Angle down Atgal

Moks­lei­viai už­ėmė vals­ty­bės tar­nau­to­jų pos­tus

Spa­lio 10-oji – Vie­tos sa­vi­val­dos die­na. Šie­met šia pro­ga Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės sa­lė pri­gu­žė­jo ko­ne pil­na Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio ir Tve­rų gim­na­zi­jų moks­lei­vių. Jiems su­teik­ta ga­li­my­bė įsi­jaus­ti į Sa­vi­val­dy­bė­je dir­ban­čių vals­ty­bės tar­nau­to­jų kai­lį ir už­im­ti jų pa­rei­gas, su­si­pa­žin­ti su dar­bo spe­ci­fi­ka.

Moks­lei­viams Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis trum­pai pri­sta­tė Sa­vi­val­dy­bės vei­ki­mo me­cha­niz­mą, čia dir­ban­čių žmo­nių funk­ci­jas. „Žmo­gus ne­iš­ei­na iš sa­vi­val­dos ri­bų bet ko­kia­me sa­vo gy­ve­ni­mo tarps­ny­je, kad ir kur gy­ven­tų. Kar­tą per me­tus pa­žy­mi­ma Sa­vi­val­dos die­na. Anks­čiau ne­drįs­da­vo­me per­leis­ti jau­ni­mui sa­vo pa­rei­gų, o šie­met iš­drį­so­me. Pa­ban­dy­si­me pa­so­din­ti jus į sa­vo vie­tas, kad pa­jaus­tu­mė­te, ką tai reiš­kia“, – kal­bė­jo A. Čer­nec­kis. Me­ras jau­nuo­lių pra­šė, kad, at­si­sė­dę į vals­ty­bės tar­nau­to­jų vie­tas, įsi­jaus­tų į jų pa­rei­gas ir žiū­rė­tų, ką ge­ro ga­li pa­da­ry­ti rie­ta­viš­kiams, kad vi­siems bū­tų ge­riau čia gy­ven­ti. Moks­lei­viams su­teik­ta ga­li­my­bė pa­bū­ti pil­na­tei­siais dar­buo­to­jais, ku­rie ga­li su­lauk­ti skam­bu­čių, pri­im­ti at­ei­nan­čius žmo­nes bei iš­klau­sy­ti jų pro­ble­mas.
Su Sa­vi­val­dos die­na svei­ki­no ir Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Al­ma Leng­ve­nie­nė bei gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė. „Be sa­vi­val­dos nė­ra mo­kyk­los. Per me­rą no­ri­me pa­svei­kin­ti vi­sus Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jus su Sa­vi­val­dos die­na ir pa­lin­kė­ti pra­smin­go dar­bo. Kar­tais jūs esa­te ne­ma­to­mi, bet daž­nai ap­ta­ria­mi, tad stip­ry­bės jums vi­siems“, – sa­kė A. Leng­ve­nie­nė.
Gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui Ni­jo­lė Do­vi­daus­kie­nė moks­lei­viams pri­mi­nė, kad be sa­vi­val­dos vals­ty­bė ne­ga­li eg­zis­tuo­ti. Jau­nie­siems ko­le­goms lin­kė­jo į vis­ką pa­žiū­rė­ti iš ki­tos pu­sės, tai ne tik „šil­ta“ vie­ta, čia yra daug dar­bo. Ji ra­gi­no pa­ban­dy­ti moks­lei­vius įsi­vaiz­duo­ti, kad jie tik­rai yra vals­ty­bės tar­nau­to­jai ir, jei­gu at­eis žmo­gus, ati­duo­ti vi­są šir­dį ieš­kant jo pro­ble­mos spren­di­mo.
Me­ro pa­rei­gas pe­rė­mė gim­na­zi­jos moks­lei­vių pre­zi­den­tas Vi­lius Rai­šuo­tis, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių pa­kei­tė Gy­tis Pet­ke­vi­čius, o di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ta­po Gre­ta An­dru­ly­tė.
Sa­vi­val­dy­bės va­do­vo kė­dę už­ėmęs V. Rai­šuo­tis sa­kė, jog no­rė­tų, pa­si­tai­kius pro­gai, pa­si­kal­bė­ti su me­ru A. Čer­nec­kiu akis į akį, jį do­mi­nan­ti te­ma – jau­ni­mo ga­li­my­bės Rie­ta­ve. Sa­kė, jog va­lan­da pra­ėjo kaip 10 mi­nu­čių, lai­kas ne­pra­il­go. Su kuo sies sa­vo at­ei­tį, moks­lei­vis dar neap­si­spren­dė, ta­čiau ši pa­tir­tis tu­rės įta­kos pri­imant spren­di­mą. „Ne­ži­no­jau, ko ti­kė­tis. Kai at­si­sė­dau į kė­dę, gal­vo­jau, ką nau­din­go pa­da­rius. Nag­ri­nė­jau vis­ką, ką ra­dau ka­bi­ne­te: met­raš­tį, gim­na­zi­jos sta­dio­no ir spor­to sa­lės sta­ty­bos pla­ną, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės plėt­ros pla­ną. Tai bu­vo nau­ja pa­tir­tis, esu dė­kin­gas už su­teik­tą ga­li­my­bę ją pa­tir­ti“, – sa­kė moks­lei­vis.
Pa­dir­bė­ję nau­juo­se po­stuo­se va­lan­dą, moks­lei­viai grį­žo į sa­lę ap­tar­ti nu­veik­tų dar­bų ir pa­si­da­lin­ti įspū­džiais. Jiems pri­si­mi­ni­mui bu­vo įteik­tos do­va­nė­lės.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite