Angle down Atgal

Netekome Vytenio Rimkaus

Lapkričio 12-ąją į Amžinojo Tėvo namus iškeliavo vienas iškiliausių Lietuvos žmonių, dailininkas, menotyrininkas, habilituotas mokslų daktaras, profesorius, Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono garbės pilietis Vytenis Rimkus (1930-01-17–2020-11-12).

Lapkričio 12-ąją į Amžinojo Tėvo namus iškeliavo vienas iškiliausių Lietuvos žmonių, dailininkas, menotyrininkas, habilituotas mokslų daktaras, profesorius, Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono garbės pilietis Vytenis Rimkus.

Vytenio Rimkaus biografija – lyg plačiašakio ąžuolo, apglėbusio mylimą Lietuvą įvairiapuse veikla, kūryba. Jo gyvenimas – Lietuvos, Šiaulių krašto, Šiaulių miesto, Šiaulių rajono istorinė epocha nuo atkurtos Lietuvos valstybės per okupaciją, tremtį, sovietmetį, išsilaisvinimą, atkurtąją nepriklausomą Lietuvą iki šiandienos Lietuvos valstybės, apie kurią jis nuolatos mąstė, ją kūrė, ja rūpinosi ir labai mylėjo.

Vytenis Rimkus gimė Šiaulių mokytojo ir visuomenės veikėjo Jaroslavo Rimkaus šeimoje. Mokėsi Bagdoniškio ir Bazilionų pradžios mokyklose, Šiaulių berniukų gimnazijoje. 1946 metais kartu su tėvais ištremtas į Sibirą. Už dalyvavimą pasipriešinime prieš sovietinį režimą Vyteniui Rimkui buvo paskirta mirties bausmė, kuri vėliau pakeista į kalinimą Rešiotų lageriuose. 1958 metais Vytenis Rimkus grįžo į Lietuvą, dirbo šaltkalviu-dažytoju Šiaulių autobusų parke ir neakivaizdiniu būdu studijavo Leningrado Iljos Repino dailės institute, kurį 1966 metais baigė su pagyrimu. 1974 metais apgynė dailėtyros daktaro, 1977-aisiais – dailėtyros habilituoto daktaro disertacijas, 1988 metais Vyteniui Rimkui suteiktas profesoriaus laipsnis.

Vytenis Rimkus buvo viena ryškiausių Šiaulių akademinės bendruomenės asmenybių, kūręs Šiaulių aukštąją mokyklą, dirbęs joje ryškiai ir įsimintinai. Daugiau kaip 30 metų jis skaitė meno istorijos paskaitas Šiaulių aukštojoje mokykloje, vadovo bakalaurantų ir magistrantų diplominiams darbams. Studentai jį prisimena kaip charizmatišką, labai geranorišką, tolerantišką asmenybę, gerai išmanantį ir mėgstantį savo dėstomą dalyką, gebantį suprantamai pateikti sudėtingus dalykus dėstytoją.

Visą savo gyvenimą Vytenis Rimkus kūrė Lietuvą, Šiaulius, Šiaulių rajoną per kultūrą, dailę, meną, pedagogiką, literatūrą, leidybą. Visus stebino jo platus interesų spektras – lietuvių tautodailė (daugiausia liaudies skulptūra), mėgėjų dailė, šiuolaikinės tautodailės problemos, profesionalioji Lietuvos dailė, provincijos dailės reiškiniai, tremtinių ir politinių kalinių menas, kita kultūrinė veikla. Nebuvo pamiršti nei pieštukai, nei dažai – dailininko Vytenio Rimkaus darbų yra muziejuose ir privačiose kolekcijose. Vytenis Rimkus yra paskelbęs daugiau kaip 2 000 publikacijų periodiniuose leidiniuose, enciklopedijose, yra keliasdešimties knygų dailėtyros ir visuomenės gyvenimo klausimais autorius. Jis padėjo atrinkti ir grąžinti į Lietuvą visuomenės veikėjų Kazimiero ir Stanislavos Venclauskių dokumentinį turtą, jo paskatinimu šios šeimos rūmai buvo padovanoti Šiaulių „Aušros“ muziejui. Vytenis Rimkus yra surinkęs gausią Šiaulių istorijos leidinių, periodinės spaudos, atvirukų kolekciją.

Vytenis Rimkus itin aktyviai dalyvavo Lietuvos dailininkų, Tautodailininkų, Mokslininkų sąjungų veikloje ir turėjo reikšmingą įtaką jų raidai. Buvo aktyvus Lietuvos kraštotyros draugijos, įvairių leidinių redkolegijų narys. Redagavo Šiaulių rajone, Bazilionuose, leidžiamą kultūros ir istorijos žurnalą „Padubysio kronikos“.

Vytenis Rimkus kūrė šalies istoriją aktyviai dalyvaudamas, formuodamas, o vėliau – savo įžvalgomis ir patarimais veikdamas ir politinį Lietuvos gyvenimą. Buvo Lietuvos centro sąjungos, vėliau Liberalų ir centro sąjungos narys. 1990–1995 metais visuomenei tarnavo dirbdamas Šiaulių miesto tarybos deputatu, o 1995–1997 ir 1997–2000 metais buvo išrinktas Šiaulių miesto tarybos nariu.

Būdamas kultūros, mokslo, švietimo žmogus, jis visuomenei buvo plačiai žinomas, gerbiamas ir mylimas. Jis – viena iškiliausių šiandienos asmenybių, dariusių reikšmingą poveikį Šiaulių krašto, miesto, Šiaulių rajono ir visos Lietuvos dvasiniam, kultūriniam, istoriniam ir politiniam gyvenimui.

Vytenis Rimkus – nusipelnęs iškilių apdovanojimų ir garbės vardų. 2000-aisiais metais jam, vienam pirmųjų, buvo suteiktas Šiaulių miesto garbės piliečio vardas. 2018 metų vasario 16-ąją, minint atkurtos Lietuvos valstybės 100-metį, Vytenis Rimkus inauguruotas pirmuoju Šiaulių rajono garbės piliečiu.

Už tautodailės populiarinimą jam buvo paskirta Lietuvos meno kūrėjų asociacijos premija, 1995 metais jam įteikta Stasio Šalkauskio premija, 2003 metais – Jono Basanavičiaus premija, 2005 metais – Kultūros ministerijos premija. 2015 metais Vyteniui Rimkui įteiktas aukščiausias Kultūros ministerijos garbės apdovanojimo ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“, kuris skiriamas labiausiai Lietuvos kultūrai ir menui nusipelniusiems asmenims pagerbti.

Dėkojame už viską, ką sukūrėte per visą savo garbingą ir iškilų gyvenimą, kad mylėjote ir mokėte mylėti Dievą, Lietuvą ir žmones.

Gedime drauge su žmona Česlava, dukromis Rasa ir Janina, sūnumi Kęstučiu, artimaisiais, draugais, bičiuliais ir visa Jus branginančia Lietuva.

 

Šiaulių miesto savivaldybė

Šiaulių rajono savivaldybė

Šiaulių universitetas

 *****

Atsisveikinti su Vyteniu RIMKUMI artimieji, bičiuliai, bendražygiai kviečia malda, dalyvavimu šv. Mišiose, kurios bus aukojamos dvi dienas įvairiose Lietuvos bažnyčiose, o šeštadienio 10 valandos šv. Mišios bus transliuojamos ir tiesiogiai per Šiaulių televiziją.

Šv. Mišios už velionį bus aukojamos tokia tvarka:

ŠEŠTADIENĮ, lapkričio 14 d.:

9.00 val.Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje (Šv. Mikalojaus g. 4, Vilnius);

10.00 val. – Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje. Šv. Mišias aukos J. E. Šiaulių vyskupas Eugenijus BARTULIS. Šios šv. Mišios bustransliuojamos tiesiogiai nuo 10 valandos per Šiaulių apskrities televiziją.

10.30 val. – Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.

SEKMADIENĮ, lapkričio 15 d.:

10.30 val.Pakapės Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje;

11.00 val.Kurtuvėnų Šv. Jokūbo bažnyčioje;

12.30 val.Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčioje.

Laidotuvės vyks sekmadienį, lapkričio 15 dieną, 14.00 val. Vytenis Rimkus amžinojo poilsio atguls tėviškėje, Šiaulių rajono Bazilionų miestelio kapinėse.


 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite