Angle down Atgal

Nep­ra­leisk pro­gos pa­si­kalbė­ti taip, kaip se­niai ne­si­kalbė­jai – sa­vo mies­to kie­me!

Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos šių metų ren­gi­nių cik­las „Kie­mai“ jau artė­ja prie pa­bai­gos – lie­pos 23, 30 ir rugpjū­čio 7 die­no­mis Šiau­lių mies­te ir Ginkū­nuo­se įvy­ku­sios dis­ku­si­jos su Ri­mu Ša­paus­ku ir Pau­liu­mi Amb­ra­ze­vi­čiu­mi, Jur­ga Tu­ma­so­ny­te ir Ine­ta Sta­siu­ly­te, Ma­riu­mi Če­pu­liu ir Liu­du Dap­ku­mi pa­rodė, kad kultū­ros ren­gi­niai at­vi­ra­me ore, namų kie­muo­se –  mies­to gy­ven­to­jams ge­ro­kai ar­ti­mesnė­je ap­lin­ko­je nei ren­gi­nių salės, are­nos ir t. t. – su­lau­kia ypač di­de­lio vi­suo­menės dėme­sio ir pa­lai­ky­mo.

Bendruomenės jungiasi į renginių organizavimo, informacijos sklaidos darbus, nuoširdžiai siūlosi padėti ir rekomenduoja kitus kiemus, kuriuose galėtų vykti kitų metų „Kiemų“ renginiai. Grįžusios iš darbų, mokymosi įstaigų šeimos, senjorai mielai iškeičia vakarą prie televizoriaus, kompiuterio ar išmaniojo įrenginio į susitikimą su žinomais Lietuvos žmonėmis ir turiningai praleidžia laiką „Kiemų“ renginyje ir ŠAVB edukacijose prie pat savo namų durų.

Į renginius atėję žmonės atviravo, kad idėja kaimynams, pažįstamiems susitikti kultūriniame renginyje daugiabučių namų kiemuose yra išskirtinė ir sukuria kiemų bendruomenių vieningumo jausmą, suteikia netradicinę, niekuo neįpareigojančią ir lengvai prieinamą pramogą net ir tiems, kurie įprastai į kultūrinius renginius nevaikšto. O čia – net pro savo buto langą ar iš savo balkono gali stebėti renginio programą!

Pirmajame renginyje dalyvavęs žurnalistas, laidų ir renginių vedėjas Rimas Šapauskas pažymėjo, kad ŠAVB iniciatyva „tam tikra prasme gali būti pavadinta kova su sovietiniu paveldu – vėl grąžiname žmones į bendruomenes. Nes žmogus, gyvendamas savo kieme, pagaliau pasijaučia tikra bendruomenės dalimi“. Trečiajame renginyje apie keliones ir gamtą diskutavęs ir gamtos fotografą Marių Čepulį kalbinęs keliautojas ir žurnalistas Liudas Dapkus pastebėjo, kad „biblioteka dažnai vis dar suvokiama kaip dulkėtų knygų saugykla, kurioje neaišku, ką dar galima veikti, kokios jos šiandieninės galimybės. Biblioteka yra pasikeitusi – bet kada iš bet kur galime gauti jos siūlomas žinias. Kad ir dabar „Kiemų“ renginyje – bibliotekos iniciatyva dalijamės savo sukauptomis žiniomis gyvai, miesto erdvėse“. Išeiti į kiemą pasiklausyti aktorės Inetos Stasiulytės ir rašytojos Jurgos Tumasonytės pokalbio nesutrukdė net antrojo renginio metu prapliupęs lietus bei kėdes vartęs stiprus vėjas. Į diskusiją „Moterys ir kitos stebuklingos būtybės“ susirinkusios moterys nuo lietaus slėpėsi po iš anksto paruoštais skėčiais, kooperavosi kaimynų balkonuose, o nuo žvarbaus vėjo saugojo I. Stasiulytės fiziniai pratimai ir patarimai moterims, kaip elgtis ir užsiimti namų ruoša, matant jų sutuoktiniams.

2020 metų Lietuvos kultūros tarybos ir Šiaulių miesto savivaldybės finansuojamą renginių ciklą „Kiemai“ vainikuos rugpjūčio 18 d., antradienį, 17.30 val. Talšos g. 4 kieme vyksiantis pokalbis „Renkant pasaulio trupinius“, kuriame susitiks gerai žinomi keliautojai, žurnalistai, knygų ir televizijos laidų autoriai Martynas Starkus ir Vytaras Radzevičius. Nuo 17.00 val. besirenkančiuosius į renginį sveikins šiauliečių atlikėjų grupė „Kieno Mishke Kankorezhiai“.

ŠAVB primena, kad renginio metu privaloma laikytis saugaus 2 metrų atstumo arba dėvėti apsaugines kaukes, naudotis organizatorių parūpintomis dezinfekcinėmis priemonėmis.

Renginiai nemokami, tiesiogiai verčiami į gestų kalbą. Informaciją apie kitus ciklo renginius galite rasti www.savb.lt.

Reklama

 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite