Angle down Atgal

Savivaldybės Taryboje

STRATEGINIAM PLANAVIMUI

Šios kadencijos savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui sudaryta nauja rajono savivaldybės strateginio planavimo komisija, kurios sudėtyje – rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Janina Augustinavičienė, savivaldybės tarybos nariai Eugenijus Cikanavičius, Kęstutis Jakelis, Algimantas Janavičius, Marijonas Mitkus, Algimantas Radvila, Romualdas Urmilevičius bei mero pavaduotojas Darius Vilimas mero patarėjas Česlovas Neviera, savivaldybės tarybos sekretorius Stasys Urbonavičius, Savivaldybės administracijos direktorius Mindaugas Nasevičius, Finansų skyriaus vedėja Audronė Litvinskaitė, Turto valdymo skyriaus vedėja Ligita Pūrienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Ramutė Taparauskienė. Komisijos pirmininkas – savivaldybės meras Vytenis Tomkus.
ĮGALIOJIMAI

Savivaldybės administracijos direktorius Mindaugas Nasevičius įgaliotas atstovauti Kaišiadorių rajono savivaldybei daugiabučių namų butų ir kitų patalpų, kurios nuosavybės teise priklauso rajono savivaldybei, savininkų susirinkimuose ir balsuoti. Jo nesant įgaliojimus perima administracijos direktoriaus pavaduotojas Voldemaras Maziliauskas. Meras Vytenis Tomkus, o jo nesant mero pavaduotojas Darius Vilimas, įgalioti atstovauti savivaldybei asociacijos Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės visuotiniuose narių susirinkimuose ir balsuoti visais darbotvarkių klausimais.
PRIŽIŪRĖS

Patvirtinta Savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo priežiūros komisija, kuriai vadovauti paskirtas mero pavaduotojas Darius Vilimas. Priežiūros komisijos nariais paskirti: savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausiosios specialistės Edita Leonavičienė ir Nijolė Stanelienė, savivaldybės tarybos narys Algimantas Janavičius bei daugiabučio gyvenamojo namo Gedimino g. 121 butų savininkų įgaliotas atstovas Simonas Povilas Malinauskas.
BENDRUOMENIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBA

Sudaryta savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba. Joje dirba kaimo bendruomenės „Rusių pakrantė“ pirmininkė Nemira Abloževičienė, rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Janina Augustinavičienė, Kaišiadorių miesto centro bendruomenės narė Rita Narkevičiūtė, Kaišiadorių miesto seniūnė Giedrė Pavasarytė, Anglininkų kaimo bendruomenės pirmininkas Linas Babenskas, rajono savivaldybės mero pavaduotojas Darius Vilimas bei savivaldybės tarybos nariai Vaida Babeckienė ir Eugenijus Cikanavičius.
KONTROLIUOS

Patvirtinta rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programa. Programoje numatyta svarstyti Kontrolės ir audito tarnybos audito ataskaitas; išklausyti įstaigų, įmonių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, vadovus dėl audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų; išklausyti savivaldybės administracijos direktorių, jo pavaduotoją, skyrių vadovus dėl auditų metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų įvertinimo ir pašalinimo ir pan.
REGLAMENTO PAKEITIMAI

Pakeisti kai kurie rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento punktai. Pasikeitusiame 79 punkte nuo šiol rašoma: „Savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklos ataskaitas įmonių vadovai Tarybai teikia kasmet iki birželio 1 d., Savivaldybės biudžetinių įstaigų veiklos ataskaitas įstaigų vadovai už dvejus metus Tarybai teikia kiekvienais poriniais metais iki birželio 1 d., viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra Savivaldybė) veiklos ataskaitas įstaigų vadovai už dvejus metus Tarybai teikia kiekvienais neporiniais metais iki birželio 1 d.

Sprendimų projektus dėl įstaigų ir įmonių veiklos ataskaitų Tarybai teikia Savivaldybės administracijos direktorius. Ataskaitoje turi būti apžvelgta įmonės, įstaigos ataskaitinio laikotarpio ekonominė, finansinė ir socialinė situacija, išanalizuota, kaip vykdomi veiklos planai ir programos, kaip įgyvendinami įmonės, įstaigos veiklą reglamentuojantys Tarybos sprendimai, aptartos veiklos problemos ir pasiūlyta, kaip jas išspręsti.“ Taip pat pakito ir 83 punktas: „Tarybos nariams su jų, kaip tarybos narių, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto paslaugoms, biuro patalpų nuomos išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar neapmoka tiesiogiai savivaldybės administracija, kas mėnesį skiriamos ne didesnės kaip 150 Eur dydžio išmokos.

Tarybos nario veiklos išlaidoms priskiriama telefono įsigijimo, telefoninių pokalbių, interneto, pašto paslaugų apmokėjimo, interneto ryšiui reikalingų kompiuterių įsigijimo išlaidos, Tarybos nario veiklai naudojamos transporto priemonės degalų, biuro patalpų nuomos, viešojo transporto bilietų, kanceliarinių prekių įsigijimo išlaidos. Sudaręs biuro patalpų nuomos sutartį ir teisės aktų nustatyta tvarka ją užregistravęs, tarybos narys jos kopiją pateikia savivaldybės administracijos Buhalterijos skyriui.

Tarybos narys negali sudaryti biuro patalpų nuomos sutarties su jam artimais asmenimis, nurodytais Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme, ir su juridiniais asmenimis, kurių dalyvis yra tarybos narys arba jam artimas asmuo, arba kurių vadovai ar valdymo organo nariai yra Tarybos nariui artimi asmenys. Tarybos narys parengia kiekvieno mėnesio išlaidų ataskaitą (priedas) ir iki kito mėnesio 15 dienos pateikia savivaldybės administracijos Buhalterijos skyriui. Prie ataskaitos pridedami išlaidas patvirtinantys dokumentai.

Išmokos mokamos tik tiems tarybos nariams, kurie nustatyta tvarka pagrindė išlaidas. Ar išmokos naudojamos pagal paskirtį, kontroliuoja Etikos komisija.“
PAPILDĖ

Papildytas rajono savivaldybės, išskyrus Kaišiadorių miesto seniūniją, viešųjų vietų, kuriose leidžiama prekiauti ar teikti paslaugas, sąrašas – į jį įrašyta Nepriklausomybės aikštė, kurioje galima prekiauti renginių metu.

„Atspindžių“ inf.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite