Angle down Atgal

Šy­lant orams, pe­lai­tiš­kius vėl ima ka­muo­ti blo­gi kva­pai

Pra­ėju­sį tre­čia­die­nį so­cia­li­nia­me tin­kle Pe­lai­čių kai­mo gy­ven­to­jai ėmė ra­šy­ti, kad gy­ve­na­mo­jo­je ap­lin­ko­je vėl jau­čia­mas blo­gas kva­pas, ku­rio kal­ti­nin­kas – UAB „Rie­ta­vo ve­te­ri­na­ri­nė sa­ni­ta­ri­ja“. Apie tai jau daug ra­šy­ta, daug kal­bė­ta… Ro­dos, si­tu­a­ci­ja tai pa­ge­rė­ja, tai pa­blo­gė­ja, ta­čiau aiš­ku vie­na – pe­lai­tiš­kiai no­ri kvė­puo­ti gry­nu oru.

Skun­do au­to­rius ra­šė, kad tris va­ka­rus iš ei­lės ne­įma­no­ma lan­gų at­si­da­ry­ti. „Ne­už­ten­ka vi­ru­sų, dar rei­kia ir nuo smar­vės ken­tė­ti“. Įra­šo au­to­rius krei­pė­si ir į Sa­vi­val­dy­bės me­rą An­ta­ną Čer­nec­kį su siū­ly­mu im­tis griež­tes­nių žings­nių dėl už blo­gą kva­pą at­sa­kin­gos įmo­nės ir re­to­riš­kai klau­sė, gal­būt leng­viau to­kiais mo­men­tais už­si­merk­ti? Su ne­ma­lo­nių kva­pų pro­ble­ma su­si­du­ria vi­si Pe­lai­čių kai­mo gy­ven­to­jai. Tai opi pro­ble­ma šiuo me­tu, nes įves­tas ka­ran­ti­nas, dėl ku­rio re­ko­men­duo­ja­ma ne­iš­ei­ti iš na­mų. Ta­čiau vie­na iš Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos re­ko­men­da­ci­jų yra pa­tal­pų vė­di­ni­mas, o kaip tai pa­da­ry­ti, jei kva­pas lau­ke rie­čia no­sį? Gy­ven­to­jai su­sku­bo ko­men­tuo­ti, kad ne­ma­lo­nus kva­pas jau­čia­mas ne tik Pe­lai­čiuo­se, bet ir Rie­ta­ve. Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos eko­lo­gė Ves­ta An­dri­jaus­kie­nė sa­kė, kad pas­ku­ti­nie­ji gy­ven­to­jų pra­ne­ši­mai bu­vo gau­ti pra­ėju­sios va­sa­ros pa­bai­go­je. Šie­met skun­dų iš gy­ven­to­jų dėl blo­gų kva­pų gy­ve­na­mo­jo­je ap­lin­ko­je dar ne­su­lauk­ta.
Apie šią si­tu­a­ci­ją pla­čiau pa­pa­sa­ko­jo Pe­lai­čių ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kė Jur­gi­ta Grik­šie­nė. „Kiek die­nų bu­vo jau­čia­mas kva­pas, ne­ga­liu at­sa­ky­ti, vis­kas pri­klau­so nuo vy­rau­jan­čios vė­jo kryp­ties ir nuo to, ku­rio­je gy­ven­vie­tės da­ly­je gy­ve­ni. Po su­si­rin­ki­mų Sa­vi­val­dy­bė­je si­tu­a­ci­ja tik­rai bu­vo pa­ge­rė­ju­si. Ko­kia ji da­bar, iš mū­sų po­zi­ci­jos dar sun­ku spręs­ti, ka­dan­gi pa­va­sa­ris dar tik įsi­bė­gė­ja. Mū­sų gy­ven­vie­tė nuo kva­pų daž­niau ken­čia šil­tuo­ju me­tų lai­ku, kai pa­si­kei­čia vy­rau­jan­čio vė­jo kryp­tis, yra že­mas oro slė­gis ir pan. Įmo­nė bu­vo ža­dė­ju­si įsi­dieg­ti ino­va­ci­jas, pa­de­dan­čias neut­ra­li­zuo­ti kva­pus, tai lau­kia­me ir ti­ki­mės tei­gia­mų re­zul­ta­tų“, – sa­kė ji.
J. Grik­šie­nė sa­kė ne­ži­nan­ti, ar kas nors iš gy­ven­to­jų krei­pė­si į ati­tin­ka­mas ins­ti­tu­ci­jas. Šiuo me­tu, kai ša­lis ir vi­sas pa­sau­lis ko­vo­ja su vi­ru­su, Na­cio­na­li­nis vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tras (ku­ris at­sa­kin­gas už kva­pų kon­tro­lę gy­ve­na­mo­jo­je ap­lin­ko­je) dir­ba iš­si­juo­sęs vyk­dy­da­mas vi­ru­so kon­tro­lę. Dau­ge­lis įstai­gų šiuo me­tu dir­ba nuo­to­li­niu bū­du, sten­gia­ma­si iš­veng­ti žmo­giš­ko kon­tak­to, tad tin­ka­mai su­re­a­guo­ti į to­kius skun­dus esą ga­na su­dė­tin­ga, o gal net ir vi­sai ne­įma­no­ma. Be­lie­ka ap­si­šar­vo­ti kan­try­be ir pa­lik­ti kva­pų pro­ble­mą ant­ra­me pla­ne, ta­čiau vi­sai ran­kų ne­nu­leis­ti.
Pri­me­na­me, kad dar pra­ėju­sių me­tų ru­de­nį vy­ko su­in­te­re­suo­tų ins­tan­ci­jų su­si­ti­ki­mas, ku­rį ini­ci­ja­vo Na­cio­na­li­nio svei­ka­tos cen­tro Tel­šių de­par­ta­men­tas. Su­si­ti­ki­me bu­vo pla­čiau ap­ta­ria­ma ši pro­ble­ma, o UAB „Rie­ta­vo ve­te­ri­na­ri­nė sa­ni­ta­ri­ja“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Eval­das Spu­dys ta­da sa­kė, kad de­da­ma daug pa­stan­gų su­val­dy­ti šią si­tu­a­ci­ją, pri­pa­ži­no, kad smar­vė iš jo at­sto­vau­ja­mos įmo­nės sklin­da. Jis mi­nė­jo, kad įmo­nė die­gia mo­der­nias tech­no­lo­gi­jas, ati­tin­kan­čias aukš­čiau­sius stan­dar­tus, nau­do­ja pro­bio­ti­kus, vyk­do įren­gi­nių prie­žiū­rą ir kt. Tuo­met bu­vo nu­tar­ta, kad dar vie­nas pa­si­ta­ri­mas šia te­ma bus ren­gia­mas ko­vo mė­ne­sį, prieš pat karš­tą­jį se­zo­ną, ta­čiau dėl Lie­tu­vo­je įves­to ka­ran­ti­no pa­na­šu, kad su­si­ti­ki­mas ku­riam lai­kui bus ati­dė­tas.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite