Angle down Atgal

Šiaulių metalinių garažų bendrijos kyla į kovą: įsakymas pašalinti garažus neteisėtas

Tai yra skaitytojo nuomonė, už kurios turinį Etaplius.lt redakcija neatsako.

Į redakciją kreipėsi Etaplius.lt skaitytojas, kuris norėtų pasidalinti savo įžvalgomis apie Šiaulių miesto savivaldybės ir Nacionalinės žemės tarnybos Šiaulių skyriaus (toliau – NŽT) 2020 metų spalio mėnesį „aktyvuotos“ kampanijos dėl metalinių garažų galimo (ne)pašalinimo iš metalinių garažų eksploatavimo bendrijų teritorijų.

Pasak skaitytojo, jis yra 5-osios metalinių garažų eksploatavimobendrijos, esančios Radviliškio g. 84, narys. Ir nors Savivaldybė ir NŽT kol kas vykdo masyvias atakas tik prieš 1, 3 ir 4 bendrijas, tačiau skaitytojas jau yra gavęs NŽT 2020-10-23 laišką, kad bus reikalaujama iki 2021-12-31 nukelti visus metalinius garažus miesto teritorijoje.

Šiauliai pasekė Vilniaus pavyzdžiu?

Šiaulietis pastebi, kad apie galimą garažų nusavinimą, jis sužinojo prieš daugiau nei dešimtmetį. Dar 2009-12-20 „Šiaulių naujienos“ rašė: „Savivaldybė užsimojo nusavinti mieste stovinčius metalinius garažus; pirmiausia – Gegužių gatvės bendriją, o netrukus – Žemaitės ir Dubijos gatvių kampe; savivaldybė su bendrija nutraukė žemės nuomos sutartį; iki šiol bendrija mokėjo žemės nuomos mokestį, tačiau sutarties nuspręsta nebepratęsti; garažai nėra pastatyti ant plyno lauko; bendrijos už savo lėšas suvežė žvyrą, skaldą, įrengė pravažiavimus, pasistatė tvoras, – visa tai yra jų turtas; o žemę grąžinti su svetimu turtu įstatymai neleidžia“.

2014-02-20 Mero potvarkiu buvo sudaryta Darbo grupė metalinių garažų eksploatavimo problemoms spręsti, kuriai pavesta parengti pasiūlymus dėl jų perspektyvos Šiaulių mieste. Tačiau 2016-02-19 jau kito mero potvarkiu 2014-02-20 potvarkis neteko galios, taip ir nepaskelbus Darbo grupės pasiūlymų.

Kodėl gi dabar ši problema aktualizuojama? Gal pasekta Vilniaus pavyzdžiu?

Sklypai buvo skirti neterminuotam naudojimui

Savivaldybė teigia, kad pagal Žemės reformos įstatymą valstybinės žemės sklypų naudotojai, kuriems žemę administruojančių institucijų sprendimais leista žeme naudotis žemės reformos metu, moka žemės nuomos mokestį, o žemės reforma jau yra pasibaigusi 2019 metais. Suprask – žemės nuomos mokestis nebebus imamas, o žemę reikės atlaisvinti.

Tačiau pasakoma ne visa tiesa. Pavyzdžiui, 5-asis garažų statybos kooperatyvas įsteigtas dar praeito amžiaus 8-ajame dešimtmetyje, jau 1981 m. spalio mėn. jam buvo skirtas pirmasis žemės sklypas vadovaujantis 1972-06-02 tuometės Ministrų tarybos 1972-06-02 nutarimu „Dėl individualinių automobilių garažų statybos ir mokamų stovėjimo aikštelių įrengimo sutvarkymo“.

1986-07-15 Ministrų tarybos nutarimu nustatyta, kad Kooperatyvas turi teisę gauti neterminuotam naudojimui sklypą garažų statybai. 1991-03-01 Vyriausybė nutarimu patvirtinta, kad Kooperatyvas turi teisę gauti neterminuotam naudojimui sklypą garažų statybai ir eksploatavimui. Ši nuostata iš esmės pakartota 1993-07-21 Vyriausybės nutarimu: Valstybinės žemės sklypai išnuomojami asmenims – sklypai, esantys prie laikinųjų statinių (terminuotam jų nuomos laikui); asmenys, naudojantys jiems suteiktus valstybinės žemės sklypus, laikomi naudojamų sklypų nuomininkais; žemės sklypo nuomos sutartis sudaroma tarp miesto valdybos ir sklypo naudotojo.

1994-07-26 Vyriausybės nutarimu nustatyta, kad Bendrija gali pradėti garažų statybą tik tada, jai išnuomojamas žemės sklypas; Bendrija turi teisę įsigyti žemės sklypą Vyriausybės 1993-07-21 nutarime nustatyta tvarka.

1994-08-22 Vyriausybės nutarimu nustatyta, kad suformuotų naujų sklypų žemės naudojimo paskirtis nustatoma Vyriausybės arba miesto valdybos sprendimu dėl valstybinės žemės sklypo suteikimo naudotis nesudarant valstybinės žemės nuomos sutarties.

1997-05-06 savivaldybės mero potvarkiu Nr. 61, vadovaujantis 1994-07-26 nutarimu perregistruoti 7 ir 5-osios metalinių garažų eksploatavimo bendrijų įstatai. Garažų eksploatavimo bendrijų veikos pobūdis yra toks, kad ji negali egzistuoti, jei neturi teisėtai naudojamos žemės. Todėl savivaldybės meras perregistruodamas metalinių garažų eksploatavimo bendrijų įstatus tikrino, ar bendrijos turi tokią teisę. Faktas, kad mero potvarkiu perregistruoti 5-osios metalinių garažų eksploatavimo bendrijos įstatai patvirtina, kad ji turi teisę naudoti valstybinę žemę jos narių garažams stovėti. Taigi, Vyriausybės nustatyta tvarka jos užimamas žemės sklypas yra teisėtai suteiktas neterminuotai naudotis nesudarant valstybinės žemės nuomos sutarties, ir šis sprendimas tebegalioja.

Valstybinė žemė neužimta savavališkai

2003-02-06 savivaldybės tarybos sprendimu buvo nustatyta, kad valstybinės žemės naudotojams, nesudariusiems nuomos sutarčių, siunčiami pranešimai su apskaičiuotu mokesčiu ir nurodymu jį sumokėti bei sudaryti nuomos sutartis, o 2018-11-08 sprendimu nustatyta, kad prievolė mokėti nuomos mokestį atsiranda įgijus garažų paskirties pastatus, stovinčius ant valstybinės žemės, kurios nuomos klausimas neišspręstas; kai valstybinės žemės sklypai suteikti teisės aktų nustatyta tvarka arba žemę administruojančių institucijų sprendimais mokėtojo deklaracijas teikia naudojantys (t. y. nesudarę valstybinės žemės nuomos sutarčių) valstybinę žemę.

NŽT nurodo, kad pagal Naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisykles (Taisyklės) asmenys gali įsigyti (išsinuomoti) žemės sklypus prie garažų statybos ir eksploatavimo bendrijų garažų, išskyrus žemės sklypus prie metalinių garažų. Tačiau šios Taisyklės įsigaliojo 2004-11-28 ir taikytinos tik bendrijoms pradėjusioms veiklą po 2004-11-28 ir netaikytinos bendrijoms, teisėtai naudojančioms valstybinę žemę pagal pirmiau minėtus Vyriausybės nutarimus ir Savivaldybės tarybos sprendimus. (Pagal Civilinio kodekso 1.7 straipsnį civiliniai įstatymai ir kiti civilinius santykius reglamentuojantys teisės aktai negalioja atgaline tvarka).

Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, kad valstybės turtu negali būti disponuojama taip, kad jis tenkintų tik kurios nors vienos socialinės grupės ar atskirų asmenų interesus arba poreikius (Konstitucinio Teismo 2016-10-05 nutarimas). Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių nuostatos neleidžianti asmenims įsigyti ar išsinuomoti naudojamus metalinių garažų žemės sklypus, tačiau tai leidžianti mūrinių garažų savininkams pažeidžia šį konstitucinį principą.

Dėl šios problemos formuojasi ir teismų praktika. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2019-04 15 nutartyje pagal  9-osios metalinių garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos kasacinį skundą pažymėjo, kad metaliniai garažai yra laikini statiniai, kurie neregistruojami NTR, tačiau, nepaisant to, jie yra statiniai, todėl jiems išdėstyti reikalingas atitinkamas žemės sklypas; metaliniai garažai buvo pastatyti apie 1984 m., to meto Vilniaus miesto Vyriausiosios architektūros ir planavimo valdybos sutikimu juos leista pastatyti laikinai (3 metams), o vėliau (1995 m.) buvo įkurta ir registruota garažų bendrija; valstybinės žemės sklypas, reikalingas metalinių garažų savininkams, nebuvo savavališkai užimtas ir (ar) naudojamas.

Pasiteisinimas kelia abejonių

Pažymėtina taip pat, kad pagal Viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnį privalomus reikalavimus asmenims nustato tik teisės aktų pagrindu priimti administraciniai sprendimai (savivaldybės atveju – Tarybos sprendimai arba direktoriaus įsakymai, NŽT - įsakymai). Administraciniame sprendime turi būti nurodyta: atliekamas tvarkomasis veiksmas arba asmenims nustatytos teisės ir (ar) pareigos; sprendimo teisinis ir faktinis pagrindas ar kitos administraciniam sprendimui įtakos turėjusios aplinkybės; sprendimo motyvai; apskundimo tvarka. Savivaldybės administracijos direktoriaus pasisakymai per televiziją, spaudos konferencijos, pranešimai interneto svetainėje – tai ne administraciniai sprendimai, taigi, neprivalomi, o Tarybos sprendimų arba direktoriaus, NŽT įsakymų (kuriuos būtų galima skųsti) tuo klausimu nėra.

Be to, valstybinės žemės naudojimo kontrolė – NŽT, o ne savivaldybės kompetencija. Minėtina ir tai, kad mieste valstybinė žemė neperduota (išskyrus 2 sklypus: Energetikų g. 13 – senelių globos namams ir Pavasario g. 34 – motokroso trasai) disponuoti patikėjimo teise. Todėl abejotina savivaldybės prisiimta kompetencija „tvarkant“ bendrijų užimamą valstybinę žemę.

Terminų painiava

Kurioziška, bet institucijos susipainiojo vertinime, kas yra metalinis garažas – statinys (laikinas) ar kilnojamas daiktas. Savivaldybės vertinimu metalinis garažas yra kilnojamas daiktas ir Statybos įstatymas jam netaikomas.

Pagal Žemės įstatymo 9 straipsnį žemės sklypai laikiniems statiniams eksploatuoti išnuomojami (aukciono būdu) Statybos įstatymo nustatytam tokių statinių naudojimo terminui. Valstybinė žemė išnuomojama be aukciono, jeigu ji užstatyta asmenims priklausančiais statiniais (išskyrus laikinuosius statinius).

Gi Taisyklėse formuluojama gana painiai: Asmenys (2.2) gali įsigyti žemės sklypus prie garažų statybos ir eksploatavimo bendrijų garažų (išskyrus žemės sklypus prie metalinių garažų); žemės sklypai prie (galimai turima galvoje mūrinių) garažų statybos ir eksploatavimo bendrijų garažų parduodami bendrosios dalinės nuosavybės teise garažų savininkams; išnuomojami Taisyklių 2.2 punkte nurodyti naudojami žemės sklypai, užstatyti statiniais, išskyrus žemės sklypus, kuriuose pastatyti tik laikinieji statiniai.

Taigi, pagal Žemės įstatymą metalinių garažų (jei jie laikini statiniai) užimamą žemę garažų savininkams išnuomoti negalima, o pagal Taisykles – negalima bet kuriuo atveju – nepriklausomai nuo to, ar jie laikomi laikinais statiniai ar kilnojamais daiktais. Beje, įdomu, kad pagal tokią Taisyklių formuluotę jei garažas ne metalinis, o tarkime medinis (skaitytojo garažas – medžio konstrukcijų apkaltas skarda) ar plastikinis, tai šis draudimas negalioja?...

Tai ne teorinė (formali) problema. Dėl tokio „reglamentavimo“ neaišku, – metalinis garažas - laikinas statinys (Statybos įstatymu nustatytu naudojimo terminu) ar kilnojamas daiktas, kuris nėra statinys, kas reikštų, kad netaikomos ir Žemės įstatymo 9 straipsnio draudimas išnuomoti žemę (tačiau pagal Taisykles – taikomas, bet Taisyklės - žemesnio lygmens teisės aktas). Tada kokios (kokių) teisės aktų nuostatos metaliniam garažui (kilnojamam daiktui) taikytinos ?...

Šios kampanijos „aktyvavimas“ pasižymi ir tuo, kad Taryba 2020-11-05 sprendimu patvirtino Laisvų nesuplanuotų teritorijų rezervavimo koncepcijos planą, o 2020-11-17 pranešime (kuris beje jau yra dingęs iš Savivaldybės svetainės) nurodoma, kad mieste dar liko apie 600 ha laisvos žemės plotų, kai 8 bendrijų metaliniai garažai užima 13,5 ha. Tai kodėl būtinai reikia bendrijas stumti į nebūtį, jei laisvos žemės plotų – 600 ha?

Bendrijų neliks?

Klausimas savivaldybei: ar ji įvertina, kad iš bendrijos atėmus teisę naudotis valstybinės žemės sklypu bendrijos narių garažams, bendrija bus priversta likviduotis. Tokiu atveju neteks darbo: pirmininkai, sargai, prižiūrėtojai; 2780 automobilių savininkai bus priversti juos laikyti kiemuose, gatvėse, kai ir taip tų vietų trūksta.

Bet pasak „Šiaulių krašto“ (2020-10-11) direktorius žada: „Savivaldybė sėkmingai tvarkosi su bešeimininkiais automobiliais, ilgai stovinčiais kiemuose ir gatvėse ... netoleruosime, kad tie automobiliai atsistotų miesto pakelėse, ribotų važiavimą; Administracijos direktorius akcentuoja, kad Savivaldybė pastatė dvi 200 automobilių stovėjimo aikšteles, šis procesas vyksta toliau, Aušros alėjoje naują aikštelę įrengė. Klausimas: o Gegužių g. prieigose ar numatoma įrengti aikštelę, kurioje automobilus galėtų statyti 850 iš 3-osios, 240 iš 6-osios ir 1000 iš 7-osios bendrijų teritorijų išstumti jų savininkai?; Bendrija reikalaus iš savivaldybės atlyginti sklypo būklės pagerinimo išlaidas (kai kurie sklypai įrengti buvusioje pelkėtoje vietovėje); Bendrijos nariai tikėtinai reikalaus turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (CK 6.271 straipsnis).

Skaitytojas kreipėsi į įvairias institucijas

Visą šią problematiką skaitytojas raštu yra išdėstęs institucijoms: Žemės ūkio, Aplinkos ministerijoms, Nacionalinei žemės tarnybai, Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse įstaigai, Savivaldybei. Kol kas skaitytojas yra sulaukęs NŽT 2020-11-24 rašto, kuriame nurodoma: „metalinį garažą laikote valstybinės žemės sklype, maloniai prašome nusikelti šį metalinį garažą nuo valstybinės žemės, susirasti kitą vietą jo laikymui“.

Žemės ūkio ministerija 2020-12-07 rašte maloniai paaiškino, kad „teisės aktuose ministerija nėra įvardyta kaip viešojo administravimo subjektas, atlikti funkcijas ir (arba) priimti sprendimus priskirtus kitiems viešojo administravimo subjektams, šiuo atveju – Šiaulių miesto savivaldybės administracijai ir NŽT; ministerija nėra tas subjektas, kuris tarpininkauja sprendžiant iškilusius ginčus valstybinės žemės administravimo procese, ir ji nėra išankstinio ginčų nagrinėjimo institucija; ministerija ar jos valdymo srities įstaigos nėra įgaliotos prižiūrėti savivaldybių veiklos; galite kreiptis į Seimo kontrolierių (dėl pareigūnų piktnaudžiavimo ar biurokratizmo) arba skųsti Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka“.

Ministerijos 2020-12-21 rašte nurodoma, kad Savivaldybės kompetencija ir teisė – reikalauti nugriauti pastatytą statinį, kai baigiasi laikinojo statinio naudojimo terminas; metalinių garažų, kaip daiktų, teisinis statusas yra laikini statiniai; Teisės aktuose yra nustatyta laikinų statinių naudojimo tvarka, netikslinga keisti esamą teisinį reguliavimą.

O Savivaldybės 2020-12-08 pranešime grasinama: “nėra kolektyvinės atsakomybės, kiekvienas garažo savininkas pats asmeniškai atsako už užimamą žemę; jei nusprendžia nieko nedaryti, pradeda veikti administracinės atsakomybės taikymas; už reikalavimo nevykdymą atsakys ne bendrija ir jos pirmininkas, o kiekvienas bendrijos narys; gali kainuoti didžiules baudas, nes termino pratęsimo nebus; net ir po nubaudimo prievolė atlaisvinti valstybinę žemę niekur nedings.”

Šiame pranešime taip pat teigiama: “metalinių garažų bendrijos – uždelsto veikimo ekologinė bomba; spalio–lapkričio mėnesiais išvežta 120 tonų mišriųjų atliekų, 45 tonos padangų, pusė tonos pavojingųjų atliekų; Savivaldybė padarė didelę paslaugą žmonėms, pasirūpindama tų atliekų sutvarkymu“. Jei jau taip, - tai pastatykite pavojingų atliekų konteinerius, didinkite rinkliavą, taikykite mokesčius už aplinkos teršimą, baudas už „ekologinnių bombų kūrimą“, didinkite žemės nuomos mokestį. Ar bandėte šias priemones? ...

Taigi, kokios pozicijos laikysis bendrijų pirmininkai ir nariai – lauks „ešafoto“, ar išnaudos teisines galimybes apginti savo teises, teisėtus interesus ir lūkesčius?

Skaitytojas pasirengęs pasidalinti visa savo turima informacija (pirmiausia – teisine) su bendrijų pirmininkais ir nariais bei priimti jų turimą informaciją. Kontaktai: Algirdas, tel. 458096, 861535651, drevinskas@splius.lt.

comment Skaitytojų komentarai (1)

Sponsored video

Taip pat skaitykite