Angle down Atgal

Šiaulių apskrities fasuotų prekių gamintojai nesilaiko teisinės metrologijos reikalavimų

2020 m. I ketv. Lietuvos metrologijos inspekcijos (toliau – LMI) Šiaulių apskrities skyrius, vykdydamas teisinę metrologinę priežiūrą ir su ja susijusią rinkos priežiūrą, atliko 123 patikrinimus ir nustatė 19 pažeidimų teisinės metrologijos srityje(15,5proc. nuo atliktų patikrinimų skaičiaus).

Lyginant LMI Šiaulių apskrities skyriaus 2020 m. I ketv. tikrinimų rezultatus su 2019 metų I ketv., pažeidimų skaičius sumažėjo– 1,4 proc. (naudojant matavimo priemones sumažėjo – 6,4 proc., o prekių kiekio srityje padidėjo – 15,7 proc.).Atliekant patikrinimus LMI Šiaulių apskrities skyriaus inspektoriai kontroliavo, kaip matavimo priemonių (toliau – MP) naudotojai laikosi teisinės metrologijos reikalavimų, naudodami MP: nustatant prekių (paslaugų) kiekį ir vertę tiesioginio pirkimo–pardavimo (paslaugų teikimo) sandoriuose tarp pirkėjo ir pardavėjo (kliento ir paslaugų teikėjo) ir atsiskaitant už įsigytas prekes (suteiktas paslaugas), kai nuo jų kiekio matavimo rezultatų priklauso prekių (paslaugų) kaina; aplinkosapsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos srityse. Tikrino, ar gaminamos ir rinkai tiekiamos ar parduodamos matavimo priemonės bei fasuotos prekės atitinka teisinės metrologijos reikalavimus.

Atliekant planinius patikrinimus, įmonės prieš 10 darbo dienų raštu informuojamos apie planuojamą atlikti pas juospatikrinimą. Kartu su pranešimu siunčiamas ir kontrolinis klausimynas. Apie 96 proc. patikrinimų buvo atliekami naudojant kontrolinius klausimynus. Su minėtais klausimynais galima susipažinti LMI tinklalapyje: http://metrinsp.lrv.lt/lt/ukio-subjektu-prieziura/kontroliniai-klausimynai-1.

Didžioji dalis patikrinimų buvo atliekama informuojant ūkio subjektus apie planuojamą atlikti patikrinimą. Pasinaudodami galimybe, MP naudojantys ūkio subjektai pašalino pažeidimus per įspėjamąjį 10 darbo dienų laikotarpį. 6patikrinti ūkio subjektai (4,9 proc. įspėtų apie patikrinimą) pašalino pažeidimus per įspėjamąjį laikotarpį.

Atliktas 89MP naudotojų patikrinimas, kurių metu nustatytastik 1 pažeidimas (1,1 proc. nuo atliktų patikrinimų skaičiaus). Pažeidimas nustatytas pašto paslaugas teikiančioje įmonėje.

LMI Šiaulių apskrities skyrius atliko fasuotų maisto ir ne maisto prekių kiekio kontrolę pas gamintojus, fasuotojus ir prekybos įmonėse. Atlikus29 patikrinimus, 18-koje atvejų nustatyti prekių kiekio pažeidimai. Patikrintos1572 maisto ir ne maisto produktų pakuotės, iš jų 223-jų (14,2 proc.) neigiami kiekio nuokrypiai viršijo leistinus. Kiekio pažeidimai nustatyti tikrinant sėklas,rūkytus mėsos gaminius, buitinius suskystintų dujų balionus. Taip pat patikrinti ir 3 fasuotų prekių gamintojai, kurie tiesiogiai atsako už jų rinkai tiekiamų fasuotų prekių atitiktį kiekio reikalavimams. Visi 3 gamintojai pažeidė fasuotų prekių kiekio reikalavimus.

Šiaulių aps. vykdant fasuotų maisto prekių (mėsos gaminių) kiekio atitikties kontrolę prekybos įmonėse atlikta 14 patikrinimų, nustatyta 12 pažeidimų prekybos įmonėse ir 1 gamybos įmonėje. Parduotuvėse atlikus parduodamų įvairių gamintojų rūkytų mėsos gaminių kiekio teisinės metrologijos reikalavimų atitikties kontrolę, nustatyta, kad iš pasvertų 399 fasuotų mėsos gaminių – 63 (15,8 proc.) neatitiko faktinis kiekis nurodytas ant pakuočių su leistinu nuokrypiu.

Šiaulių aps. vykdant fasuotų ne maisto prekių (sėklų) kiekio atitikties kontrolę pas gamintoją (fasuotoją) ir prekybos įmonėse atlikta 12 patikrinimų, nustatyti 2 pažeidimai. Pažeidimas nustatytas parduotuvėje, kuri prekiavo kiekio reikalavimų neatitinkančiomis sėklų pakuotėmis. Parduotuvei duotas nurodymas išimti iš prekybos kiekio reikalavimų neatitinkančias sėklų pakuotes.

Atlikus fasuotų sėklų kiekio teisinės metrologijos reikalavimų atitikties kontrolę pas fasuotoją, buvo nustatyta, kad iš pasvertų 200 vienetų pardavimui paruoštų fasuotų produktų (sėklų) – 101 pakuotės (50,5 proc.) faktinė masė viršijo leidžiamą neigiamą masės nuokrypį ir pakuočių vidutinis kiekis yra mažesnis už leidžiamą minimalų vidutinį kiekį.

Atlikus Lietuvos metrologijos inspekcijos apskričių padaliniams (skyriams) parduodamų prekybos įmonėse (parduotuvėse, prekybos centruose) Šiaulių aps. sėklų gamintojo (fasuotojo) sėklų pakuočių faktinio produkto kiekio kontrolę, nustatyta, kad iš patikrintų 479 sėklų pakuočių – 114 (23,8 proc.) sėklų pakuočių faktinė masė viršijo leidžiamą neigiamą masės nuokrypį. Tiekiamų rinkai fasuotų prekių faktinis produkto kiekis turi atitikti vardinį fasuotos prekės kiekį su techniniuose reglamentuose arba kituose metrologijos srities teisės aktuose nurodytomis leidžiamomis paklaidomis.

Šiaulių aps. vykdant fasuotų ne maisto prekių (buitinių dujų balionų) kiekio atitikties kontrolę prekybos įmonėse atlikti 3 patikrinimai, nustatyti 3 pažeidimai. Pažeidimai nustatyti prekybos įmonėse,

kurios prekiavo dujų kiekio reikalavimų neatitinkančiais buitiniais suskystintų dujų balionais, todėl joms buvo duoti nurodymai išimti iš prekybos kiekio reikalavimų neatitinkančius balionus.

Atlikus Lietuvos metrologijos inspekcijos Alytaus, Panevėžio, Šiaulių apskričių skyriams parduodamų prekybos įmonėse Šiaulių aps. pildytojo 77 vnt. buitiniųsuskystintų dujų balionų teisinės metrologijos reikalavimų atitikties kontrolę, nustatyta, kad iš jų 47 vnt. (21 kg) (61 proc,) balionų dujų masės nuokrypis viršijo leidžiamą neigiamą masės nuokrypį. Faktinis didžiausias neigiamas suskystintų dujų kiekio balione(21 kg) nuokrypis – 3376 g.

Visoms trims bendrovėms (gamintojams, fasuotojams) duoti nurodymai nedelsiant pašalinti nustatytus ir akte užfiksuotus pažeidimus bei sugriežtinti parduodamų fasuotų mėsos gaminių, sėklų pakuočiųir suskystintų dujų kiekio balionuose kontrolę. Atsakingiems bendrovių asmenimssurašyti ANP protokolai.

Nedidelį skirtų baudų skaičių už nustatytus pažeidimus lėmė ir tai, kad už teisingą fasuoto produkto kiekį pakuotėjeyra atsakingi šių prekių gamintojai ar importuotojai, kuriems ir taikomos baudos, o prekiautojams nurodama išimti kiekio reikalavimų neatitinkančias prekes iš prekybos, jų nepardavinėti ar grąžinti gamintojams ir tik šių nurodymų nevykdantys prekiautojai yra baudžiami. Prekių kiekio pažeidimus daugeliu atvejų lėmė ūkio subjektų fasavimo proceso tinkamos savikontrolės stoka.

Siekiant mažinti ūkio subjektų priežiūros naštą, LMI interneto svetainėje yra paskelbta informacija apie ūkio subjektų galimybę ir sąlygas būti įtrauktiems į ,,Baltąjį sąrašą teisinės metrologijos srityje“. Tai reiškia, kad 3 metus nebus planuojama tikrinti šių ūkio subjektų. 2020 m. I ketv. į ,,Baltąjį sąrašą teisinės metrologijos srityje“ buvo įtraukta viena Pakruojo r. esanti įmonė.

Vadovaujantis priežiūros naštos mažinimo ūkio subjektams principais, visų pirma buvo siekiama, kad ūkio subjektų veikla atitiktų teisės aktų reikalavimus, o ne juos bausti.

Baudos ūkiosubjektams, vykdantiems veiklą pirmus metus, nebuvo taikomos, nes LMI yra pritarusi Deklaracijai dėl pirmųjų verslo metų. LMI Šiaulių apskrities skyriaus inspektoriai, įgyvendindami Deklaracijos nuostatas, įteikė Deklaraciją pirmus metus veikiantiems ir pirmą kartą tikrinamiems ūkio subjektams, juos konsultavo ir informavo, kur jie gali kreiptis jiems rūpimais metrologinių reikalavimų klausimais.

LMI Šiaulių apskrities skyrius nuolat konsultuoja ūkio subjektus, ypač didelis dėmesys skiriamas veiklą pradedantiems ūkio subjektams. Ūkio subjektai supažindinami su keliamais reikalavimais teisinio metrologinio reglamentavimo sričiai priskirtoms matavimo priemonėms, Fasuotų prekių ir matavimo indų techniniu reglamentu, kontroliniais klausimynais.

2020 m.I ketv. konsultuoti7 ūkio subjektai, iš jų1 veiklą pradedantis.

Kiekvienoje apskrityje veikia LMI padaliniai. 2020 m I ketv.Lietuvos Respublikoje atlikti 869patikrinimai, 141 patikrinimo metu nustatyta teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimų (16,2 proc. atliktų patikrinimų skaičiaus).

Lietuvos metrologijos inspekcijosstrateginis tikslas – užtikrinti, kad teisinio metrologinio reglamentavimo objektams priskirtos matavimo priemonės ir jų būklė bei gaminamos ir rinkai tiekiamos fasuotos prekės atitiktų teisinės metrologijos reikalavimus.

Norime Informuoti, kad nuo 2020 m. gegužės 1 d. juridiniams ir fiziniams asmenims įsigalios griežtesnė atsakomybė, padidintos pagal ANK skiriamos baudos bei numatyta atsakomybė ne tik juridinių asmenų vadovams ar atsakingiems asmenims, bet ir patiems juridiniams asmenims. Pagal Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymą bus baudžiamas pats juridinis asmuo, o ne jo vadovas ar atsakingas asmuo, numatytos baudos, skaičiuojamos procentais nuo metinių pajamų, vadinamosios „ekonominės sankcijos“.

Lietuvos metrologijos inspekcijos tinklalapyje www.metrinsp.lrv.lt skelbiama informacija apie planuojamus konsultavimo renginius, seminarus.

Visi, turintys klausimų, susijusių su teisine metrologija, gali gauti informaciją telefonu 8 706 68013 arba kreiptis tiesiogiai į LMI Šiaulių apskrities skyrių, Šiauliai, Dvaro g. 50, mob. 8 687 19856.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite