Angle down Atgal

Salone „Ma­re­ma“ – nuo­lai­dos iki 70 pro­c.

Liū­de­sį dėl pa­si­bai­gu­sios va­sa­ros kaipmat iš­blaš­kys sti­lin­gi ir šil­ti pir­ki­niai. Odos ir kai­lių sa­lo­ne „Ma­re­ma“ iki rug­sė­jo 15 d. tai­ko­mos ypa­tin­gos nuo­lai­dos vy­riš­koms, mo­te­riš­koms ir vai­kiš­koms na­tū­ra­lios odos striu­kėms, kai­li­niams bei ak­se­sua­rams. Apie tai pa­sa­ko­ja „Ma­re­ma“ mar­ke­tin­go va­do­vė Re­na­ta Stan­ku­vie­nė:

– Iki rug­sė­jo 15 d. nau­jau­sios ko­lek­ci­jos ga­mi­nius – vy­riš­kas, mo­te­riš­kas ir vai­kiš­kas odi­nes striu­kes, kai­li­nius, mū­sų sa­lo­ne įsi­gy­si­te 20 pro­c. pigiau. Praė­ju­sios ko­lek­ci­jos mo­de­liams tai­ko­me 50 pro­c., vai­kiš­kiems kai­li­nu­kams – iki 70 pro­c. nuo­lai­das. Žie­miš­kų ak­se­sua­rų – kai­li­nių ke­pu­rių, pirš­ti­nių, kai­nos taip pat ne­si­kan­džio­ja. Šiems ak­se­sua­rams tai­ko­ma 50 pro­c. nuo­lai­da.

Klien­tus džiu­gi­na­me ne tik pa­trauk­lio­mis nuo­lai­do­mis, bet ir ko­ky­be. Na­tū­ra­lios odos dra­bu­žius, be­bro, au­di­nės ir avi­kai­lio kai­li­nius siu­va­me jau 25-erius me­tus, to­dėl trokš­ta­mą rū­bą įsi­gy­si­te iš pa­ti­ki­mų ir pro­fe­sio­na­lių ran­kų.
Jei­gu sa­lo­ne ne­ra­si­te tin­ka­mo dy­džio ar­ba mo­de­lio, priim­si­me in­di­vi­dua­lius už­sa­ky­mus. No­ri­mus rū­bus ga­li­me pa­ga­min­ti ne tik iš sa­vo, bet ir iš klien­tų tu­ri­mos ža­lia­vos.

Vi­siems sa­vo ga­mi­niams su­tei­kia­me ga­ran­ti­nį ir po­ga­ran­ti­nį ap­tar­na­vi­mą, įsi­pa­rei­go­ja­me juos pri­žiū­rė­ti. Jei­gu, pa­vyz­džiui, iš­trūk­tų kai­li­nių kil­pu­tė, ją vi­sa­da ne­mo­ka­mai su­tvar­ky­si­me. Lau­kia­me jū­sų!

„Ma­re­ma“
PC „Til­žė“, Til­žės g. 225,
Tel.: 8 618 39 626,
8 610 16 755.
www.marema.lt

Reklama

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite