė ūkio subjektų metrologijos srities teisės aktuose nustatytų reikalavimų nesilaikymas, atsakingi asmenys pamiršta pateikti MP periodinei patikrai, MP naudojamos nesilaikant gamintojo parengtų techninių MP aprašų ir kt.

Vadovaujantis priežiūros naštos mažinimo ūkio subjektams principais, visų pirma buvo siekiama, kad ūkio subjektų veikla atitiktų teisės aktų reikalavimus, o ne juos bausti ar taikyti jiems sankcijas.

Ekonominės sankcijos ūkio subjektams, vykdantiems veiklą pirmus metus, nebuvo taikomos, nes LMI yra pritarusi Deklaracijai dėl pirmųjų verslo metų. LMI Šiaulių apskrities skyriaus inspektoriai, įgyvendindami Deklaracijos nuostatas, įteikė Deklaraciją pirmus metus veikiantiems ir pirmą kartą tikrinamiems ūkio subjektams, juos konsultavo ir informavo, kur jie gali kreiptis jiems rūpimais metrologinių reikalavimų klausimais.

LMI Šiaulių apskrities skyrius nuolat konsultuoja ūkio subjektus, ypač didelis dėmesys skiriamas veiklą pradedantiems ūkio subjektams. Ūkio subjektai supažindinami su keliamais reikalavimais teisinio metrologinio reglamentavimo sričiai priskirtoms matavimo priemonėms, Fasuotų prekių ir matavimo indų techniniu reglamentu, kontroliniais klausimynais.

Ūkio subjektai nuolat individualiai konsultuojami. Konsultuota 12 ūkio subjektų, iš jų 3 veiklą pradedantys. Surengtas seminaras su Šiaulių apskrities viešojo maitinimo paslaugas teikiančių įmonių vadovais bei atsakingais darbuotojais.

Lietuvos metrologijos inspekcijos strateginis tikslas – užtikrinti, kad teisinio metrologinio reglamentavimo objektams priskirtos matavimo priemonės ir jų būklė bei gaminamos ir rinkai tiekiamos fasuotos prekės atitiktų teisinės metrologijos reikalavimus.

Lietuvos metrologijos inspekcijos misija – apsaugoti vartotojus ir valstybės interesus nuo neteisingų matavimų padarinių, apsaugoti šalies rinką nuo reikalavimų neatitinkančių matavimo priemonių ir fasuotų prekių.

Lietuvos metrologijos inspekcijos tinklalapyje www.metrinsp.lrv.lt skelbiama informacija apie planuojamus konsultavimo renginius, seminarus.

Visi, turinys klausimų, susijusių su teisine metrologija, gali gauti informaciją telefonu 8 706 68013 arba kreiptis tiesiogiai į LMI Šiaulių apskrities skyrių, Šiauliai, Dvaro g. 50,mob. 8 687 19856.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite