Angle down Atgal

Rezultatyvus projekto „Saleslabs for employability competencies development“ (LLI 184) finišas

Šiaurės Lietuvos kolegija kartu su Rezeknės technologijų akademija įgyvendino Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo abibus sienos programos 2014-2020 Interreg V-A „SalesLabs for employability competencies development/SalesLabs No: LLI-184 („Pardavimų laboratorijos darbo kompetencijų ugdymui“) projektą, kurį finansavo Europos regioninės plėtros fondas. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2017-07-01 – 2019-06-30. Projekto finansavimo suma – 524866.74 EUR.

Įgyvendinant projektą 2019 m. vasario 12 d. startavo Šiaurės Lietuvos kolegijos organizuojami mokymai „Jaunimo verslumo tobulinimo laboratorija“. Mokymų tikslas – tobulinti jaunimo įsidarbinimo galimybes ir konkurencingumą darbo rinkoje didinančias kompetencijas, suteikiant jiems šiuolaikinių žinių ir gebėjimų, gerinančių verslumo ir verslo įmonių veiklos problemų sprendimo įgūdžius. Pagal parengtą Mokymosi visą gyvenimą programą (Life-Long Learning - LLP) buvo apmokyti 40 asmenų: 20 Šiaulių regiono ir 20 Latgalos regiono. Programa skatinama jaunimo verslumo kultūra ir iniciatyvos, ugdomas verslumas, formuojami ir tobulinami verslo įmonių veiklos problemų sprendimo įgūdžiai, lavinamas kritinis ir analitinis mąstymas, ugdomas kūrybiškumas. Į mokymus integruoti tarptautinio verslo ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo aspektai. Mokymų programos turinys apima naujo produkto (prekės, paslaugos) kūrimo, komercializacijos bei pardavimo aspektus. Programa orientuota į marketingo, rėmimo ir reklamos, verslo komunikacijų ir etikos, viešųjų ryšių, pardavimų valdymo, projektų valdymo, elektroninio verslo, tarptautinio verslo žinių ir gebėjimų tobulinimą. Programa sudaryta panaudojus 20 pagal probleminio mokymo metodą atnaujintų studijų dalykų medžiaga ir šių dalykų dėstymo, taikant probleminio mokymo metodą, gerąja patirtimi. Tęstinis mokymų „Jaunimo verslumo tobulinimo laboratorija“ ciklas apėmė teorinius ir praktinius užsiėmimus, tarptautines kūrybines dirbtuves.

Pirmosios tarptautinės kūrybinės dirbtuvės pagal Mokymosi visą gyvenimą programą įvyko 2019 m. balandžio 18-19 dienomis Šiaurės Lietuvos kolegijoje, kuriose dalyvavo 20 Šiaulių regiono ir 20 Latgalos regiono jaunimo atstovų. Renginyje dalyvavo jaunimas, turintis arba potencialiai galintis turėti įsidarbinimo sunkumų, pasižymintis verslumo iniciatyvomis (pradėję steigti verslą ar ketinantys steigti verslą asmenys), planuojantis karjeros ar profesinės realizacijos pokyčius. Tarptautinėse kūrybinėse dirbtuvėse buvo organizuotos įvairios ugdomosios, kūrybinės, verslumo bei kitų įsidarbinimui ir sėkmingai profesinei karjerai reikalingų kompetencijų tobulinimo veiklos. Renginio dalyviai atliko į verslo įmonių veiklos problemų sprendimą orientuotas užduotis, diskutavo apie sėkmingo verslo kūrimo prielaidas, keitėsi informacija ir žiniomis apie savo šalies verslo aplinką ir tendencijas, diskutavo apie Lietuvos ir Latvijos verslo sektorių bendradarbiavimo ir tarptautinės prekybos plėtros galimybes.

Antrosios tarptautinės kūrybinės dirbtuvės pagal Mokymosi visą gyvenimą programą vyko 2019 m. gegužės 23-24 dienomis Rezeknės technologijų akademijoje. Jose dalyvavo 20 Šiaulių regiono ir 20 Latgalos regiono jaunimo atstovų. 2 dienų trukmės reginyje buvo organizuotos praktinius gebėjimus gerinančios, kūrybiškumą ir verslumą skatinančios veiklos, siekiant pagrindinio projekte parengtos Mokymosi visą gyvenimą programos tikslo – tobulinti jaunimo įsidarbinimo galimybes ir konkurencingumą darbo rinkoje didinančias kompetencijas, suteikiant jiems šiuolaikinių žinių ir gebėjimų, gerinančių verslumo ir verslo įmonių veiklos problemų sprendimo įgūdžius. Šio ugdomojo renginio dalyviai, dirbdami komandose, atliko kūrybines užduotis, susijusias su verslu, jo plėtra, naujo produkto komercializavimu. Atlikdami užduotis jaunimo atstovai turėjo galimybę tiesiogiai išbandyti SalesLabs patalpose Rezeknėje) esančią įrangą. Renginio dalyviai susipažino tiek su Lietuvos, tiek su Latvijos verslo aplinka ir tendencijomis, diskutavo apie tarptautinės prekybos bei kaimyninių šalių ekonominio bendradarbiavimo galimybes.

Paskutiniame (ketvirtajame) projekto įgyvendinimo periode toliau buvo tęsiama probleminio mokymo metodo integracija į studijas, vyko 2 dėstytojų ir verslo atstovų bei 2 dėstytojų ir studentų tarptautinės kūrybinės dirbtuvės. 2019 m. vasario 19-20 d. Rezeknės technologijų akademijoje įvyko kūrybinės dirbtuvės, kuriose Rezeknės ir Šiaulių regionų verslo atstovai pristatė verslo įmonių veiklos problemas. Jas pasiūlyta studentams spręsti konkrečių dalykų studijose. 2018-2019 m. Pavasario semestre Šiaurės Lietuvos kolegijoje probleminis mokymas taikomas 5 dalykų studijose: Pardavimų valdymas, Projektų valdymas, Marketingas, Kokybės vadyba, Verslo komunikacijos ir etika. Po dėstytojų ir verslo atstovų pristatymų vyko individualios konsultacijos - Rezeknės technologijų akademijos (RTA) ir Šiaurės Lietuvos kolegijos (ŠLK) dėstytojai užmezgė bendradarbiavimą su verslo segmentu, numatė verslo problemų integravimą studijas. Šiaurės Lietuvos regioną šiose kūrybinėse dirbtuvėse atstovavo 8 verslo įmonių atstovai („Metal Production“, „Fiberta“, „Sporto kalvė“, „Black Bar“ ir kt.). Jungtinėse tarptautinėse verslo atstovų ir dėstytojų kūrybinėse dirbtuvėse realizuotas bendradarbiavimas abipus sienos, t.y. skirtingų šalių (Latvijos ir Lietuvos) verslo atstovai ir dėstytojai dalinosi savo veiklos patirtimi, numatė verslo partnerystės bei įvairiapusių mainų galimybes, vykdant projekto veiklas, susijusias su probleminio mokymo taikymu.

2019 m. kovo 7-8 dienomis Šiaurės Lietuvos kolegijoje įvyko antrosios verslo atstovų ir dėstytojų kūrybinės dirbtuvės ketvirtajame projekto įgyvendinimo periode. Tarptautinių jungtinių kūrybinių dirbtuvių metu verslo atstovai iš Rezeknės (Latvijos) ir Šiaulių regionų, kartu su Šiaurės Lietuvos kolegijos ir Rezeknės technologijų akademijos dėstytojais tęsė diskusiją apie problemines verslo veiklos sritis, silpnąsias vietas, konkurencinius trūkumus bei aptarė verslo problemų sprendimo būdus ir galimybes, taikant problemų sprendimu grįsto mokymo (PBL) metodą studijose. Organizuotos pažintinės ekskursijos į Šiaulių miesto ir regiono verslo įmones. Šiaurės Lietuvos regioną šiose tarptautinėse jungtinėse kūrybinėse dirbtuvėse atstovavo šios įmonės: UAB „Braima“, UAB „AFS Baltic“, UAB „Ediaeiva“, MB „Pramoninis dažnis“, UAB „B2B Consulting“, UAB „Auto Paradas“, UAB „Rūta“, Kaimo turizmo sodyba „Gaja“.

2019 m. balandžio 18-19 dienomis Šiaurės Lietuvos kolegijoje buvo tęsiama studijų ir verslo plėtotė – įvyko studentų ir dėstytojų kūrybinės dirbtuvės. Tarptautinėse jungtinėse kūrybinėse dirbtuvėse Šiaurės Lietuvos kolegijos ir Rezeknės technologijų akademijos studentai pristatė 10 dalykų studijose sprendžiamas verslo įmonių veiklos problemas, dalyvavo diskusijose, išklausė aktualią paskaitą apie verslo, visuomenės ir kitų sektorių bendradarbiavimo galimybes, atliko kūrybinę komandinę užduotį. Studentų ir dėstytojų kūrybinės dirbtuvės vykdomos kaip sudedamoji dalykų, dėstomų pagal probleminio mokymo metodą, studijų dalis. Šiaurės Lietuvos kolegijos studentai pristatė 5 dalykų (Projektų valdymas, Verslo komunikacijos ir etika, Pardavimų valdymas, Rinkodara, Kokybės vadyba) studijose nagrinėjamas realių verslo įmonių veiklos problemas, generavo idėjas, ieškojo kūrybiško šių problemų sprendimo. Į konstruktyvų problemų sprendimą orientuotas studijų ir verslo bendradarbiavimas 2018-2019 m. m. Pavasario semestre plėtojamas į kolegines studijas integruojant 5 Šiaulių regione veikiančių verslo įmonių (kaimo turizmo sodybos „Gaja“, UAB „Sporto kalvė“, Alto Parado veislyno, UAB „Rūta“, gastropub'o Black Bar) veiklos problemas. Rezeknės technologijų akademijos studentai gilinosi į Latgalos regione veikiančių verslo įmonių veiklos problemas, teikė argumentuotus ir racionalius jų sprendimo būdus.

2019 m. gegužės 29-30 d. Rezeknės technologijų akademijoje vyko paskutinės tarptautinės jungtinės dėstytojų ir studentų kūrybinės dirbtuvės. Šiame renginyje Šiaurės Lietuvos kolegijos ir Rezeknės technologijų akademijos studentai pristatė 2018-2019 m. m. Pavasario semestre studijuotų dalykų studijose išspręstas verslo įmonių veiklos problemas. Šiaurės Lietuvos kolegijos studentų komandos pristatė 5 dalykų (Projektų valdymas, Verslo komunikacijos ir etika, Pardavimų valdymas, Rinkodara, Kokybės vadyba) studijose išnagrinėtas Šiaulių regione veikiančių verslo įmonių realias veiklos problemas bei iššūkius, pristatė kūrybiškus jų sprendimo būdus. Diskutuota apie studentų pateiktų siūlymų sėkmingo įgyvendinimo galimybes bei potencialias kliūtis. Šiaurės Lietuvos kolegijos studentai pristatė komandinio darbo, taikant probleminio mokymo metodą, rezultatus – pateikė kaimo turizmo sodybos „Gaja“, UAB „Sporto kalvė“, Alto Parado veislyno, UAB „Rūta“ ir gastropub'o Black Bar‘o veiklos problemų sprendinius. Pasidžiaugta, jog projekto tarptautinės kūrybinės dirbtuvės leido išplėtoti mokymo įstaigų ryšius su verslo įmonių segmentu, užtikrinant efektyvų ir visoms pusėms naudingą bendradarbiavimą, sudarė sąlygas susipažinti su kaimyninės šalies verslo aplinka ir tendencijomis.

Šaurės Lietuvos kolegijoje įkurtojePardavimų laboratorijoje „SalesLabs“ 2019 m. vasario – gegužės mėnesiais vyko 4 į verslo plėtrą orientuoti renginiai, kuriuose naudoti probleminio mokymo metodo elementai, bendradarbiaujant su vietinėmis įmonėmis bei prisidedant prie jų naujo produkto komercializavimo ar idėjos realizavimo. Vyko prekių ir paslaugų parodos, kontaktų mugės ir kiti tematiniai renginiai, siekiant verslo įmonių rinkos plėtros bei paklausos didinimo. Pardavimų laboratorijoje „SalesLabs“ vykdyta veikla bei organizuoti renginiai buvo naudingi ne tik į projektą įsitraukusioms Šiaulių regiono verslo įmonėms, bet ir Kolegijos studentams, jaunimo atstovams, dalyvavusiems mokymuose „Jaunimo verslumo tobulinimo laboratorija“.

Projekto pabaigą vainikavo Rezeknėje vykusi Baigiamoji konferencija, kurioje dalyvavo Šiaurės Lietuvos kolegijos ir Rezeknės technologijų akademijos dėstytojai, studentai, projekto administracija, Šiaulių regiono ir Latgalos regiono verslo įmonių atstovai. Konferencijoje apžvelgti projekto „SalesLabs“ rezultatai, pagrindinių projekto veiklų rodikliai, įvertinta visų projekte dalyvavusių tikslinių grupių įgyta patirtis ir nauda.

2 dienas trukusiame renginyje buvo perskaityti aktualūs pranešimai, vyko panelinės diskusijos. Projekto administracija skaitė pranešimus, apžvelgiančius projekto veiklų įgyvendinimą, apibendrintai pristatė pasiektus kokybinius ir kiekybinius projekto rodiklius. Šiaurės Lietuvos kolegijos atstovai, su studentais dirbę dėstytojai-ekspertai, skaitė pranešimą apie 20 pedagogų, savo dėstomo dalyko studijose taikiusių probleminio mokymo metodą, patirtį. Pranešimo pagrindas – apklausa, t. y. buvo pristatyti atlikto tyrimo rezultatai, apibendrinantys 10 Šiaurės Lietuvos kolegijos ir 10 Rezeknės technologijų akademijos dėstytojų nuomonę, vertinimus ir kritines įžvalgas apie studijas, orientuotas į realių verslo įmonių veiklos problemų sprendimą. Organizuotos aktyvios ir aktualios dėstytojų, verslo atstovų ir studentų panelinės diskusijos.

Baigiamojoje projekto „SalesLabs“ konferencijoje išsakyti palankūs atsiliepimai apie projekto pasiekimus, akcentuota įvairiapusė projekto nauda, pasidalinta gerąja patirtimi. Pripažintas studijose taikyto probleminio mokymo metodo veiksmingumas, tobulinant studentų ir jaunimo atstovų, kurie mokėsi pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, praktinius gebėjimus ir problemų sprendimo kompetencijas, akcentuota projekte organizuotų tarptautinių jungtinių kūrybinių dirbtuvių pridėtinė vertė projekto tikslinėms grupėms – studentams, dėstytojams, verslo atstovams, jaunimo atstovams. Pasidžiaugta išplėtotu tikslingu mokymo įstaigų bendradarbiavimu su verslo sektoriumi, Šiaurės Lietuvos kolegijoje ir Rezeknės technologijų akademijoje įkurtomis Pardavimų laboratorijomis bei rezultatyvia jų veikla, didelio susidomėjimo Šiaulių ir Latgalos regionuose sulaukusiais mokymais jaunimui pagal Mokymosi visa gyvenimą programą, projekte realizuotais tarptautiškumo elementais bei orientacija į Latvijos ir Lietuvos prekybinių santykių plėtrą.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Šiaurės Lietuvos kolegija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Daugiau informacijos: http://latlit.eu/

Remiamas turinys

comment Skaitytojų komentarai (0)

Sponsored video

Taip pat skaitykite