REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aktualijos2022 m. Birželio 11 d. 14:33

Kariams ir karininkams šiemet bus didinami atlyginimai, priedai, išmokos

Pasaulis

Lietuvos kariuomenės nuotr.

Etaplius.lt BudėtojasŠaltinis: Etaplius.lt


235717

Šiemet karių tarnybiniai atlyginimai turėtų didėti 8 proc., teigia Krašto apsaugos ministerija.

Šią savaitę Seimas pradėjo svarstyti jos rengtas įstatymo pataisas dėl geresnio karių apmokėjimo ir kitų socialinių garantijų.

Pagal projektą, šiais metais karių tarnybiniai atlyginimai didinami 8 proc., 2024 ir 2025 metais – dar po 5,5 procento.

Taip pat numatoma nauja išmoka už tarnybos laiką ir nauja iki 100 proc. tarnybinio atlyginimo dydžio priemoka kariams, turintiems Lietuvoje paklausiausias profesijas – medikams, IT specialistams, aviacijos inžinieriams.

Įstatymo projektu siūloma keisti ir tvarką skiriant priedą už kvalifikacines kategorijas ar ypatingą pareigų specifiką, didinti kompensacijas tarptautinėse operacijose dalyvaujantiems kariams ir papildyti priedą už atsakomybę gausiančių karių sąrašą kuopų vadų ir vyriausiųjų puskarininkių pareigybėmis.

Anot projekto, didinami ir maistpinigiai. Karių ir karo prievolininkų, neaprūpintų maistu, vienos paros maitinimosi išlaidų piniginės kompensacijos dydis sieks 12,5 euro vietoj dabartinių aštuonių eurų.

„Siū­lo­mų kei­čia­mų da­ly­kų čia yra, sa­ky­čiau, 21 po­zi­ci­ja, tik­rai ne­ma­žai“, – pateikdamas projektą Seimui sakė krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.

Anot jo, bus labiau diferencijuojami prie­dai, atsižvelgiant į tarnybos specifiką.

„Kai rei­ka­lin­ga ypa­tin­ga psi­cho­lo­gi­nė, fi­zi­nė iš­tver­mė, ky­la ri­zi­ka svei­ka­tai, kai ka­riai tei­kia pa­gal­bą ki­toms ins­ti­tu­ci­joms ar bu­di Grei­to­jo re­a­ga­vi­mo pa­jė­go­se – tai tie­siog la­biau di­fe­ren­ci­juo­ja­mi tie prie­dai. Pa­vyz­džiui, anks­čiau jie pra­si­dė­da­vo nuo 181 eu­ro, da­bar nuo 90 eu­rų ga­lės pra­si­dė­ti“, – sakė ministras.

Pataisos taip pat su­da­ro­ ga­li­my­bę be­si­ruo­šian­tiems į at­sar­gą kariams vyk­ti į kur­sus per­si­kva­li­fi­kuo­ti, per­ke­liant juos į lai­ki­ną­jį pro­fe­si­jos ka­ro tar­ny­bos re­zer­vą.

„Tai ir­gi la­bai svar­bu, nes ka­riai ne vi­sa­da bū­na pa­si­ren­gę po dau­gy­bės me­tų iš­ei­ti iš tar­ny­bos“, – teigė A. Anušauskas.

Visiems padidinimams šiemet papildomai reikės apie 15 mln. eurų.

Pasak A. Anušausko, lėšos suplanuotos krašto apsaugos biudžete.

Projektą Seimas nutarė svarstyti skubos tvarka.REDAKCIJA REKOMENDUOJA