Angle down Atgal

Šaukiamas Savivaldybės tarybos posėdis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 8 dalimi ir Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-77 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 16 punktu,

š a u k i u 2019 m. rugsėjo 26 d. 9 val. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdį Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro Vitražų salėje svarstyti šių klausimų:

1. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

2. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. TS-266 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų mokyklinių autobusų ir kitų transporto priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

3. Dėl Kupiškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų pagal ugdymo programas patvirtinimo.

4. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-39 „Dėl mokinių ir klasių skaičiaus kiekviename klasės sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Kupiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, jų skyriuose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose 2019–2020 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo.

5. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-185 „Dėl Įmokos už vaikų išlaikymo paslaugą Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

6. Dėl Laimos Skėrienės papildomo darbo.

7. Dėl darbo grupės kultūros projektams svarstyti sudarymo.

8. Dėl pritarimo projekto „Kupiškio rajono Kreipšių kaimo Vėželių gatvės (6v14) ir Skapiškio miestelio Trumposios gatvės (6v30) kapitalinis remontas“ įgyvendinimui.

9. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės plėtros strateginio planavimo rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo.

10. Dėl kieto kuro (malkų) kainos nustatymo.

11. Dėl Vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ir periodinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

12. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. TS-236 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

13. Dėl inžinerinės infrastruktūros vystymo plano vėjo jėgainių parko statybai rengimo ir planavimo tikslų.

14. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-293 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto, perduodamo savivaldybės įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo.

15. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto, perduodamo savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

16. Dėl nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo.

17. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. TS-195 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo ir Kupiškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo.

18. Dėl Savivaldybės būsto nuomos.

19. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-349 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

20. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.

21. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos.

22. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-226 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. TS-90 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo.

23. Dėl Kupiškio socialinių paslaugų centro darbuotojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo.

24. Dėl leidimo įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį.

25. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-21 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

Šis potvarkis per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės mero pavaduotojas

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite