REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aktualijos2018 m. Sausio 19 d. 11:02

Garbės piliečio vardas suteiktas Panevėžio vyskupui emeritui Jonui Kauneckui

Panevėžys

Budintis BudėtojasŠaltinis: Etaplius.lt


26755

Panevėžio rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą suteikti Panevėžio rajono Garbės piliečio vardą Panevėžio vyskupui emeritui Jonui Kauneckui.

J. Kauneckas gimė 1938 m. Pasvalio rajone valstiečių šeimoje. Mokėsi Panevėžio hidromelioracijos technikume, dirbo Tauragės melioracijos mašinų stotyje, neakivaizdiniu būdu studijavo vokiečių kalbą Maskvos aukštuosiuose užsienio kalbų kursuose, Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą.

Nuo 1959 metų J. Kauneckas vis bandydavo stoti į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, tačiau sovietų valdžia neleisdavo jo priimti. Į seminariją priimtas 1972 metais, 1977-ųjų gegužę Kauno arkikatedroje įšventintas kunigu. Dvasininkas yra dirbęs Telšiuose, Tauragės rajone. 1990 metais jis paskirtas atkurtos Telšių kunigų seminarijos vicerektoriumi ir seminarijos dėstytoju. 2000 m. J. Kauneckas įšventintas į vyskupus, 2002 metais paskirtas Panevėžio vyskupu. Vyskupo ingresas į Panevėžio katedrą vyko vasario 17 d.

Šalia tiesioginės kunigo pastoracinės veiklos J. Kaunecko gyvenime svarbią vietą užima kova už Tėvynės ir Bažnyčios laisvę. 1971 metais dvasininkas rinko parašus garsiajam Lietuvos Romos katalikų memorandumui, reikalaujančiam Lietuvoje tikėjimo laisvės. Dvasininkas bendradarbiavo leidžiant ir platinant pogrindžio leidinius, rašė protestus dėl tikinčiųjų teisių pažeidimų.

J. Kauneckui visada rūpėjo jaunimo dvasinė ir patriotinė veikla – jis drauge su jaunimu prižiūrėjo Kryžių kalną ir platino pogrindžio leidinius, buvo pogrindinės jaunimo organizacijos „Eucharistijos bičiuliai“ narys ir vadovas Telšių vyskupijoje, vesdavo jaunimui susikaupimo dienas-rekolekcijas patriotine dvasia.

1998 m. rugpjūčio 21 d. Juodojo kaspino dienos proga Lietuvos Respublikos Prezidentas V. Adamkus apdovanojo kunigą J. Kaunecką Vyčio Kryžiaus ordinu už narsą, pasiaukojimą ir ištvermę, kovojant dėl tautos laisvės bei ginant žmogaus teises okupuotoje Lietuvoje.

2000 m. liepos 1 d. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 10-mečio proga už nuopelnus, atkuriant ir įtvirtinant Lietuvos nepriklausomą valstybę, už kovą dėl Tautos laisvės okupuotoje Lietuvoje buvo apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu.

2004 m. birželio 1 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras J. Kaunecką, antisovietinės spaudos leidėją ir platintoją, kovojusį už Lietuvos nepriklausomybę, pripažino neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviu ir išdavė Laisvės kovų dalyvio pažymėjimą.

Garbės piliečio regalijos A. Kauneckui bus iškilmingai įteiktos 2018 m. vasario 16 d.

Panevėžio rajono Garbės piliečio vardas teikiamas nuo 2004 metų siekiant pagerbti asmenį už jo ypatingus nuopelnus, išskirtinį indėlį į Panevėžio rajono mokslo, švietimo, kultūros, sporto, ekonomikos, socialinės plėtros, krašto apsaugos ir kitas sritis, už rajono garsinimą šalyje bei pasaulyje.

Panevėžio rajono savivaldybės informacijaREDAKCIJA REKOMENDUOJA