Angle down Atgal

Teis­mas panaikino Aly­taus savivaldybės sprendimą dėl ap­skri­ties li­go­ni­nės remonto

Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas ga­li ne­pra­si­dė­ti il­gai, rašo portalas alytausnaujienos.lt. 

Kau­no apy­gar­dos teis­mas šią savaitę pa­nai­kino Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos lie­pos pa­bai­go­je pri­im­tą spren­di­mą šio sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bų vie­šo­jo pir­ki­mo lai­mė­to­ju pri­pa­žin­ti Vil­niaus ben­dro­vę „In­fes“, žadėjusi Chi­rur­gi­jos sky­rių ka­pi­ta­liai su­re­mon­tuo­ti be­veik už 2,4 mln. eu­rų.

Teis­mas taip nu­spren­dė, iš­nag­ri­nė­jęs šia­me pir­ki­me irgi da­ly­va­vu­sios Aly­taus ben­dro­vės „Va Sta­ty­ba“ ieš­ki­nį sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai. „Va Sta­ty­ba“ ne­su­ti­ko, kad, savivaldybės nuomone, dėl ne­tin­ka­mai su­da­ry­to dar­bų at­li­ki­mo gra­fi­ko buvo at­mes­tas jos pa­siū­ly­mas dėl Chi­rur­gi­jos sky­riaus re­mon­to už 1,5 mln. eu­rų.

Kaip sa­kė sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tei­sės sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas, lai­ki­nai vyk­dan­tis ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus funk­ci­jas Gied­rius Ši­mas, kol kas dar svars­to­ma ga­li­my­bė skųs­ti Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mą. Ap­skun­di­mo tei­sę tu­ri ir ci­vi­li­nė­je by­lo­je tre­čiuo­ju as­me­niu bu­vu­si ben­dro­vė „In­fes“.

BNS

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite