Angle down Atgal

Pa­me­tė bi­lie­tus ar są­mo­nin­gai šiukš­li­no?

Ko ver­tos pa­ro­do­mo­sios Sa­vi­val­dy­bės įstai­gų ap­lin­kos tvar­ky­mo ak­ci­jos, jei jos pa­čios ter­šia gam­tą iš­mes­da­mos sa­vo daik­tus? Sa­vai­tės pra­džio­je su to­kiu klau­si­mu į re­dak­ci­ją krei­pė­si plun­giš­kis Arū­nas R., „Sau­lu­tės“ so­dų ben­dri­jo­je, prie au­to­bu­sų sto­te­lės, ra­dęs UAB „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“ iš­mes­tą bi­lie­tų ru­lo­nė­lio juos­tą.

„La­ba die­ną! La­bai gai­la, kad tu­riu kreip­ti į jus, bet ki­tos išei­ties nėra, nes viešini­mas – vie­nin­te­lis vais­tas. Plungės, kaip ir kitų miestų sa­vi­val­dy­bių, įstai­gos kas­met da­ly­vau­ja „pa­ro­do­mo­sio­se ap­lin­kos tvar­ky­mo ak­ci­jo­se“: ren­ka „kitų“ pa­lik­tas šiukšles, tvar­ko ap­linką. Tačiau šių metų spa­lio 19 d. sodų ben­dri­jos „Sau­lutė“ au­to­busų sto­telėje ap­ti­kau ant žemės nu­mestą ra­dinį – Plungės au­to­bu­sų par­ko ka­sos apa­ra­to juos­tos li­kučius. Keis­ta, kad Plungės au­to­bu­sų par­ko vai­ruo­to­jai nežino, kur dėti be­si­bai­giančios ka­sos apa­ra­to juos­tos li­kučius, ir nu­me­ta au­to­busų sto­telėje ant žemės. Ant juos­tos aki­vaizdžiai ma­ty­ti, kad tai tik­rai Plungės au­to­bu­sų par­ko vai­ruo­tojų ne­at­sa­kin­gas el­ge­sys…“ – ra­šo­ma re­dak­ci­jai, Sa­vi­val­dy­bei, UAB „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“ ir Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tui ad­re­suo­ta­me laiš­ke, ku­ris iliust­ruo­tas ir pri­dė­to­mis nuo­trau­ko­mis.
Už gam­tos ter­ši­mą ir šiukš­li­ni­mą nu­ma­ty­ta tiek ci­vi­li­nė, tiek ad­mi­nist­ra­ci­nė, tiek bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė. Nors bi­lie­tų juos­tos iš­me­ti­mas gal ir nė­ra di­de­lis gam­tos ter­ši­mas, ta­čiau fak­tas, kad tai pa­da­rė Sa­vi­val­dy­bės įmo­nės dar­buo­to­jas ir su­au­gęs žmo­gus, ne­ra­mi­na. „Gal ne­ty­čia pa­me­tė? O kas pa­neigs, kad są­mo­nin­gai iš­me­tė? Keis­ta, kad vai­ruo­to­jui bu­vo sun­ku iš­mes­ti be­si­bai­gian­čią juos­tą į šiukš­lių dė­žę“, – pik­ti­no­si pa­sta­bus plun­giš­kis.
Ko­kią at­sa­ko­my­bę neš tai pa­da­ręs vai­ruo­to­jas, re­dak­ci­ja pa­si­tei­ra­vo UAB „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“ di­rek­to­riaus Ri­man­to Kmie­liaus­ko.
„Pro­ble­ma spren­džia­ma, įvy­ko su­si­rin­ki­mas su dar­buo­to­jais. Apie pri­im­tus spren­di­mus in­for­muo­si­me po ap­lin­ko­sau­gos spe­cia­listų, dar­buo­tojų ir sa­vi­val­dybės eko­lo­go pa­tik­ri­ni­mo“, – re­dak­ci­jai sa­kė di­rek­to­rius.
Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Viešųjų ryšių spe­cia­listė Ie­va Krikš­to­pai­ty­tė pa­tvir­ti­no, kad laik­raš­čio skai­ty­to­jo skun­dą ga­vo.
„Ap­lin­kos ap­sau­gos pa­reigūnai, at­sižvelg­da­mi į šią in­for­ma­ciją, at­li­ko vie­tos apžiūrą, tačiau at­liekų ten ne­ras­ta. Šiuo me­tu ty­ri­mas tęsia­mas. Pa­reiškėjas bus in­for­muo­tas apie pa­tik­ri­ni­mo re­zul­ta­tus“, – raš­tu at­siun­tė at­sa­ky­mą spe­cia­lis­tė.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite