Angle down Atgal

Or­ga­ni­zuo­tai nu­si­kals­ta­mai gru­puo­tei va­do­va­vęs plun­giš­kis pra­šė apy­ko­jės

Rug­pjū­čio 7 d. Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­me bu­vo spren­džia­mas klau­si­mas dėl kar­do­mo­sios prie­mo­nės pra­tę­si­mo or­ga­ni­zuo­tos nu­si­kals­ta­mos gru­puo­tės va­dei­vai, plun­giš­kiui Vy­tau­tui Raz­mui (gim. 1982 m.).

Jis kar­tu su dar dviem plun­giš­kiais – Dei­vi­du Na­var­daus­ku (gim. 1993 m.) ir Ro­lan­du Rakš­čiu (gim. 1971 m.) kal­ti­na­mi sun­kiais nu­si­kal­ti­mais. Apie šią tri­ju­lę, su­si­bū­ru­sią į or­ga­ni­zuo­tą nu­si­kals­ta­mą gru­puo­tę, ku­ri bu­vo iš­aiš­kin­ta tarp­tau­ti­nės ope­ra­ci­jos me­tu, ra­šė­me rug­pjū­čio 6 die­ną. By­la jau per­duo­ta teis­mui. Plun­giš­kiai sie­ja­mi su nar­ko­ti­kų kon­tra­ban­da, gin­klais, šaud­me­ni­mis ir sprog­me­ni­mis, taip pat įta­ria­ma, kad pla­na­vo nu­šau­ti žmo­gų.

Ne kar­tą pra­ei­ty­je teis­tas, da­bar su­im­tas 37 me­tų plun­giš­kis V. Raz­mas tre­čia­die­nį Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­me pra­šė su­švel­nin­ti baus­mę – pa­leis­ti į lais­vę su elek­tro­ni­ne apy­ko­je.
V. Raz­mas ir du jo ben­dri­nin­kai – D. Na­var­daus­kas ir R. Rakš­tys – po­li­ci­jai įkliu­vo 2018 m. ge­gu­žę. Su­lai­ky­tie­siems pa­teik­ti kal­ti­ni­mai dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis di­de­liais kie­kiais, šau­na­mai­siais gin­klais ir sprog­me­ni­mis.
Plun­giš­kis R. Rakš­tys per­nai ge­gu­žės mė­ne­sį ke­lei­vi­niu au­to­bu­su iš Vo­kie­ti­jos per Len­ki­ją į Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ją mė­gi­no įvež­ti apie 15 ki­log­ra­mų ka­na­pių ir bu­vo nu­tver­tas Kal­va­ri­jų pa­sie­nio pos­te. Tuo pat me­tu bu­vo su­lai­ky­tas Prie­nuo­se kur­je­rio lau­kęs D. Na­var­daus­kas, o V. Raz­mas spe­cia­lios ope­ra­ci­jos me­tu su­čiup­tas Plun­gė­je.
Nar­ko­ti­kų kon­tra­ban­dos ir ki­to­kios nu­si­kals­ta­mos veik­los ini­cia­to­riu­mi ir or­ga­ni­za­to­riu­mi įvar­di­ja­mas prieš po­rą me­tų iš įka­li­ni­mo įstai­gos pir­ma lai­ko pa­leis­tas jau 8 kar­tus teis­tas V. Raz­mas.
Per kra­tas įta­ria­mų­jų nau­do­ta­me au­to­mo­bi­ly­je „Vol­vo“ ras­ta gin­klų – dvi ko­vi­nės gra­na­tos, ru­siš­ko au­to­ma­to „Ka­laš­ni­kov“ dė­tu­vė, kas­te­tas.
Įta­ria­ma, kad V.Raz­mas bu­vo ga­vęs už­sa­ky­mą nu­šau­ti vie­ną Šiau­lių nu­si­kals­ta­mos gru­puo­tės va­dei­vą. Plun­giš­kiai jau se­kė šiau­lie­tį. V. Raz­mas va­ži­nė­jo Lat­vi­jo­je vog­tu au­to­mo­bi­liu „Nis­san Qas­hqai“, bu­vo įsi­gi­jęs mo­to­cik­lą „Hon­da“, ku­ris, kaip įta­ria­ma, bu­vo nu­gvelb­tas Ai­ri­jo­je.
Teis­mo už gro­tų lau­kia tik V. Raz­mas, jo ben­dri­nin­kams yra skir­tos švel­nes­nės kar­do­mo­sios prie­mo­nės (už­sta­tas, ra­šy­ti­nis pa­si­ža­dė­ji­mą ne­iš­vyk­ti, įpa­rei­go­ji­mas pe­ri­odiš­kai re­gist­ruo­tis po­li­ci­jos įstai­go­je).
Rug­pjū­čio 7 die­ną į Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo sa­lę at­ves­din­tas me­tus ir tris mė­ne­sius už gro­tų po su­lai­ky­mo pra­lei­dęs V. Raz­mas pik­ti­no­si, kad pro­ku­ro­rai vis pra­tę­sia jo su­ėmi­mo ter­mi­nus. Jis pra­šė­si iš­lei­džia­mas į lais­vę pa­sky­rus in­ten­sy­vios prie­žiū­ros prie­mo­nę – jo bu­vi­mo vie­tą ir lai­ką ro­dan­čią elek­tro­ni­nę apy­ko­ję.
Sun­kiais nu­si­kal­ti­mais kal­ti­na­mas V. Raz­mas ti­ki­no nie­kur ne­ke­ti­nan­tis bėg­ti ar slaps­ty­tis. Kiek anks­čiau jis taip pat yra tu­rė­jęs apy­ko­ję, ku­rią ne­šio­jo po­rą me­tų. Kal­ti­na­ma­sis tei­gė ne­no­rin­tis nu­trauk­ti so­cia­li­nių ry­šių su ar­ti­mai­siais – Plun­gė­je ir Vil­niu­je du jo ma­ža­me­čius vai­kus au­gi­na bu­vu­sios su­gy­ven­ti­nės.
Nuo­la­ti­nės gy­ve­na­mo­sios vie­tos V. Raz­mas nė­ra de­kla­ra­vęs, ta­čiau ti­ki­no ga­lė­sian­tis gy­ven­ti pas tė­vus Plun­gė­je. Pik­ti­no­si, jog vi­si prieš jį nu­kreip­ti įro­dy­mai grin­džia­mi tik vie­no žmo­gaus ap­kal­bo­mis.
Ta­čiau V. Raz­mas su apy­ko­je bent jau ar­ti­miau­siu me­tu po Plun­gę ne­vaikš­čios. Klai­pė­die­tis pro­ku­ro­ras Vi­ta­li­jus Gu­len­ko­vas siū­lė V. Raz­mą ir to­liau pa­lik­ti už gro­tų. Teis­mas to­kį spren­di­mą ir pri­ėmė – pra­tę­sė mi­nė­tam plun­giš­kiui su­ėmi­mą dar 3 mė­ne­siams (iki lap­kri­čio 10 d.).
Už nu­si­kal­ti­mus kal­ti­na­mie­siems gre­sia il­gi me­tai ne­lais­vės.

Pa­reng­ta pa­gal „Lie­tu­vos ry­to“ ir „Plun­gės ži­nių“ inf.

Nuotraukoje: Daug kartų praeityje teistas plungiškis V. Razmas laikomas organizuotos nusikalstamos grupuotės vadeiva.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite