REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Veidai2022 m. Gruodžio 6 d. 19:35

Mirė Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos ilgametis vikaras P. Bartkevičius

Panevėžys

Panevėžio vyskupijos kurijos nuotr.

Etaplius.ltŠaltinis: Panevėžio vyskupijos kurija


253231

2022 metų gruodžio 6 d. Panevėžyje, Šv. Juozapo globos namuose, eidamas šešiasdešimtpirmuosius savo gyvenimo metus, mirė kunigas Povilas Bartkevičius, Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos ilgametis vikaras.

Velionis buvo gimęs 1962 m. vasario 2 d. Petro ir Anelės Bartkevičių šeimoje, Anykščių r.Žiogų km., Skiemonių parapijoje. Mokėsi Skiemonių vidurinėje mokykloje nuo 1969 m. iki 1980 m.,įgijo vidurinį išsilavinimą. Po mokyklos baigimo vienerius metus dirbo Skiemonių Švč. M. Marijos Aplankymo bažnyčios zakristijonu.

Nuo 1981 m. iki 1983 m. atliko karinę tarnybą tarybinėje armijoje.1983 m. rudenį įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Baigęs kunigų seminariją 1988 gegužės 28 dieną vyskupo J. Preikšo buvo pašventintas diakonu, o tų pačių metų gegužės 29 dieną pašventintas kunigu Kauno Šv. apašt. Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje.

Kunigiškai tarnystei buvo paskirtas į šias parapijas:

1988 05 30 – 1995 06 21 Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaru;

1995 06 21 – 2002 03 05 Uliūnų Kristaus Žengimo į Dangų parapijos administratoriumi;

2002 03 05 – 2003 06 02 Karsakiškio Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos klebonu ir Geležių Šv.Juozapo parapijos administratoriumi;

2003 06 02 paskirtas Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaru.

Paskutiniuoju metu dėl sunkios sveikatos būklės nuo š. m. lapkričio pradžios gydėsi Šv.Juozapo Globos namuose Panevėžyje. Kunigas Povilas dar seminarijos ugdytojų bei vasaros praktikų klebonų buvo charakterizuojamas kaip pareigingas, taktiškas, kuklus, pagarbus ir nuoširdaus pamaldumo žmogus. Jį tokį žmonės ir kunigai bendradarbiai atsimena visais jo kunigystės metais, kurių didžioji dalis prabėgo Biržų parapijoje. Čia jis buvo žmonių labai mylimas ir gerbiamas. Didelį uolumą kun. Povilas parodė lankydamas ligonius, klausydamas Išpažinčių ir palydėdamas tikinčiuosius į paskutinę kelionę.

Duotame interviu laikraščiui „Šiaurės rytai“ kun. Povilas yra liudijęs, kad patarnavimas tikintiesiems jam leido prisiliesti prie žmogaus sielos gelmių ir pažinti įvairius žmonių išgyvenimus,kurie leido suprasti žmogaus jautrumą ir pagarbos bei taktiškumo būtinybę kunigaujant.

Beje, jis ir pats gyvenime turėjo įvairių išgyvenimų. Nors ir nemėgo dažnai kalbėti apie praleistą laiką tarybinėje armijoje, bet yra liudijęs, kad tai buvo žmogų traumuojantis laikas, kuris atsiliepė ir jo paties sveikatai. Karinę tarnybą tarybinėje armijoje jis yra pavadinęs nežmoniško blogio patirtimi. Todėl kun. Povilas labai vertino gražias patirtis, nuoširdžią draugystę, maldingumą.

Kunigas labai mėgo keliauti po užsienio kraštus su piligriminėmis ir pažintinėmis kelionėmis, daugel kartų dalyvavo Europos jaunimo susitikimuose įvairiuose Europos miestuose. Laisvu laiku skaitydavo istorines knygas, mėgo lietuvišką kantri muziką.

Tegul už viso gyvenimo siekį vykdyti Dievo valią, Viešpats teatlygina savo tarnui kunigui Povilui džiaugsmu Amžinybėje.

Kunigo Povilo Bartkevičiaus kūnas bus pašarvotas gruodžio 7 d. (trečiadienį) Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, Šv. Mišios bus aukojamos 8.00 val. ir 18.00 val.

Laidotuvių Šv. Mišios bus aukojamos gruodžio 8 d. (ketvirtadienį) 12 val., po jų laidotuvių apeigos Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriuje.REDAKCIJA REKOMENDUOJA