Angle down Atgal

Nu­si­kal­ti­mų Plun­gė­je ma­žiau, ta­čiau yra ir ne­ri­mą ke­lian­čių da­ly­kų

Pra­ėju­sios sa­vai­tės ket­vir­ta­die­nį Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džio dar­bot­var­kė bu­vo ga­na pla­ti – net ke­tu­rias­de­šimt įvai­riau­sių klau­si­mų. Po­sė­džio pra­džio­je į tri­bū­ną bu­vo pa­kvies­tas Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Gin­tau­tas Po­ce­vi­čius – jis pri­sta­tė esa­mą si­tu­a­ci­ją, iš­var­di­jo ne­ri­mą ke­lian­čius da­ly­kus, su­lau­kė iš Ta­ry­bos na­rių klau­si­mų.

Pen­ki „karš­tie­ji“ taš­kai, na­mi­nė deg­ti­nė ir nar­ko­ti­kai

Plun­gės ra­jo­no PK vir­ši­nin­kas pa­si­džiau­gė, kad Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai do­mi­si po­li­ci­jos dar­bu, si­tu­a­ci­ja mies­te bei ra­jo­ne ir pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją už 8 šių me­tų mė­ne­sius.
Mi­nė­tu lai­ko­tar­piu po­li­ci­jo­je bu­vo gau­tas 3481 pra­ne­ši­mas – tai net šim­tu ma­žiau, nei per­nai per tą pa­tį lai­ko­tar­pį. Nu­si­kals­ta­mų vei­kų už­re­gist­ruo­ta 337 (bu­vo 369). Iš­tir­ta 67,2 proc. vei­kų (ša­lies vi­dur­kis yra 48,5 proc.) – ap­skri­ty­je mū­sų re­zul­ta­tas yra ge­riau­sias. Ir iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pas mus trun­ka tik 56 die­nas, kai ap­skri­ties vi­dur­kis yra 130 die­nų.
Smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je bu­vo 96 at­ve­jai, api­plė­ši­mų ir suk­čia­vi­mų – po tris at­ve­jus. Va­gys­čių bu­vo 49-ios. 39 proc. jų iš­tir­ta. Pa­vog­ti 4 au­to­mo­bi­liai, 3 ras­ti. Pa­rei­gū­nas at­krei­pė dė­me­sį, jog tri­juo­se au­to­mo­bi­liuo­se va­gys ra­do pa­lik­tus rak­te­lius – tai ro­do ir sa­vi­nin­kų po­žiū­rį į tur­to sau­go­ji­mą.
Vie­nas iš ne­ri­mą ke­lian­čių da­ly­kų – na­mi­nės deg­ti­nės ga­mi­ni­mas ar lai­ky­mas. To­kių at­ve­jų bu­vo 17-ika (per­nai – 9). „Šio­je sri­ty­je ma­to­me pro­ble­mų ir pa­ža­da­me, kad tuo už­si­i­man­čių as­me­nų ra­my­bė­je ne­pa­lik­si­me“, – sa­kė G. Po­ce­vi­čius. Dar vie­na bė­da – nar­ko­ti­kai. Dėl jų tu­rė­ji­mo ar pla­ti­ni­mo nu­sta­ty­tos 6 nu­si­kals­ta­mos vei­kos (per­nai – 4), dvi iš jų – sun­kios. Dėl var­to­ji­mo nu­baus­tas 31 as­muo.
Gir­tų vai­ruo­to­jų įkliu­vo 38 (bu­vo 32), eis­mo įvy­kių re­gist­ruo­ta 220 (jų yra dau­giau, bet kai ku­riais at­ve­jais eis­mo da­ly­viai tik už­si­pil­do de­kla­ra­ci­jas), du žmo­nės žu­vo (per­nai per tą pa­tį lai­ko­tar­pį – 4), 61 su­žeis­tas, pen­ki iš jų – pės­čių­jų per­ėjo­se. Ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo pro­to­ko­lų su­ra­šy­ta 1658, iš jų 190 dėl gir­ta­vi­mo vie­šo­je vie­to­je, 140 – dėl gir­ta­vi­mo per jau­no am­žiaus, 65 – dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mų, 44 – dėl vai­ra­vi­mo be tei­sių ir kt.
Į ri­zi­kos as­me­nų są­ra­šą įra­šy­ti 77 as­me­nys, ku­rie nuo­lat ke­lia pro­ble­mų. Iš­skir­tos ir pen­kios pro­ble­miš­kiau­sios vie­tos mies­te, va­di­na­mie­ji „karš­tie­ji“ taš­kai, kur po­li­ci­jai dėl gir­tau­jan­čių ir triukš­mau­jan­čių as­me­nų ten­ka va­žiuo­ti daž­niau nei ki­tur. Tai A. Vaiš­vi­los g. 33, V. Ma­čer­nio g. 49, V. Ma­čer­nio g. 63, Sto­ties g. 24 na­mai ir J. Tu­mo-Vaiž­gan­to g. 81 esan­tis pre­ky­bos cen­tras „Ma­xi­ma“.
Me­ras A. Kli­šo­nis do­mė­jo­si, kiek efek­ty­vios vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ros mies­te. Pa­rei­gū­nas pa­ti­ki­no, jog dėl pre­ven­ci­jos ka­me­ros la­bai pa­si­tar­nau­ja, kas­dien per­žiū­ri­ma me­džia­ga, bau­džia­mi pa­žei­dė­jai, ta­čiau iš­dės­ty­mas ga­lė­tų bū­ti kiek ki­toks – jų rei­kė­tų prie „karš­tų­jų“ ži­di­nių. Ir iš­vis, 13-ika da­bar mies­te esan­čių vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­rų – per ma­žas skai­čius. Liu­das Skie­rus do­mė­jo­si, kaip Plun­gė­je el­gia­si už­sie­nie­čiai (kaip ži­nia, „Vi­čiū­nuo­se“ dir­ba ne­ma­žai uk­rai­nie­čių – aut. past). Ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas pa­ti­ki­no, jog sig­na­lų apie jų da­ro­mus pa­žei­di­mus ne­gau­ta. Aud­rius Mi­siū­nas tei­ra­vo­si, ko­kia si­tu­a­ci­ja mo­kyk­lo­se dėl nar­ko­ti­nių me­džia­gų. Pa­rei­gū­nas at­sa­kė, jog bė­da iš­ties di­de­lė, jau­ni­mui kvai­ša­lai yra pla­ti­na­mi, bet dir­ba­ma la­bai in­ten­sy­viai, ben­drau­ja­ma su pe­da­go­gais, da­ro­mi rei­dai, or­ga­ni­zuo­ja­mos pre­ven­ci­jos prie­mo­nės.

Au­di­to ata­skai­tą pri­ly­gi­no gro­ži­nės li­te­ra­tū­ros kū­ri­niui…

UAB „Eko­no­mi­nė nau­da“ di­rek­to­rė Lai­ma Ada­mo­nie­nė pri­sta­tė UAB „Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras“ 2017 m. veik­los au­di­to ata­skai­tą. Mi­nė­jo, jog val­dy­mo sis­te­ma yra su­tvar­ky­ta, ta­čiau trūks­ta ste­bė­se­nos tvar­kos ir pa­grin­di­nių ro­dik­lių iš­sky­ri­mo – ste­bė­se­nos žur­na­le te­bu­vo du įra­šai. Tie­siog ne­do­ku­men­tuo­ja­ma in­for­ma­ci­ja. Pa­vyz­džiui, ne­nu­ro­dy­ta, kur trūks­ta aikš­te­lių. TRATC-as tai ži­no, o eko­lo­gams ar Sa­vi­val­dy­bei in­for­ma­ci­ja ne­pa­tei­kia­ma. Taip pat – in­for­ma­ci­jos pa­tei­ki­mas tu­rė­tų bū­ti su­pran­ta­mes­nis. Dar trūks­ta są­nau­dų pa­grįs­tu­mo, ne­iš­nau­do­ja­mos pro­gra­mi­nės ga­li­my­bės.
„Rei­kė­tų iš­leis­ti tą jū­sų ata­skai­tą kaip gro­ži­nės li­te­ra­tū­ros kū­ri­nį“, – iš­klau­sęs in­for­ma­ci­ją, pa­sa­kė Ro­ber­tas En­dri­kas. Prie­kaiš­ta­vo, jog nie­kur ne­pa­ra­šy­ta, kas kon­kre­čiai ne­ge­rai, tik kad re­ko­men­duo­ja­ma ge­rin­ti, di­din­ti, to­bu­lin­ti… „Įmo­nės veik­los au­di­tas mus do­mi­na. Kon­kre­čių da­ly­kų ne­pa­ra­šė­te, vis­kas la­bai abst­rak­tu. Iš­vis, ar jūs ti­ki­tės at­ly­gi­ni­mo už to­kį sa­vo dar­bą?“ – tei­ra­vo­si po­li­ti­kas. Jis siū­lė už to­kį au­di­tą ne­mo­kė­ti.
L. Ada­mo­nie­nė tei­si­no­si, jog in­for­ma­ci­jos yra trys pil­ni seg­tu­vai, bet, jei jie ne­ma­tė, kad kaž­kas blo­gai, tai ir ne­ra­šė! Jų pa­rei­ga – ob­jek­ty­viai ver­tin­ti si­tu­a­ci­ją. O la­bai ak­tu­a­lių trū­ku­mų ne­nu­sta­ty­ta. Į Liu­do Skie­raus klau­si­mą dėl rin­klia­vos dy­džio at­sa­kė, jog rin­klia­va yra ap­skai­čiuo­ta tei­sin­gai, ati­tin­ka me­to­di­kos rei­ka­la­vi­mus.
Me­ras A. Kli­šo­nis taip pat ata­skai­to­je pa­si­ge­do la­biau iš­ryš­kin­tų pro­ble­mi­nių taš­kų, no­rė­tų ži­no­ti, kur ga­li­mas di­des­nis efek­ty­vu­mas, tau­py­mas. „Esu švel­niai nu­si­vy­lęs au­di­to ata­skai­ta“, – sa­kė Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas.

Ša­tei­kiš­kiai su sa­vo mo­ki­niais pla­te­liš­kių ne­gel­bės ty­čia!

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai bu­vo pa­teik­tas spren­di­mas, kad Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja bū­tų įpa­rei­go­ta kon­sul­tuo­tis su vie­tos gy­ven­to­jais ir švie­ti­mo įstai­gų ben­druo­me­nė­mis dėl ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2016–2020 m. pla­no pa­kei­ti­mų. Ta­čiau bal­sa­vi­mas ne­įvy­ko – į po­sė­dį at­vy­kę ša­tei­kiš­kiai pa­sa­kė jo­kių su­si­jun­gi­mų ne­no­rin­tys!
Kol kas tai tik pla­nas: nuo 2020 m. rug­sė­jo 1 d. Pla­te­lių gim­na­zi­ja bū­tų su­jung­ta su Pla­te­lių uni­ver­sa­liu dau­gia­funk­ciu cen­tru ir su Ša­tei­kių pa­grin­di­ne mo­kyk­la; prie Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos būtų pri­jun­gia­mas Al­sė­džių lop­še­lis-dar­že­lis; prie Plun­gės aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pro­gim­na­zi­jos – Prū­sa­lių mo­kyk­la-dar­že­lis; Did­vy­čių mo­kyk­la-dar­že­lis – prie Plun­gės lop­še­lio-dar­že­lio „Vy­tu­rė­lis“.
Į Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį at­vy­kę Ša­tei­kių ben­druo­me­nės at­sto­vai iš­kart pa­sa­kė griež­tą „ne“. Ti­ki­no, jog Ša­tei­kių pa­grin­di­nė mo­kyk­la dėl vai­kų skai­čiaus lai­ko­si ga­na tvir­tai, ap­skai­čia­vo, jog iki 2024 m. kla­sių kom­plek­tams mo­ki­nių už­teks, tad su Pla­te­liais ne­si­jungs! Tie­siog į Pla­te­lių gim­na­zi­ją sa­vo vai­kų ne­leis – ve­žios ki­tur! Ap­klau­sus gy­ven­to­jus, 12-ika pa­si­sa­kė „už“ su­si­jun­gi­mą, o 167 – „prieš“. „Mums vai­kų ne­trūks­ta, o Pla­te­lių mes ne­iš­gel­bė­si­me“, – sa­kė ša­tei­kiš­kiai.
Čes­lo­vas Ker­paus­kas svars­tė, jog to­kiu at­ve­ju de­ry­boms vie­tos ne­bė­ra – ben­druo­me­nė jau ap­si­spren­dė, tad koks ga­li bū­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos įpa­rei­go­ji­mas de­rė­tis? To­mas Rau­dys pri­ta­rė, jog toks spren­di­mas bū­tų per­tek­li­nis. To­kios pat nuo­mo­nės bu­vo ir Ro­ber­tas En­dri­kas, ir Aud­rius Mi­siū­nas. Tai­gi spren­di­mas li­ko ne­pri­im­tas, bet Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tui vis­gi pa­siū­ly­ta nu­va­žiuo­ti į Ša­tei­kius ap­tar­ti šio klau­si­mo.

Biu­dže­to pa­ja­mos – di­des­nės

Pa­keis­tas Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos 2019 m. va­sa­rio 7 d. spren­di­mas, su­si­jęs su 2019 me­tų biu­dže­to pa­tvir­ti­ni­mu. Pa­ja­mos di­di­na­mos 532,1 tūkst. eu­rų, iš jų apie 400 tūkst. eu­rų yra virš­pla­ni­nių pa­ja­mų: 300 tūkst. eu­rų – gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio, 35 tūkst. eu­rų – že­mės mo­kes­čio, 30 tūkst. eu­rų – už san­do­rius dėl ma­te­ria­lio­jo ir ne­ma­te­ria­lio­jo tur­to; 90,7 tūkst. eu­rų – So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ro įsa­ky­mu dėl spe­cia­lių­jų tiks­li­nių do­ta­ci­jų, po ke­le­tą tūks­tan­čių eu­rų skir­ta įvai­riems pro­jek­tams ir kt.
Virš­pla­ni­nės pa­ja­mos per­skirs­to­mos taip: 6,6 tūkst. eu­rų – lop­še­liui-dar­že­liui „Rau­don­ke­pu­rai­tė“ (nau­jos gru­pės bal­dams įsi­gy­ti); 5,2 tūkst. eu­rų – lop­še­liui-dar­že­liui „Sau­lu­tė“, ir­gi bal­dams; 6,1 tūkst. eu­rų – Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­trui (van­dens spor­to šven­tės or­ga­ni­za­vi­mo iš­lai­doms deng­ti); 9,9 tūkst. eu­rų – Plun­gės vie­ša­jai bib­lio­te­kai (šil­dy­mo, elek­tros iš­lai­doms deng­ti).
130 tūkst. eu­rų – prie­mo­nei „Trans­por­to leng­va­toms kom­pen­suo­ti“; 5 tūkst. eu­rų – prie­mo­nei „Spor­to pro­jek­tų rė­mi­mas“ pa­gal VšĮ spor­to klu­bo „Plun­gės olim­pie­čiai“ pra­šy­mą; prie­mo­nei „Sa­vi­val­dy­bės vie­ti­nės reikš­mės ke­liams (gat­vėms) ties­ti, tai­sy­ti, pri­žiū­rė­ti ir sau­gaus eis­mo są­ly­goms už­tik­rin­ti“ dėl dul­kė­tu­mo ma­ži­ni­mo ir so­dų ben­dri­jų ke­lių as­fal­ta­vi­mo – 203 tūkst. eu­rų; pro­jek­tui „Svei­kos gy­ven­se­nos ska­ti­ni­mas Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je“ – 8,7 tūkst. eu­rų ir kt.

Pla­te­lių gim­na­zi­jos pa­tal­po­se – ap­nak­vin­di­ni­mo pa­slau­gos

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ta­rė, jog da­lis Pla­te­lių gim­na­zi­jos pa­tal­pų pa­ti­kė­ji­mo tei­se bū­tų per­duo­to Pla­te­lių uni­ver­sa­liam dau­gia­funk­ciam cen­trui (UDC), ku­ris čia teiks ap­nak­vin­di­ni­mo pa­slau­gas. Be­je, cen­tras ir da­bar tei­kia to­kią pa­slau­gą, bet at­vy­ku­siems ten­ka mie­go­ti ant čiu­ži­nių.
Pla­te­lių UDC 2019 m. rug­sė­jo 18 d. raš­tu krei­pė­si į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją su pra­šy­mu su­teik­ti pa­nau­dos tei­se ne­gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas, esan­čias Mo­kyk­los g. 3, Pla­te­liuo­se (čia yra gim­na­zi­ja – aut. past.). Nu­ro­dy­ta, jog pa­tal­pų rei­kia tei­kiant pa­raiš­ką pro­jek­to „Lais­va­lai­kio ir ak­ty­vaus po­il­sio zo­nos kū­ri­mas ir plėt­ra Pla­te­liuo­se“ fi­nan­sa­vi­mui gau­ti. Ka­dan­gi gim­na­zi­ja tam ne­pri­eš­ta­rau­ja – vai­kų vis tiek ma­žė­ja, tai Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pra­šy­mui ir­gi pri­ta­rė.
Iš vi­so mi­nė­tam cen­trui pa­nau­dos tei­se per­duo­da­mos 295,5 kv. m plo­to pa­tal­pos pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piui. Pla­nuo­ja­ma, jog pa­gal pro­jek­tą Pla­te­lių gim­na­zi­jos pir­ma­me aukš­te, se­na­ja­me pa­sta­te, bus įreng­tos tu­ris­tų ap­nak­vin­di­ni­mo pa­tal­pos. Ke­tu­rio­se kla­sė­se nu­ma­to­ma įreng­ti kam­ba­rius, ki­tur – sa­ni­ta­ri­nius maz­gus. Tilps iki 32 žmo­nių.

Pri­pa­ži­no sko­las be­vil­tiš­ko­mis

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­pa­ži­no be­vil­tiš­ko­mis vie­ti­nės rin­klia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą su­si­da­riu­sias sko­las, ku­rioms 2019 m. sau­sio 1 d. su­ėjo mo­kes­čio pri­vers­ti­nio iš­ieš­ko­ji­mo se­na­ties ter­mi­nas (fi­zi­nių as­me­nų se­na­ties ter­mi­nas: 260 at­ve­jų – 8240 eu­rų sko­la) ir ju­ri­di­nių as­me­nų sko­las, kai įmo­nės ban­kru­ta­vu­sios, ju­ri­di­niai as­me­nys įmo­nes yra iš­re­gist­ra­vę – iš vi­so 3 802 eu­rai. Kal­bant apie su­ny­ku­sius na­mus kai­muo­se (su­de­gęs, ava­ri­nės būk­lės), vie­ti­nės rin­klia­vos mo­kes­tis yra stab­do­mas, bet mo­kė­to­jų są­ra­še yra li­kę įsi­sko­li­ni­mai, ku­riuos ir­gi rei­kės nu­ra­šy­ti (28 at­ve­jai – 3500 eu­rų).

Trum­pai

UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas R. Luo­tė pri­sta­tė in­for­ma­ci­ją apie įmo­nės pa­si­ren­gi­mą cen­tra­li­zuo­tam šil­dy­mui, ak­cen­ta­vo, jog vis­kas pa­ruoš­ta ir da­bar tik lau­kia­ma Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mo pra­dė­ti šil­dy­mą.
Plun­gės ra­jo­no bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tus pri­sta­tęs Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas G. Ri­mei­kis sa­kė, jog di­džio­ji da­lis iš­lai­ky­tų eg­za­mi­nų at­ro­do ge­rai, ta­čiau tri­jų da­ly­kų – is­to­ri­jos, che­mi­jos ir fi­zi­kos re­zul­ta­tų ro­dik­lis yra ma­žes­nis nei ša­lies vi­dur­kis jau ne pir­mus me­tus.
Pa­tvir­tin­tas kai kam pa­di­din­tas Plun­gės SRC (spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro) mo­kes­tis už ug­dy­mą: bai­da­rių ir ka­no­jų ir­kla­vi­mo ug­dy­ti­niams – 6 Eur per mė­ne­sį; reg­bio, leng­vo­sios at­le­ti­kos, sun­kio­sios at­le­ti­kos, šach­ma­tų, orien­ta­vi­mo­si spor­to, bu­ria­vi­mo, mer­gai­čių tin­kli­nio ir mer­gai­čių krep­ši­nio ug­dy­ti­niams – 8 eu­rai, vai­ki­nų krep­ši­nio ir dziu­do spor­to ug­dy­ti­niams – 10 eu­rų. Spren­di­mas įsi­ga­lios nuo šių me­tų spa­lio 1 die­nos. Be­je, kur „nu­ei­na“ iš tė­vų su­rink­tos lė­šos, Ta­ry­bos na­riai sa­kė no­rė­sian­tys su­ži­no­ti iš Plun­gės SRC di­rek­to­riaus.
Ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ta Sa­vi­val­dy­bės da­ly­va­vi­mui 60 tūkst. eu­rų (di­džio­ji da­lis pi­ni­gų – iš ES) ver­tės pro­jek­te „Vie­nin­gos su­teik­tų ko­mu­na­li­nių pa­slau­gų at­si­skai­ty­mo, ap­tar­na­vi­mo ir in­for­ma­vi­mo sis­te­mos die­gi­mas Plun­gės ra­jo­ne“. Bus ap­jun­gia­mas klien­tų at­si­skai­ty­mo or­ga­ni­za­vi­mas į vie­ną pa­da­li­nį, įmo­nių iš­ra­šo­mos są­skai­tos for­muo­ja­mos vie­no­je in­for­ma­ci­nė­je sis­te­mo­je, o gy­ven­to­jai gaus vie­ną są­skai­tą. Abo­nen­ti­nis sky­rius nu­ma­to­mas įmo­nė­je „Plun­gės būs­tas“, bus ap­jung­tos 3 ben­dro­vių – „Plun­gės van­de­nų“, „Plun­gės ši­lu­mos tin­klų“ ir „Plun­gės būs­to“ – są­skai­tos.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite