Angle down Atgal

Nau­ja tvar­ka įmonėms: nerū­šiuo­ji tin­ka­mai – gau­si ma­žesnį kon­tei­nerį

Lie­pos 1-ąją kei­sis ju­ri­di­nių as­menų miš­rių ko­mu­na­li­nių at­liekų tvar­ky­mas ir rink­lia­va. Kon­tei­ne­rių tal­pa ir skai­čius pri­klau­sys nuo dar­buo­tojų skai­čiaus, o at­lie­kos bus iš­ve­ža­mos re­čiau. Pa­sak ŠRATC, griež­tes­nių prie­mo­nių ima­ma­si dėl pa­čių įmo­nių neat­sa­kin­gu­mo ir ne­tin­ka­mo po­žiū­rio į at­liekų rūšia­vimą. Brangs ir vie­tinė rink­lia­va.

Konteineryje mišrių atliekų – tik 30 proc.

Regis, apie atliekų rūšiavimą kalbėta labai daug ir plačiai, o daugelis tiek fizinių, tiek juridinių asmenų atliekas rūšiuoja. Tai įpareigoja ir LR atliekų tvarkymo įstatymas – atliekas rūšiuoti privaloma jų susidarymo vietoje, atskirai išmetant popierių, kartoną, plastiką, metalą, stiklą, maisto, virtuvės, gamybos ar kitos ūkinės veiklos procese susidarančias atliekas.

Visgi patirtis rodo ką kita. Anot ŠRATC atstovės Monikos Šarnienės, tikrai ne visi juridiniai asmenys laikosi šio įpareigojimo. Be to, tai patvirtino pernai atliktas tyrimas. „2019 m. buvo atliekamas juridinių asmenų mišrių komunalinių atliekų konteinerių turinio stebėjimas ir sudėties tyrimas. Nustatyta, kad mišrios komunalinės atliekos, kurias „sukuria“ darbuotojai, konteineryje sudarė tik apie 30 proc. turinio, likusios – pakuočių ir gamybos ar kitos ūkinės veiklos procese susidariusios atliekos. Tai reiškia, kad dalis juridinių asmenų netinkamai tvarko atliekas, taip didindami mišrių komunalinių atliekų kiekį ir komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sąnaudas“, – sako ŠRATC atstovė.

Tokios neigiamos tendencijos paskatino ir Šiaulių miesto savivaldybę imtis griežtesnių priemonių situacijai keisti. „Dėl aukščiau nurodytų priežasčių sugriežtintomis Šiaulių miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis siekiama, kad identifikuotų mišrių komunalinių atliekų konteineriuose būtų tik mišrios komunalinės atliekos“, – paaiškina.

Mažiau darbuotojų – mažesnis konteineris

Kokių pokyčių įmonėms atneš po mėnesio įsigaliosianti naujoji tvarka? Šiaulių miesto savivaldybės taryba dar kovo 5 d. per posėdį patvirtino Šiaulių miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių 112 ir 116 punktus. 112 punktas numato: „Juridiniams asmenims suteikiami naudotis individualūs 0,12 m³–1,1 m³ konteineriai, kurių talpa ir skaičius nustatomi pagal nekilnojamojo turto objekte dirbančių darbuotojų skaičių.“ Atliekos bus vežamos rečiau, tą numato 116 punktas: „Mišrios komunalinės atliekos iš juridinių asmenų ir garažų bendrijų naudojamų individualių konteinerių vežamos iki 2 kartų per mėnesį pagal iš anksto su šiais asmenimis suderintą grafiką.“

Tiesa, ŠRATC atstovės teigimu, ruoštis naujajai tvarkai imta jau nuo balandžio, o konkretūs argumentuoti atvejai bus nagrinėjami. „Juridinių asmenų, kurie kreipsis į VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrą“ ir pateiks argumentuotus prašymus dėl konteinerio talpos ar skaičiaus netinkamumo, atvejai bus nagrinėjami individualiai“, – patikina.

Keisis ir atliekų išvežimo tvarka. Iki šiol tiek konteinerių skaičius, tiek jo talpa, tiek išvežimų dažnumas buvo derinami pagal poreikį. Dabar tvarka suvienodinama – mišrių atliekų konteineriai bus ištuštinami 2 kartus per mėnesį, derinti bus galima tik išvežimo grafiką.

Kodėl turime kentėti?“

Kaip į naują tvarką žiūri juridiniai asmenys? Tinkamai atliekas rūšiuojančių įmonių atstovai neslepia apmaudo – kodėl turi kentėti dėl kitų neatsakingumo?

„Mes jau seniai tinkamai rūšiuojame atliekas, atskirai tvarkome pakuotes, stiklą ir pan. Jei dabar sumažins konteinerio talpą ir išvežimų skaičių, juk atliekų gali prisikaupti per daug. Dabar turėsime kentėti dėl kitų neatsakingumo...“ – piktinasi vienos įmonės atstovas.

Mokės daugiau

ŠRATC atstovės teigimu, nuo 2020 m. liepos 1 d. vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą brangsta visiems vietinės rinkliavos mokėtojams. Vietinės rinkliavos dydį sudaro pastovioji ir kintamoji dedamosios. Pastovi vietinės rinkliavos dedamoji nepriklauso nuo atliekų kiekio, juridiniams asmenims priklauso nuo darbuotojų skaičiaus ar bendro ploto. Kintamosios dedamosios dydis priklauso nuo konteinerio talpos, skaičiaus ir išvežimo dažnio arba nuo bendro naudojamo ploto, darbuotojų skaičiaus, jei nepriskirtas identifikuotas mišrių komunalinių atliekų konteineris. „Apibendrinant tai, kas išdėstyta, paaiškiname, kad daliai juridinių asmenų kintamoji dedamoji gali sumažėti, atsižvelgiant į sumažėjusį konteinerių skaičių, tūrį ir (arba) mažesnį aptarnavimo dažnumą nei buvo iki šiol, todėl „sutaupytas“ lėšas galės skirti kitų atliekų tvarkymui“, – sako M. Šarnienė.

Nuo 2020 m. liepos 1 d. kintamoji vieno konteinerio ištuštinimo kaina apskaičiuojama pagal konteinerių tūrį, taikant įkainį 9,36 Eur už m3. Pastoviosios dalies mokestis didėja (nuo 17 proc. iki 24 proc.), atsižvelgiant į juridinio asmens veiklos pobūdį.

„Nauja tvarka skirta tiems juridiniams asmenims, kurie jau turi identifikuotus mišrių komunalinių atliekų konteinerius, tačiau jiems pagal naują tvarką turi būti mažinamas konteinerių skaičius ir (ar) talpa. Juridiniai asmenys, kurie turi priskirtus ir identifikuotus konteinerius mišrioms komunalinėms atliekoms, turi juos prižiūrėti individualiai (galima rakinti ir atrakinti konteinerių tuštinimo dieną). Visiems kitiems rinkliavos mokėtojams keičiasi tik vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydis“, – pabrėžia ŠRATC atstovė.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite