Angle down Atgal

SĮ „Visagino energija“ komentaras dėl vykdomo projekto eigos

Darbai vykdomi pagal 2017 m. parengtą investicijų projektą „Šilumos tinklų modernizavimas Visagino mieste 2019–2020 m.“.

Projektas pradėtas vykdyti dėl šių aplinkybių:

1. Įvertinus apibendrintus 2017 m. duomenis, nustatyta, kad vidutinis planuojamų modernizuoti šilumos trasų amžius yra apie 32 metus, o patiriami nuostoliai siekia virš 27 %.

2. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių 72 ir 73 punktų reikalavimai.

Projekto tikslai: modernizuoti daugiau nei 10 km šilumos trasų, sumažinti šilumos energijos nuostolius numatytose modernizuoti šilumos trasų atkarpose nuo 27,27 % iki 7,74 %, beveik ketvirčiu milijono eurų sumažinti finansinius praradimus dėl šilumos energijos nuostolių, užtikrinti šilumos gamybos sąnaudų sumažėjimą, padidinti šilumos energijos tiekimo patikimumą 6 406 vartotojams.

2019 m. atlikus tyrimą, nustatyta, kad šilumos energijos nuostoliai 2013–2017 m. modernizuotose atkarpose sumažėjo nuo 60 % iki 80 %, kas neginčytinai įrodo šilumos tinklų modernizavimo naudą Visagino m. gyventojams.

Investiciniam projektui pritarė Visagino savivaldybės taryba (2017 spalio 30 d. sprendimas Nr. TS-195) ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (2017 m. gruodžio 7 d. nutarimas Nr. O3E-590). Pagal projektą buvo numatyta gauti finansavimą iš ES, kuris sudarytų apie 50 % projekto vertės.

Gavusi pritarimą, įmonė paskelbė tarptautinį viešąjį pirkimą. Viešojo pirkimo laimėtoju buvo pripažinta tiekėjų grupė, kuriai atstovauja UAB „INFES“, (toliau – rangovas) pasiūliusi mažiausią kainą – 4 mln. 550 tūkst. eurų. Rangovas, atlikęs projektavimo darbus, kreipėsi į Visagino savivaldybės administraciją dėl techninio darbo projekto (toliau – TDP) suderinimo ir statybos leidimo išdavimo. 2019 m. kovo 26 d. įvyko viešas susitikimas su Visagino savivaldybės gyventojais dėl numatomo šilumos tinklų rekonstravimo projekto, kurio metu priekaištų gauta nebuvo. Atlikus visas teisės aktais numatytas derinimo procedūras, 2019 m. balandžio 17 d. rangovas gavo iš Visagino savivaldybės administracijos statybos leidimą. Atkreiptinas dėmesys, kad suderintame ir ekspertų įvertintame TDP numatytas ir aiškiai nurodytas ant esamos, rekonstruoti numatytos šilumos tiekimo tinklų trasos, kurioje numatyta pakeisti senus vamzdynus naujais, augančių medžių ir krūmų iškirtimas.

LR teisės aktais medžiai ir krūmai draudžiami virš šilumos tinklų trasų, taip pat jų apsauginėje zonoje.

•Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-05-30 nutarimo Nr. 521 redakcija patvirtintų Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems 3.3.1 ir 3.3.3 p.

•Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XLVIII skyriaus „Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos“ 193.5 p. imperatyviai nustatyta, kad šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonoje (žemės juostoje, kurios plotis po 5 metrus nuo kanalo (vamzdyno) kraštų ar kameros išorinės sienos) draudžiama sodinti medžius ir krūmus taip, kad medžio kamienas arba krūmas atsidurtų arčiau kaip 2 metrai nuo tinklų kanalo (vamzdyno) krašto).

TDP derinimo metu Rangovas siūlė Visagino savivaldybės administracijai atsodinti visus nupjautus medžius, tačiau Visagino savivaldybės administracija priėmė kitokį sprendimą, pagal kurį Rangovas buvo įpareigotas finansiškai kompensuoti medžių iškirtimą. Iki 2019 m. birželio 17 d. už kertamus medžius Visagino savivaldybės administracijai jau sumokėta 20 000 eurų ir tai nėra galutinė suma. Patikiname Jus, kad medžiai, kurie nepatenka į apsaugos zoną arba kitaip netrukdo vykdomiems darbams, nebus kertami.

Šiuo metu SĮ „Visagino energija“ kontroliuoja Rangovo atliekamus darbus ir vertina juos atsižvelgdama į sutarties sąlygas ir pasirašytą darbų atlikimo grafiką. 2019 metais numatyta pakeisti 5,645 km šilumos tinklų (10 ruožų iš 17). Montavimo darbus planuojama užbaigti iki 2019 m. rugsėjo 30 d.

Informacija apie karšto vandens tiekimo nutraukimą atskirais adresais bus teikiama interneto svetainėse www.visaginoenergija.lt ir www.visaginas.lt. Dėl papildomos informacijos galima kreiptis tel. + 370 386 25920 arba el. paštu info@visaginoenergija.lt.

DARBŲ GRAFIKAS:

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite